06.07.2015

Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“

V dňoch 22. až 23.6.2015 sa na Štrbskom Plese konala medzinárodná konferencia za účasti viac ako stovky domácich a zahraničných odborníkov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Francúzska a Švajčiarska z rôznych inštitúcií (ministerstvá, samospráva, cestovný ruch, ochrana prírody, univerzity, mimovládne organizácie). Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky projektov podporených v rámci ŠFM a vytvorenie platformy pre výmenu skúseností v oblasti prírodného turizmu a regionálneho rozvoja. Program pozostával z piatich tematických blokov, diskusného bloku a panelovej diskusie.
 
Prezentované príspevky a následná diskusia sa týkala najmä nasledovných oblastí:

 • chránené územia sú ideálnym miestom pre rozvoj prírodne orientovaného turizmu a impulzom pre regionálny rozvoj
 • budúcnosť udržateľného turizmu v Karpatoch závisí od spolupráce na cezhraničnej, miestnej  a regionálnej úrovni, spoločná značka Karpát môže byť dobrým námetom pre budúcnosť
 • význam strategických dokumentov – Dohovor o krajine, Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (osobitne najmä Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu)
 • veľká konkurencia v oblasti cestovného ruchu vytvára tlak na zvyšovanie úspešnosti, potrebu inovácie a rozdielnosti destinácií a produktov
 • regionálne produkty sú významným zdrojom inovácií, stimulujú tvorbu pracovných príležitostí, slúžia ako nástroj marketingu pre podporu turizmu a riešení aktuálnych a zložitých tém, sú impulzom pre miestny ekonomický rozvoj
 • dôležitosť štandardov kvality pre prírodne orientovaný turizmus a financovanie ochrany biodiverzity prostredníctvom turizmu
 • podpora investície do ľudí aj v podobe vzdelávania
 • potreba zapojenia miestnych komunít prostredníctvom projektov budovania kapacít, konzultácií a malých grantov pre účel zvýšenia akceptácie spoločnej vízie a podpory dialógu medzi miestnymi aktérmi a relevantnými ministerstvami, budovanie formálnych i neformálnych partnerstiev
 • udržateľnosť a budúcnosť aktivít podporených z finančných mechanizmov, význam existencie trvalo udržateľných verejno-súkromných partnerstiev pre rozvoj prírodne orientovaného turizmu a regionálny rozvoj
 
Účastníci a prezentujúci sa zhodli na nasledovných odporúčaniach pre rozvoj regiónov a prírodný turizmus:
 • Iniciatíva zdola, podpora z hora - je dôležité, aby dobré lokálne iniciatívy mohli byť správne zasadené do regionálneho konceptu, aby mali legislatívnu a finančnú podporu zo strany štátu a aby prírodný turizmus bol zakotvený v strategických dokumentoch. Koordinovať a využívať kompetencie štátnych orgánov, orgánov verejnej správy, miestnej samosprávy a záujmových združení v tejto oblasti.
 • Odbornosť a kvalita– je potrebné nadviazať na začatú odbornú diskusiu na tému prírodne orientovaný turizmus a chránené územia a vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, definovanie potrieb a priorít na národnej úrovni. Výsledkom by mohlo byť napr. vytvorenie Koncepcie rozvoja prírodného turizmu v chránených územiach.
 • Intenzívnejší marketing- prírodný turizmus v chránených územiach často využíva obchodne orientovaný prístup, kedy sa „produkt“ ktorým je príroda, ponúka návštevníkom ako unikátna možnosť za výdatnej marketingovej podpory. V oblasti destinačného marketingu pristupovať ku krajine tiež ako k cieľovej hodnote. Je potrebné začať intenzívnejší marketing tohto produktu chránenými územiami resp. zahrnúť ho do existujúcich produktových balíčkov v území (kúpele, zimné športy, podujatia, gastronómia,...).
 • Ohľad na kvalitu životného prostredia- prírodný turizmus ako forma udržateľného turizmu dbá na kvalitu životného prostredia, od ktorého závisí zážitok návštevníkov ale aj ekonomické prežitie miestnych obyvateľov. Udržateľný regionálny rozvoj rešpektuje podmienky a zvláštnosti prírodno-spoločenského prostredia regiónu a zároveň neničí svoju vlastnú zdrojovú základňu. V chránených územiach má byť princípom presadzovať výlučne tieto formy turizmu a regionálneho rozvoja súvisiaceho s prostredím.
 • Karpaty ako príležitosť – jednotlivé regióny, ich turistické produkty a ponuky je užitočné spájať s identitou regiónu Karpát. Karpaty vytvárajú širší kontext rozpoznateľný na medzinárodnej úrovni a rozvoj prírodného turizmu v Karpatoch je už dnes zakotvený v dôležitých medzinárodných dohovoroch, najmä v Karpatskom dohovore a súvisiacej Stratégii trvalo-udržateľného rozvoja CR v Karpatoch.
Zoznam účastníkov

Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“