Hodnotenia HP IS


  • Dokument PDF   Správa o výsledku hodnotenia podpory ITMS v procese implementácie HP IS za rok 2010
  • Dokument PDF Správa o hodnotení pokroku v plnení merateľných ukazovateľov HP IS a v napĺňaní cieľov SKI HP IS 2007 – 2013 v roku 2010
  • Dokument PDF Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť za rok 2009

     

  • Dokument PDF  Plán hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť na programové obdobie 2007 – 2013, v.2.0
  • Dokument PDF  Plán hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť na programové obdobie 2007 – 2013
  •