Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Legislatíva SR


Základné právne predpisy SR
 • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej aj „zákon o podpore regionálneho rozvoja“);
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“);
 • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o štátnej pomoci“);
 • Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejných prácach“);
 • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej aj „kompetenčný zákon“);
 • Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky“);
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o kontrole v štátnej správe“);
 • Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o NKÚ“);
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
 • Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o správach finančnej kontroly“);
 •  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“);
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiaca legislatíva platná pre investičnú výstavbu v SR (ďalej aj „stavebný zákon“);
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov(ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“);
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o samosprávnych krajoch“);
 • Zákon č. 291/2002 Z. Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o Štátnej pokladnici“);
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o správe daní
  a poplatkov“);
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“);
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o správnom konaní“);
 • Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“);
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o majetku obcí“);
 • Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o majetku VÚC“);
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“);
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník “);
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“);
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o informačnom systéme verejnej správy“);
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“);
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „antidiskriminačný zákon“);
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o slobode informácií“);
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 Ostatné relevantné právne dokumenty
 • Uznesenie vlády SR č. 1005/2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013
 • Uznesenie vlády SR č. 836/2006 k návrhu inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013 (II. etapa)
 • Uznesenie vlády SR č. 832/2006 k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, ktorým schvaľuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálny koordinačný orgán pre Operačné programy v Národnom strategickom referenčnom  rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán, Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre operačné programy a štruktúru riadiacich orgánov
 • Uznesenie vlády SR č. 833/2006 k návrhu systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
 • Uznesenie vlády SR č. 406/2003 k správe o zavádzaní vnútorného auditu
 • Uznesenie vlády SR č. 1006/2006 k návrhu Operačného programu Technická pomoc
 • Uznesenie vlády SR č. 105/2005 k návrhu predbežného stanoviska SR k finančnej perspektíve EÚ 2007 - 2013
 • Uznesenie vlády SR č. 141/2005 k správe o implementácii návrhov opatrení obsiahnutých v správe o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR, schválenej uznesením vlády SR č. 797 z 18. 8. 2004
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 schválený uznesením vlády SR č. 835/2006 zo dňa 8. októbra 2006
 • Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 schválený uznesením vlády SR č. 833/2006 zo dňa 8. októbra 2006
 • Aktualizácia Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0 schválená ministrom dňa 31. januára 2009, platná od 1. februára 2009
 • Aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0, platnosť od 1. februára 2009
 • Systém koordinácie implementácie HP rovnosť príležitostí, Verzia 3.0, účinná od 2. 4. 2008
 • Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007-2013,verzia 3.0, schválená 16. 10. 2008
 • Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 3.0, schválená 16. 10. 2008
 • Systém koordinácie implementácie HP MRK, schválený 18. 4. 2008.