PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Program cezhraničnej spolupráce Phare (CBC)


Koordinácia programu cezhraničnej spolupráce bola od 1. 8. 2001 delimitovaná na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kontaktnou osobou vo vzťahu k tomuto programu je sektorový koordinátor pomoci uvedeného ministerstva.Vo vzťahu k regionálnemu rozvoju sú zodpovedné za realizáciu tendrov a výziev na predkladanie projektov nasledujúce implementačné agentúry:


Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie


Uvedené implementačné agentúry koordinujú a riadia procesy výberových konaní pre oblasti regionálnej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce programu PHARE a zároveň sú kompetentné za úspešnú realizáciu vybratých projektov regionálneho rozvoja.

V rámci komponentu cezhraničnej spolupráce PHARE, ktorý je určený na rozvoj spolupráce medzi prihraničnými regiónmi v členských a pristupujúcich krajinách Európskej únie, Slovenská republika participuje od roku 2001 na programoch bilaterálnej spolupráce s Rakúskom, Poľskom a Maďarskom.

Žiadatelia o príspevky z fondu predvstupovej pomoci PHARE môžu predkladať svoje návrhy projektov príslušnej implementačnej agentúre, ktorá spoločne so zverejnením výzvy na predkladanie projektov publikuje taktiež manuály a vzory formulárov.
© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom