PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Twinning


Čo je nástroj Twinning Light?

Zjednodušený Twinning (Twinning Light) je orientovaný na rozsahovo menšie aktivity v oblasti budovania inštitúcií, kde nie je priestor na uplatnenie predvstupového poradcu.
Projekty Twinning Light majú doplniť, alebo dokončiť tie oblasti, ktoré sa nepodarilo uzavrieť v rámci predchádzajúcich projektov predvstupovej pomoci. Tento typ projektov nie je určený na riešenie nových tematických okruhov, ktoré neboli doposiaľ riešené.
Projekty musia byť v súlade s Národným plánom pre prijatie Acquis (NPAA), Partnerstvom pre vstup (AP) a Všeobecnou koordinačnou smernicou pre zahraničnú pomoc poskytovanú EÚ a jej členskými štátmi.
Ciele projektu musia byť zamerané výlučne na naliehavé prioritné oblasti stanovené v NPAA, v AP a v jednotlivých monitorovacích správach Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie, ktoré potrebujú okamžité riešenie.
Aktivity projektu sú v súlade s aktivitami projektov na podporu budovania inštitúcií (zlepšenie kvality administratívnych kapacít, ich zručností, vedomostí a podobne). Twinning Light nepodporuje žiadne investičné zámery.
Výsledky projektu musia byť jasne definované, pričom musia vychádzať zo schválenej koncepcie v danej rezortnej oblasti. Prijímateľ pomoci musí zároveň zabezpečiť spôsob, ktorým zaručí dosiahnutie uvedených výsledkov.
Projekt Twinning Light sa nesmie použiť na podporu obyčajného projektu Twinning (12 mesačného).
V projekte Twinning Light sa nevyžaduje prítomnosť predvstupového poradcu (PAA), tak ako je to v projektoch Twinning.
Twinningová zmluva je nahradená jednoduchým kontraktom Twinning Light. Spolufinancovanie nie je potrebné.
Vzhľadom na tieto skutočnosti je dôležité, aby zadávacie podmienky (Terms of Reference - ToR) v projektoch Twinning Light boli technicky a odborne kvalitne vypracované.

Štandardný postup spracovania projektového návrhu Twinning Light

V prípade, že Európska komisia schváli Project Fiche, prijímateľ pomoci vypracuje k projektu zadávacie podmienky (Terms of Reference - ToR).
Delegácia Európskej komisie v Bratislave zverejní prostredníctvom národných kontaktných bodov (NCP) v členských krajinách EU výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu projektov.
Národné kontaktné body členských krajín EU informujú všetky vybrané inštitúcie v svojej krajine o tejto možnosti "1. kolo cirkulácie".
Inštitúcie EU, ktoré môžu predkladať ponuky na realizáciu projektov v členských krajinách, musia splniť kritériá stanovené Európskou komisiou a ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránke EK, DG Enlargement.
Po uzavretí 1. kola cirkulácie, posiela DEK všetky obdržané ponuky priamo prijímateľom pomoci a súčasne ako kópiu Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke (CFCU) a Národnému koordinátorovi zahraničnej pomoci - Úradu vlády SR, odboru koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce (ACU).
CFCU zorganizuje z predložených ponúk výberové konanie. Na výberové konanie sú pozvaní prijímatelia pomoci a ako pozorovatelia programoví manažéri pre nástroj Twinning Light a pre daný sektor z Delegácie Európskej komisie a ACU.
V prípade, že DEK nedostane do stanoveného termínu žiadny návrh na realizáciu projektu, požiada DEK prijímateľa pomoci prostredníctvom ACU o vyjadrenie, či chce pokračovať v hľadaní ponuky formou nástroja Twinning Light, alebo uprednostňuje technickú asistenciu.
Ak sa prijímateľ pomoci rozhodne pokračovať v hľadaní partnera formou Twinning Light, DEK opakuje proces výberu partnerskej inštitúcie "2. kolo cirkulácie".
V prípade, že ani v druhom kole cirkulácie žiadna z členských krajín EU nepredloží ponuku na realizáciu projektu formou Twinning Light, zmení sa forma projektu automaticky na technickú asistenciu "3. kolo cirkulácie".
Prijímateľ pomoci môže vo vlastnom záujme upozorniť partnerské inštitúcie v členských krajinách EU 15 o možnosti predkladania ponúk a zverejnení výzvy na podávanie ponúk Delegáciou EK v Bratislave. Zadávacie podmienky k projektom však môžu inštitúciám rozosielať len národné kontaktné body v členských krajinách - NCP.

Twinning Light 2001 (Finančné memorandum 2001) V rámci rezervy Národného programu PHARE 2001 bola pre projekty Twinning Light vyčlenená maximálna čiastka 800.000 EUR (Project Fiche č. SR0110). Vzhľadom na všeobecné pravidlá programu Phare, sa skončí kontrahovanie dňa 30. novembra 2003, a vyplatenie peňazí končí dňa 30. novembra 2004.
Finančný objem jednotlivých projektov nesmie prekročiť 150.000 EUR, pričom maximálna dĺžka trvania projektu je 6 mesiacov, v ojedinelých prípadoch môže projekt trvať 8 mesiacov.
Národný koordinátor zahraničnej pomoci (NAC) zverejnil 28. januára 2002 výzvu na prekladanie projektov Twinning Light.
V zmysle článku 23 "Všeobecnej koordinačnej smernice pre zahraničnú pomoc poskytovanú Európskou úniou a jej členskými štátmi v období pred prijatím SR do EU" (ďalej len všeobecná koordinačná smernica) bolo odborom zahraničnej pomoci pripravené posudzovanie všetkých predložených projektových návrhov TWINNING LIGHT 2001 po formálnej stránke.
Pre každý projektový návrh boli hodnotené nasledovné kritériá:
(1) dodržanie určenej formy projektového návrhu a vyplnenie všetkých jeho častí,
(2) jednoznačne vymedzený bezprostredný cieľ projektového zámeru,
(3) jasný popis aktivít a výsledkov dosiahnutých realizáciou projektového návrhu,
(4) merateľné a relevantné indikátory,
(5) prijímateľ pomoci je jednoznačne definovaný.
Zároveň bolo preverené, že predložené projektové návrhy sa nezhodujú s projektmi, ktoré boli v minulosti financované z prostriedkov predvstupovej pomoci Únie, alebo zdrojov bilaterálnej pomoci členských krajín Únie.
Na základe článku 23, odseku 22 všeobecnej koordinačnej smernice boli projektové návrhy posúdené z vecného hľadiska poradným orgánom - odbor európskej integrácie (čl. 23, ods. 19 všeobecnej koordinačnej smernice), ktorý pre každý projektový návrh posudzoval zosúladenie zamerania projektového návrhu s AP a NPPA 2001.
Predložený materiál obsahoval posudzovanie 19 projektových návrhov Twinning Light 2001.
Skompletizovaný materiál bol podľa článku 23, odseku 23 všeobecnej koordinačnej smernice predložený riadiacemu orgánu - Ministerskej rade vlády SR pre záležitosti EÚ. Táto na svojom rokovaní dňa 19. apríla 2002 schválila osem projektov, ktoré odporučila Európskej komisii na financovanie prostredníctvom Twinning Light 2001. Projekty boli dňa 30. apríla predložené národným koordinátorom zahraničnej pomoci na posúdenie Európskej komisii.
Európska komisia dňa 18.7.2002 oznámila schválenie 3 projektov a zamietnutie 3 projektov, dňa 11.11. 2002 schválila jeden projekt a zamietla jeden projekt.
Vzhľadom na zamietnutie 4 projektov ako je uvedené vyššie a voľné finančné zdroje v Project Fiche č. SR0110, zverejnil dňa 7.8.2003 národný koordinátor zahraničnej pomoci druhú výzvu na podávanie projektov Twinning Light 2001, pričom do stanoveného termínu obdržal 8 projektov v rámci druhej výzvy TL 2001. Dňa 7.11. 2002 boli projekty po prepracovaní zaslané na Európsku komisiu.
Európska komisia dňa 16. mája 2003 oznámila, že z ôsmich projektov v rámci druhej výzvy odsúhlasila 3 projekty bez pripomienok, 3 projekty odsúhlasila s podmienkou zapracovania pripomienok a 2 projekty zamietla.
Vzhľadom na skutočnosť, že Európska komisia schválila vyššie uvedeným spôsobom v rámci Twinning Light 2001 realizáciu 10 projektov v celkovej hodnote 1 205 000 EUR, čím bola prekročená pôvodná alokácia (800 000 EUR), požiadal NAC splnomocnenca Národného fondu o realokáciu prostriedkov Phare v prospech TL 2001 - SR 0110.
Európska komisia odporučila v rámci NP Phare 2001 realokáciu pre Twinning Light (TL) 2001 vo výške 1 572 000 EUR. Súčasný odporúčaný finančný objem pre TL 2001 predstavuje 2 372 000 EUR. Žiadosť o realokáciu je v procese schvaľovania v Európskej komisii.
Súčasťou nástroja TL 2001 je osem projektov z NP Phare 2002, ktoré boli Európskou komisiou odporučené na implementáciu v rámci FM 2001. Tieto projekty boli pôvodne schválené v rámci NP Phare 2002, nástroja "2002/000.610-02 Budovanie inštitúcií - nealokovaná možnosť pre projekty (angl.: Unallocated Institution Building Facility).
V súčasnosti je v rámci TL 2001 schválených spolu 18 projektov.
Záverečný termín na predkladanie ponúk pre projekty, ktoré boli rozoslané na cirkuláciu medzi členskými krajinami EU dňa 8.8.2003 bol stanovený do 18. 9. 2003.

