Semináre/konferencie


Horizontálna priorita Informačná spoločnosť a horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj v štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde, 27. januára 2010, Bratislava

Monitorovanie a hodnotenie horizontálnej priority Informačná spoločnosť a horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj v procese implementácie, 22. júna 2011, Bratislava