Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Odbor aproximácie práva


Odbor v rámci svojej pôsobnosti okrem výkonu spoločných činností sekcie plní najmä tieto úlohy:

a/ vypracúva stanoviská z pohľadu aproximácie práva pre predsedu vlády Slovenskej republiky, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre legislatívu k materiálom legislatívnej povahy,
b/ vypracúva stanoviská k stupňu zlučiteľnosti vládnych návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a legislatívnych zámerov s právom Európskych spoločenstiev a Európskej  únie pre  Legislatívnu  radu  vlády SR, jej stále pracovné komisie a pre  vládu  Slovenskej republiky,
c/ vypracúva stanoviská k stupňu zlučiteľnosti medzinárodných zmlúv s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie pre Legislatívnu radu vlády SR a pre vládu,
d/ vypracúva stanoviská k  návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, návrhom vykonávacích predpisov a medzinárodných zmlúv z pohľadu aproximácie práva ako povinne pripomienkujúci subjekt,
e/ pripravuje podklady pre zmeny a doplnenia zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády v znení neskorších predpisov,
f/ v časti týkajúcej sa aproximácie práva pripravuje podklady pre zmeny a doplnenia  Legislatívnych pravidiel SR,
g/ koordinuje prípravu pozičných dokumentov a uplatňuje stanoviská Slovenskej republiky k návrhom kodifikovaných znení právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev, za týmto účelom zastupuje Slovenskú republiku na rokovaniach príslušných pracovných skupín.