Zoznam projektov TL 2001

1. a 2. výzva

číslo projektu názov projektu rezort ciele projektu rozpočet v EUR
TLP01-02 Odporúčania pre návrh bilaterálnej investičnej zmluvy plne kompatibilnej s acquis communautaire Ministerstvo financií Slovenskej republiky Splnenie záväzkov vyplývajúcich z dokumentov Partnerstvo pre vstup 2001 a Pravidelná správa 2002, kapitola 26 v oblasti bilaterálnych investičných zmlúv. Zosúladenie právneho rámca týkajúceho sa bilaterálnych investičných zmlúv s acquis communautaire. 110 000
TLP01-05 Harmonizácia legislatívy v oblasti aplikácie DPH v rámci jednotného trhu EÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky Kompletizácia predvstupového procesu v oblasti dane z pridanej hodnoty, harmonizácia legislatívy v oblasti DPH a aplikovanie acquis communautaire v tejto oblasti od dátumu vstupu do EÚ. 70 000
TLP01-06 Založenie Úradu pre vyšetrovanie úniku daní v daňovej správe Daňové riaditeľstvoSR Zlepšenie výberu daní a zníženie daňových únikov a korupcie súvisiacej s výberom daní v SR. Pomoc pri ukončovaní zriaďovania a posilnenie technickej kapacity Úradu pre vyšetrovanie úniku daní v daňovej správe. 100 000
TLP01-19 Návrh nového rozpočtového systému pre príspevky z/do EÚ po vstupe Ministerstvo financií SR Vypracovanie systému výpočtu príspevkov do EÚ a aplikácia metodológie pre odhad verejných výdavkov v súlade s pravidlami Únie. 100 000
TLP01-20 Posilnenie bankového dohľadu pre implementáciu opatrení proti praniu špinavých peňazí Národná banka Slovenska Prijatie efektívnych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na podporu aplikovania vnútorného ratingového systému NBS. 150 000
TLP01-22 Posilnenie výkonu administratívnych štruktúrna koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Overenie pripravenosti slovenského systému na vykonávanie medzinárodnej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.
uskutočnenie školení pre zástupcov prijímateľských inštitúcií
Príprava informačnej stratégie na informovanie širšej verejnosti
150 000
TLP01-23 Harmonizácia legislatívy pre označovanie a identifikáciu oviec, kôz a ošípaných Ministerstvo pôdohospodárstva SR Označovanie, registrácia, identifikácia a spracovávanie vstupov pri registrácii oviec, kôz a ošípaných v Slovenskej republike v súlade s legislatívou EÚ. 105 000
TLP01-24 Organizácia spoločného trhu s cukrom v Slovenskej republike Ministerstvo pôdohospodárstva SR Skompletizovanie prípravy implementácie SOT pre cukor a izoglukózu v SR. Implementácia a praktická aplikácia riadiacich mechanizmov SPP v cukrovarníctve pre základné, rovnako ako aj spracované produkty 150 000
TLP01-25 Riadenie výkonov v Slovenskej daňovej správe Daňové riaditeľstvo SR Posilnenie kapacity daňovej správy potrebné pre presadzovanie implementácie acquis communautaire. Riadenie výkonov vo všetkých relevantných oblastiach daňovej správy SR. Inovatívny prístup k riadeniu výkonov ako pomoc pre rozhodovanie riadiacich pracovníkov. 142 000
TLP01-27 Posilnenie súdnej kapacity o oblasti trestných záležitostí Ministerstvo spravodlivosti SR Posilnenie súdnej kapacity v trestnej oblasti, zvýšenie efektivity súdnictva zodpovedajúcej politickým kritériám Acquis communautaire. Doplnenie systému úloh, ktoré je potrebné zabezpečiť pre správne fungovanie probačnej a mediačnej služby. 135 000

3. výzva ( realokácia v rámci FM 2001)


Rozvoj ľudských zdrojov a administratívnych kapacít
(ex UIBF02-08)
číslo projektu názov projektu rezort ciele projektu rozpočet v EUR
TLP01-28
(ex IBF02-25)
Školenia sudcov v oblasti európskeho súťažného práva Ministerstvo spravodlivosti SR Posilniť kapacitu slovenského súdnictva pri aplikácii európskeho zákona o súťažnom práve.
Vyškoliť sudcov v pravidlách ochrany súťaže v krajinách EU a na Slovensku s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie európskeho práva ku dňu vstupu do EU (01.05.2004)
35 000
TLP01- 29
(ex UIBF02-34)
Poľnohospodárska platobná agentúra (pre EAGGF) Ministerstvo pôdohospodárstva SR Poľnohospodárska platobná agentúra pripravená na administráciu SPP.150 000
TLP01-30 Zabezpečenie pripravenosti slovenského poistného systému pre koordináciu dávok sociálneho zabezpečenia v súlade s Acquis Ministerstvo zdravotníctva SR Cieľom projektu je zosúladiť slovenský poistný systém pre koordináciu dávok sociálneho zabezpečenia s Acquis. 150 000
TLP01-31
(ex UIBF02-28)
Posilnenie kapacít v oblasti riadenia biocídnych produktov Centrum pre chemické látky a prípravky 1. Vytvorenie primeranej infraštruktúry, informačného manažmentu, administratívnej a technickej organizácie národného orgánu SR pre implementáciu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o uvedení biocídnych výrobkov na trh.
2. Príprava prostriedkov pre informovanie verejnosti a zorganizovanie podujatí o dôležitých aspektoch európskej a slovenskej legislatívy týkajúcej sa biocídnych výrobkov.
3. Posilnenie skúseností národného orgánu SR v oblasti spravovania žiadostí a technických aspektov hodnotenia biocídnych výrobkov.
4. Príprava bázy pre plynulý nástup národného orgánu SR do procesu EU 10-ročného hodnotenia biocídnych výrobkov.
90 000
TLP01-32
(ex UIBF-02-18)
Vypracovanie protokolu na monitorovanie a hodnotenie hydromorfologických charakteristík Slovenský hydrometeorologický ústav SR Hlavným cieľom projektu je harmonizácia slovenskej legislatívy v oblasti vôd s legislatívou EU, konkrétne s požiadavkami vyplývajúcimi so smernice 2000/60/EC. 120 000
TLP01-33Prispôsobenie sociálnej legislatívy v oblasti cestnej dopravy Ministerstvo doprav, pôšt a telekomunikácií SR 1. Harmonizácia slovenskej legislatívy s acquis communautaire v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave.
2. Pomoc MDPT SR pri príprave primárnej a sekundárnej legislatívy v uvedenej oblasti, optimalizácii inštitucionálneho rámca a procedúr.
80 000
TLP01-34
(ex UIBF02-16)
Optimalizácia nakladanie s biodegradovateľným odpadom Ministerstvo životného prostredia SR Hlavným cieľom projektu je optimalizácia nakladania s biodegradovateľným odpadom a získať prehľad o metódach disponovania s takýmto druhom odpadu v EÚ. 150 000
TLP01-35
(ex-UIBF02-31)
Hodnotenie riadenia environmentálneho hluku Ministerstvo zdravotníctva SR 1. Implementácia Európskej direktívy 2002/49/EC o hluku v životnom prostredí a všetkých príbuzných európskych noriem v slovenských podmienkach.
2. Vypracovanie metodológie pre meranie hluku v životnom prostredí a postupov pre vypracovávanie hlukových máp a akčných plánov, ktoré vyplývajú zo spomínanej smernice.
3. Vyškolenie zamestnancov príslušného Štátneho zdravotného ústavu v oboch oblastiach.
150 000
TLP01-36 Referenčné podmienky ako základ klasifikácie stavu podzemných vôd Slovenský hydrometeorologický ústav SR
150 000

Twinning Light 2002 (Finančné memorandum 2002)

V rámci národného programu Phare 2002 nebola pre nástroj Twinning Light konkrétne vyčlenená samostatná finančná podpora. V rámci schválenia klasických projektov Phare boli niektoré komponenty určené na realizáciu formou 3 projektov Twinning Light (viď tabuľka).


