Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Výzva na predkladanie ponúk - Národný konvent o Európskej únii


ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oddelenie verejného obstarávania
Námestie slobody č.1, 813 70 Bratislava

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Naša organizácia mieni uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby na predmet zákazky:

„Národný konvent o Európskej únii“

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní tejto zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek.

V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.
Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní môžu požiadať o poskytnutie súťažných podkladov podaním písomnej žiadosti o súťažné podklady najneskôr do 30. 03. 2009 do 13 00 hod. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia. Vo výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 23. 03. 2009


Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR

Príloha: Dokument PDF Výzva na predkladanie ponúk