Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Odbor súkromného právaOkrem výkonu spoločných činností sekcie plní tieto ďalšie činnosti v oblasti súkromného práva:

a/ vypracúva analýzy návrhov zákonov z oblasti súkromného práva vo vzťahu k Ústave SR a ostatným zákonom,
b/ podieľa sa na príprave a vypracúvaní návrhov plánov legislatívnych úloh vlády na príslušné obdobie,
c/ na požiadanie  pripravuje materiály legislatívnej povahy (návrhy zákonov, nariadení vlády, interných predpisov), analýzy, prehľady a pod.,
d/ vypracúva odborné stanoviská k návrhom zákonov a nariadení vlády, medzinárodným zmluvám prezidentského charakteru a legislatívnym zámerom,
e/ plní úlohy pri overovaní  súladu vládneho návrhu zákona, resp. medzinárodnej zmluvy so závermi vlády pred jeho predložením Národnej rade SR,
f/ plní úlohy pri overovaní  súladu nariadení vlády so závermi vlády a zabezpečuje uverejnenie nariadení v Zbierke zákonov SR,
g/ spolupracuje s legislatívnym odborom Kancelárie Národnej rady SR pri príprave schválených textov zákonov na ich vyhlásenie v Zbierke zákonov SR,
h/ vypracúva na základe záverov z rokovania vlády stanovisko vlády k poslaneckým návrhom zákonov a po podpise predsedu vlády ho doručuje Národnej rade SR,
i/ pripravuje podklady pre tvorbu, zmeny a doplnenia legislatívnych pravidiel a zabezpečuje legislatívny proces pri ich zmene a doplnení.