PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Phare pracovná skupina na vysokej úrovni (HLWG)


S cieľom posilniť programovanie, legislatívne zabezpečenie, administratívne kapacity a finančné riadenie fondov Phare na Slovensku na základe zhromaždených zistení súvisiacich s prípadom podozrenia zo zneužitia prostriedkov EÚ bola na úrovni podpredsedníčky vlády pre európsku integráciu a Európskej komisie vytvorená bilaterálna Phare pracovná skupina na vysokej úrovni (Phare High Level Working Group - HLWG), ktorá sa zaoberala nasledovnými okruhmi úloh:

  • preverenie súčasných štruktúr programovania a implementácie programu Phare v Slovenskej republike a identifikácia dostatočnej finančnej kontroly na všetkých úrovniach;
  • preskúmanie otázok personálneho vybavenia vo všetkých inštitúciách v systéme Phare na Slovensku a vyhodnotenie administratívnych kapacít z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska;
  • preverenie potencionálne slabých miest v riadiacej štruktúre a personálnom zabezpečení;
  • ďalšie otázky finančného riadenia a legislatívneho zabezpečenia fondov Phare na Slovensku.
Prípad podozrenia zo zneužitia prostriedkov predvstupovej pomoci Európskej únie na Odbore zahraničnej pomoci Úradu vlády Slovenskej republiky preukázal nedostatky, ktoré vyplynuli z chýbajúcej legislatívy a nedostatočnej kontroly. Výsledkom bolo odstránenie nedostatkov, zvýšenie transparentnosti, zavedenie súťažných metód do výberu projektov, vytvorenie informačného systému pre riadenie projektov a monitorovanie implementácie a posilnenie administratívnych štruktúr. Aktivita, ktorá sa uskutočňovala od polovice roku 2001 zároveň predstavovala také zmeny v kompetenciách a organizácii predvstupovej pomoci, ktoré sú harmonizované s transformáciou predvstupovej pomoci na čerpanie zo štruktúrnych fondov a kohézneho fondu.

Predstavitelia Európskej komisie pozitívne hodnotia prijaté opatrenia zamerané na zvýšenie transparentnosti využívania prostriedkov Európskej únie, na zvýšenie efektívnosti v riadení prijímania a využívania poskytovanej pomoci a na zavedenie účinného kontrolného mechanizmu.

Pracovná skupina na vysokej úrovni Phare vykonala 18. júna 2002 analýzu pokroku, ktorý bol zo strany Slovenskej republiky dosiahnutý pri napĺňaní záväzkov prijatých v správe z 19. novembra 2001 (Country Report). Na základe analýzy Správy o dosiahnutom pokroku v riadení predvstupových fondov (Progress Report) z 30. apríla 2002 a ukončeného policajného vyšetrovania, ktoré nepotvrdilo podozrenie zo zneužitia predvstupových fondov, ukončila Phare HLWG dňa 18. júna 2002 svoju činnosť.

Na rovnakom stretnutí dňa 18. júna 2002 začala na Slovensku svoju činnosť Pracovná skupina na vysokej úrovni (High Level Working Group - HLWG). Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je sledovať postup pri zavádzaní rozšíreného decentralizovaného implementačného systému (EDIS) a prípravu Slovenska na štruktúrne fondy. Rovnaké pracovné skupiny boli vytvorené vo všetkých krajinách kandidujúcich na vstup do Európskej únie.

Európska komisia začiatkom septembra 2002 uvoľnila pre Slovensko 10% prostriedkov z programu Phare, ktoré boli zadržiavané v súvislosti s prípadom podozrenia zo zneužitia predvstupovej pomoci. Uvoľnenie peňazí podmienil Európsky parlament a Európska komisia vyšetrením podozrenia z korupcie a klientelizmu pri realizácii zmlúv pre fondy Phare v Slovenskej republike. Rozhodujúcim pre uvoľnenie finančných prostriedkov bola záverečná správa Úradu Európskej komisie na boj proti korupcii (OLAF) o výsledkoch vyšetrovania celej kauzy, ktorá, rovnako ako slovenské vyšetrovanie, nepotvrdila zneužitie fondov Phare. Vážne nedostatky v riadení predvstupových fondov v Slovenskej republike boli odstránené a Slovensko tak za uplynulý rok znížilo na minimum riziko zneužitia fondov predvstupovej pomoci.

Informácia o prijatých opatreniach s cieľom zefektívniť a stransparentniť riadenie predvstupovej pomoci (22.05.2002)

Zasadnutia Phare pracovnej skupiny na vysokej úrovni (Phare HLWG)
04.07.2001
26.09.2001
30.10.2001
15.11.2001
18.06.2002

Zasadnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni (HLWG)
18.06.2002
06.03.2003
26.11.2003 Prezentácia k žiadosti o akreditáciu EDIS

© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom