Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Národný konvent o Európskej únii


ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oddelenie verejného obstarávania
Námestie slobody č.1, 813 70 Bratislava

"zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa"Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Naša organizácia mieni uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby na predmet zákazky:

"Národný konvent o Európskej únii"

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní tejto zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek.

V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní požiadali o zaslanie súťažných podkladov písomne v listinnej alebo elektronickej podobe najneskôr do 21. 04. 2010 do 15 00 hod. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia. Vo výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.


 V Bratislave, dňa 15.04.2010Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SRPríloha: Dokument PDF Výzva na predkladanie ponúk