Európska komisia počas hodnotenia projektov Phare, navrhla na realizáciu formou nástroja Twinning Light 3 projekty a dňa 8.11.2002 ich zaslala na cirkuláciu členským krajinám EU.
V rámci nástroja 2002/000.610-02 Budovanie inštitúcií - nealokovaná možnosť pre projekty (angl.: Unallocated Institution Building Facility)., ktorý je určený pre realizáciu projektov formou technickej asistencie a Twinning Light, Riadiaca komisia odporučila na implementáciu 8 projektov formou Twinning Light. Všetky tieto projekty boli na odporučenie Európskej komisie presunuté z FM 2002 do FM 2001, nástroja Twinning Light 2001 - viď vyššie.

Zoznam projektov TL 2002

číslo projektu názov projektu rezort ciele projektu rozpočet v EUR
SK02/IB/AG/03 Posilnenie fytosanitárnej kontroly škodlivých organizmov rastlín a rastlinných produktov Ministerstvo pôdohospodárstva SR Implementácia fytosanitárnej legislatívy v súlade so štandardmi EÚ
Posilnenie fytosanitárnej kontroly na budúcej vonkajšej hranici EÚ - relevantní experti sú adekvátne vyškolení.
150 000
SK02/IB/AG/04 Registrácia výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlín a rastlinných produktov v Slovenskej republike Ministerstvo pôdohospodárstva SR6.10.2003 Harmonizácia a implementácia slovenskej legislatívy v oblasti rastlinných pasov v súlade so štandardmi EÚ.
Vytvorenie systému registrácie výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlín a rastlinných produktov v Slovenskej republike.
150 000
SK/02/IB/ST/01 Implementácia systému INTASTAT Štatistický úrad Zmena na technickú asistenciu. 150 000

Twinning Light 2003 (Finančné memorandum 2003)

Európska komisia predĺžila maximálnu dobu trvania projektov Twinning Light zo šesť na osem mesiacov, dobu trvania kontraktu predĺžila na 10 mesiacov a maximálny finančný objem navýšila zo 150 000 EUR na 250 000 EUR.

V rámci návrhu národného programu Phare 2003 nebola pre nástroj Twinning Light konkrétne vyčlenená samostatná finančná podpora. V rámci schválenia klasických projektov Phare boli niektoré komponenty priamo určené na realizáciu formou Twinning Light (viď tabuľka). Vzhľadom na uvedené cirkulovali v prvom kole Project Fiche.

Projekty boli Európskou komisiou rozoslané na cirkuláciu medzi členskými krajinami EU dňa 25.6.2003. Záverečný termín na predkladanie ponúk bol stanovený do 15.8.2003.

Delegácia Európskej komisie obdržala do stanoveného termínu návrhy na sedem projektov. Tri Project Fiche, o ktoré neprejavili členské krajiny záujem v prvom kole sa prepracujú do podoby ToR a budú zaslané národným kontaktným bodom na druhé kolo cirkulácie.

Zoznam projektov TL 2003

číslo projektu názov projektu rezort rozpočet v EUR
2003-004-995-02-01 Infraštruktúra katastra a manažment pôdy Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 150 000
2003-004-995-03-02 Podpora poľnohospodárskeho -potravinárskeho reťazca v rámci všeobecnej potravinovej bezpečnosti Ministerstvo pôdohospodárstva SR 150 000
2003-004-995-03-03 Veterinárne a fytosanitárne hraničné inšpekčné miesta - 2. fáza Ministerstvo pôdohospodárstva SR 100 000
2003-004-995-03-04 Ochrana zvierat počas transportu Ministerstvo pôdohospodárstva SR 120 000
2003-004-995-03-06 Posilnenie štatistického informačného systému v oblasti zdravotníctva a jeho harmonizácia s požiadavkami EU Ministerstvo zdravotníctva SR 150 000
2003-004-995-03-14 Príprava projektového manažmentu na Európsky sociálny fond Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 250 000
2003-004-995-03-20 Zriadenia EURODAC v SR Ministerstvo vnútra SR 110 000
2003-004-995-03-23 Zosúladenie kritérií EU v politike spolupráce v boji proti kriminalite Ministerstvo vnútra SR 150 000
2003-004-995-03-24 Boj proti praniu špinavých peňazí Ministerstvo vnútra SR 150 000

© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom