Organizačná štruktúra


Štatutárnym zástupcom SZ ÚV SR je riaditeľ, ktorý ju navonok zastupuje a podpisuje za ňu v plnom rozsahu. Do funkcie ho ustanovuje vedúci Úradu vlády SR.
Riaditeľ môže delegovať niektoré právomoci ostatným vedúcim zamestnancom SZ ÚV SR písomnou formou.