Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Adresár e-mailov na posielanie oznamov k pripomienkovému konaniu


Povinne pripomienkujúce subjekty


Kancelária podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny: ppvoznam@vlada.gov.sk
 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií: oznamopk@telecom.gov.sk
 
Ministerstvo zahraničných vecí: oznamopk@foreign.gov.sk
 
Ministerstvo vnútra: oznamopk@minv.sk
 
Ministerstvo hospodárstva: oznamopk@economy.gov.sk
 
Ministerstvo financií: oznamopk@finance.gov.sk
 
Ministerstvo kultúry: oznamopk@culture.gov.sk
 
Ministerstvo obrany: oznamopk@mod.gov.sk
 
Ministerstvo školstva: oznamopk@minedu.sk
 
Ministerstvo zdravotníctva: oznamopk@health.gov.sk
 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja: oznamopk@build.gov.sk
 
Ministerstvo spravodlivosti: oznamopk@justice.gov.sk
 
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny: oznamopk@employment.gov.sk
 
Ministerstvo pôdohospodárstva: oznamopk@land.gov.sk
 
Ministerstvo životného prostredia: oznamopk@enviro.gov.sk
 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií: oznamopk@telecom.gov.sk
 
#

Ostatné pripomienkujúce subjekty


Úrad vlády SR: oznamopk@vlada.gov.sk
 
Odbor vládnej agendy Úradu vlády SR: ovaoznam@vlada.gov.sk
 
Protimonopolný úrad: oznamopk@antimon.gov.sk
 
Najvyšší kontrolný úrad: oznamopk@nku.gov.sk
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra: oznamopk@geodesy.gov.sk
 
Úrad priemyselného vlastníctva: oznamopk@indprop.gov.sk
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo: oznamopk@normoff.gov.sk
 
Správa štátnych hmotných rezerv: oznamopk@reserves.gov.sk
 
Štatistický úrad: oznamopk@statistics.sk
 
Úrad jadrového dozoru: oznamopk@ujd.gov.sk
 
Úrad pre verejné obstarávanie: oznamopk@uvo.gov.sk
 
Generálna prokuratúra: oznamopk@genpro.gov.sk
 
Národná banka Slovenska: oznamopk@nbs.sk
 
Národný bezpečnostný úrad: legislativa@nbusr.sk
 
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu: svus@vlada.gov.sk
 
Magistrát hlavného Slovenskej republiky Bratislavy: legis@bratislava.sk
 
Bratislavský samosprávny kraj: jjanosko@region-bsk.sk
 
Trnavský samosprávny kraj: podatelna@trnava-vuc.sk
 
Nitriansky samosprávny kraj: sekretariat.riaditela@unsk.sk
 
Trenčianský samosprávny kraj: predseda@tsk.sk
 
Bystrický samosprávny kraj: predseda@vucbb.sk
 
Žilinský samosprávny kraj: predseda@zask.sk
 
Košický samosprávny kraj: vuc@kosice.regionet.sk
 
Prešovský samosprávny kraj: predseda@vucpo.sk
 
Združenie miest a obcí: franzenova@zmos.sk
 
Únia miest Slovenska: umosr@gtinet.sk
 
Zväz priemyslu Slovenska: zpzsr@zps.sk
 
#
#