Hodnotenie HP TUR


Dokument PDF  Správa o hodnotení pokroku v plnení merateľných ukazovateľov HP TUR a v napĺňaní cieľov SKI HP IS 2007 – 2013 v roku 2010

Dokument PDF  Správa o výsledku hodnotenia podpory ITMS v procese implementácie HP TUR za rok 2010

Dokument PDF Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj za rok 2009

Dokument PDF  Plán hodnotení horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na programové obdobie 2007 – 2013, v.2.0

Dokument PDF Plán hodnotení horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na programové obdobie 2007 – 2013