Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Výzva na predkladanie ponúk - E–learningové vzdelávanie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej - Vzdelávacie služby


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
PREDMET ZÁKAZKY: E–learningové vzdelávanie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej
republiky - Vzdelávacie služby


Výzva na predkladanie ponúk


vypracovaná v súlade s § 25 ods. 2 a § 99 ods. 1 a ods. 3 a Prílohy č. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. pre podlimitnú zákazku na poskytnutie služby použitím postupu zadávania podprahových zákaziek.

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov organizácie: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO: 00151513

2. Druh verejného obstarávateľa:
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

3. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

4. Hlavný predmet činnosti:
Všeobecná štátna správa

5. Názov služby:
E – learningové vzdelávanie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky - Vzdelávacie služby

6. Opis služby:
Predmetom obstarávania je implementácia overeného portálového riešenia e-learningu (on-line fungujúcej e-learnigovej aplikácie), ktorý poskytne elektronickú podobu dištančného vzdelávania primárne pre zamestnancov Odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy Úradu vlády SR. Jej hlavným cieľom je vytvorenie prostredia dištančného vzdelávania s prístupom pre cca 50 súčasne identifikovaných užívateľov.

7. Miesto poskytnutia (poskytovania) služby:
Bratislava

8. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet obstarávania CPV: 80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
A. Kategória služby: č. 24 - Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy
B. ( Príloha č. 3 zákona o verejnom obstarávaní – Neprioritné služby)


9. Rozsah predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je implementácia overeného portálového riešenia e-learningu (on-line fungujúcej e-learnigovej aplikácie), ktorý poskytne elektronickú podobu dištančného vzdelávania primárne pre zamestnancov Odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy Úradu vlády SR. Jej hlavným cieľom je vytvorenie prostredia dištančného vzdelávania s prístupom pre cca 50 súčasne identifikovaných užívateľov.
Aplikácia umožní štúdium jednotlivých vzdelávacích kurzov v on-line režime priamo z pracovnej stanice zamestnanca pomocou webovského prehliadača a rovnako umožní import a využitie kurzov vytvorených podľa štandardov SCORM 1.2 a AICC. Ovládanie a komunikácia aplikácie s užívateľom musia byť v slovenskom jazyku. Kľúčovým obsahom aplikácie budú osnovy a náplň vzdelávania realizovaných v súvislosti s projektom Úradu vlády SR „Odborné školenia pre technologických špecialistov a riadiacich pracovníkov Úradu vlády SR – časť Školenia IT špecialistov nadrezortnej informačnej siete“.
V prípade, že do programu vzdelávania prostredníctvom e-learningovej aplikácie bude zahrnutých viac zamestnancov, študujúci v jednotlivých blokoch, ktoré sa týmto môžu vytvoriť, budú mať možnosť komunikovať s lektorom a medzi sebou prostredníctvom integrovaných komunikačných nástrojov ako napr. instant messaging, chat, diskusia, resp. zdieľať študijné materiály prostredníctvom knižnice dokumentov. Študijný pokrok zamestnanca bude dokumentovaný prostredníctvom súhrnných prehľadov (reportov).
Na záver vzdelávacieho kurzu bude úspešnému vyškolenému zamestnancovi udelený platný elektronický certifikát o absolvovaní kurzu s uvedením obsahu a termínu absolvovaných školení, bodovou stupnicou úspešnosti a osobnými údajmi vyškoleného zamestnanca. Certifikát (možnosť použitia formulárového spôsobu, napr. XML, PDF) sa bude musieť dať vyexportovať.
E-learningová aplikácia poskytne možnosť tvorby a spravovania kariérnych plánov. Umožní integráciu na informačné systémy pre správu ľudských zdrojov. Bude obsahovať funkcionalitu vytvárania vzdelávacích harmonogramov podľa profilu zamestnanca. Správa prístupov užívateľov, história samotného štúdia užívateľa a jej výsledky bude riešená pomocou integrovanej relačnej databázy. Relačná databáza a webová e-learningová aplikácia musia byť z dôvodu zachovania bez konfliktnosti a bezproblémovej synchronizácie od rovnakého výrobcu.

10. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
NIE. Ponuky musia byť predložené na celý predmet obstarávania v súlade so súťažnými podkladmi.

11. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE

12. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia poskytnutia služby:
do 08/2007

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Financovanie sa uskutoční v súlade s časťou B.3 Obchodnými podmienkami dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov, ktorých obsahom sú aj platobné podmienky.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.
Úhrady daňových dokladov sa uskutočnia po poskytnutí finančnej čiastky zo strany ESF na účet verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu , doba splatnosti je 21 dní.

14. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 mesiace, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.10:

1. 1 výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním:
1. 1. 1 podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa,
1. 1. 2 potvrdenie miestneho príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace , že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.2 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk,

1.3
potvrdenie Sociálnej poisťovne v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.4 potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.5 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.6
doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky,
1.6.1 výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba,
podnikateľ - príspevková organizácia),
1.6.2 výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba,
podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
1.6.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

1.7 potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že uchádzač neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.

1.8 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv vo verejnom obstarávaní, môže podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadované v bodoch 1.1 až 1.7 nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden rok ku dňu predloženia ponúk).
1.8.1 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pred 01.02.2006), doloží aj potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.

1.9 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa §26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , požadované v bodoch 1.1 až 1.7 týchto súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.10
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

1.11 Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predložiť všetky doklady podľa bodu 1.1 až 1.7 týchto súťažných podkladov, alebo doklad podľa bodu 1.8 týchto súťažných podkladov, prípadne aj podľa bodu 1.9 týchto súťažných podkladov.

1.12 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk.

16. Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie podľa
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona -vyjadrením banky, že uchádzač je schopný si plniť
finančné záväzky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru - predložením originálu alebo úradne
§ 27 ods. 1 písm. b) zákona - potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu overenej kópie, nie staršie ako tri mesiace, spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením od príslušnej poisťovne preukáže, že má uzatvorenú platnú, aktuálnu a účinnú zmluvu o požadovanom poistení s poistnou sumou vyššou ako 3,5 mil. Sk alebo ekvivalent v inej mene a uhradené poistné. Kópiu zmluvy nebude brať komisia do úvahy.
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona - o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky 2004, 2005 a 2006, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Min. ročný obrat spolu v predmete zákazky (do úvahy sa berie sčítaný ročný obrat, t.j. buď jedna alebo viacero zákaziek relevantných školení) musí byť 3.500.000,- Sk

17.
Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom poskytnutých vzdelávacích služieb, a to realizovaných vzdelávacích programov pre dospelých v počte minimálne 1 ročne - za posledné 3 roky - 2004, 2005 a 2006 s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Predmetné zaznamená do tabuľky podla časti A.2 Podmienky účasti
Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona – Uchádzač preukáže svoju odbornú spôsobilosť predložením údajov o vzdelaní, odbornej kvalifikácií a skúsenostiach so vzdelávaním - min. dvoch zamestnancov uchádzača zodpovedných za poskytnutie služby:
Predložením profesijných životopisov, dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia VŠ diplomu alebo kópia VŠ diplomu a doklad o ukončení príslušného kvalifikačného vzdelania) a zoznamov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odbornej praxe zamestnancov uchádzača, zodpovedných za poskytnutie služby, z ktorých min. jeden musí mať skúsenosti s implementáciou vzdelávacieho softvéru.
Podľa §28 ods. 1 písm. j) zákona - Uchádzač musí zabezpečiť nasledovné požiadavky na technické vybavenie pre poskytnutie vzdelávacích služieb pre dospelých , v tomto minimálnom technickom vybavení:

 • klimatizovaná vzdelávacia miestnosť - minimálne pre 12 účastníkov vzdelávania,každý účastník musí mať k dispozícii pracovnú stanicu,
 • v miestnosti sa musí nachádzať dataprojektor, napojený na lektorskú pracovnú stanicu,
 • každý účastník musí mať k dispozícii PC s možnosťou pripojenia na internet
 • pracovné stanice musia byť sieťovo prepojené.

Požiadavky na pracovnú stanicu:
minimálne hw parametre: P4 1.8GHz, 2 GB RAM, 40 GB HDD, DVD mechanika
 • LCD monitor
 • 100mbit switched network
 • slúchadlá s mikrofónom
 • Operačné systémy: MS Windows, Red Hat Enterprise Linux

Uchádzač v svojej ponuke bude deklarovať splnenie vyššie uvedených požiadaviek čestným vyhlásením, podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača.

Súčasťou zákazky je aj dodávka súvisiacich tovarov, potrebných pri poskytovaní vzdelávacích služieb, preto verejný obstarávateľ požaduje :

Podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona uchádzač predloží vzorky, opis softvéru, ktorý sa má v rámci zákazky poskytnúť – použiť.

Uchádzač v svojej ponuke predloží potvrdenie výrobcu potrebného softvéru k plneniu predmetu zákazky, o tom, že ponúkaný softvér je uchádzač oprávnený predávať. V prípade, ak je výrobcom softvéru sám uchádzač, poskytne o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.
Podľa § 28 ods. 2 zákona na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na právny stav, ktoré má mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť aj prísľub tejto osoby.
Uchádzač preukáže zabezpečenie kvality podľa § 29 zákona -
Uchádzač predloží certifikát kvality ISO 9001-4 EN 2000 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ v súlade s § 28 ods.1 písm. d) zákona príjme na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti opis technického vybavenia a zoznam opatrení uchádzača na zabezpečenie kvality
Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., s výzvou a súťažnými podkladmi: Splnil – áno, nesplnil – nie. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok účasti ako aj nesplnenia ostatných podmienok a požiadaviek, bude uchádzač vylúčený z verejného obstarávania.

18. Označenie, či je poskytnutie služby vyhradené pre určitú profesiu:
NIE

19. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných
za plnenie zmluvy:
ÁNO

20. Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si záujemca písomne vyžiada na adrese:
 • adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 výzvy.
 • súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch od: 23.5.2007 do: 8.6.2007
 • v čase od: 9.00 hod. SEČ do: 14.00 hod. SEČ.
 • spôsob prevzatia súťažných podkladov: - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
 • úhrada za súťažné podklady: NIE


21. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 18. 6. 2007 hodina: do 10.00 hod. SEČ
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 výzvy

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Ištvánffy
Mobilný telefón:    0905 728 145
E-mail:                  ivan.istvanffy@vlada.gov.sk

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

22. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 18.6.2007 hodina: o 11.00 hod. SEČ .
Miesto otvárania obálok s ponukami: Úrad vlády Slovenskej republiky,
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, miestnosť 027

23. Kritériá na hodnotenie ponúk:
najnižšia cena (za poskytnutie služieb vrátane všetkých súvisiacich nákladov ).

24. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
deň: 30.6. 2007.

25. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
3 193 277,- Sk

26. Opcie
NIE

27. Trvanie zmluvy
odo dňa uzatvorenia zmluvy do 08/2007

28. Požadovanie zábezpeky:
Nepožaduje sa

29. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 25 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.
V prípade potreby doplnenia vzdelávacích služieb, nezahrnutých v pôvodnej zmluve , verejný obstarávateľ bude postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia v zmysle ustanovenia § 58 ods. 1 písm. i) bod 1 a ods. 2 zákona.

Dátum: 22.5. 2007
Meno a podpis zodpovednej osoby:

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk