Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Operačný program Technická pomocOperačný program Technická pomoc je finančným nástrojom štrukturálnych fondov EÚ určeným na financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov.

Operačný program Technická pomoc (ďalej už len OP TP) bol schválený dňa 6. 12. 2006 uznesením vlády SR č.1006 ako monocieľový operačný program pre územný cieľ Konvergencia v rámci strategického dokumentu Slovenskej republiky - Národný strategický referenčný rámec.

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013.