Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Odbor technickej podporyOdbor v rámci svojej pôsobnosti okrem výkonu spoločných činností sekcie plní najmä tieto úlohy:

a/ v rámci informačnej  a oznamovacej povinnosti voči Európskej únii identifikuje a zabezpečuje notifikáciu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, do ktorých bola vykonaná transpozícia právnych aktov Európskych spoločenstiev,
b/ podieľa sa na príprave pozičných dokumentov k návrhom právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev, za tým účelom sa zúčastňuje na zasadnutiach Komisie pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí SR pripravujúcej pozície pre zasadnutia pracovných skupín a pracovných výborov Rady EÚ, Komisie pre záležitosti EÚ COREPER  I a COREPER II a Rezortných koordinačných skupín na ústredných orgánoch štátnej správy,
c/ plní funkciu národného koordinátora medzištátneho systému pri riešení problémov vnútorného trhu- SOLVIT, v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy zabezpečuje riešenie problémov súvisiacich s nesprávnym  uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu spôsobené administratívou členských krajín Európskej únie,
d/ podieľa sa na príprave zásadných opatrení a návrhov z hľadiska požiadaviek vyplývajúcich z práva Európskej únie, v tejto súvislosti kontroluje a vyhodnocuje efektívnosť prijatých opatrení zameraných na odstraňovanie transpozičného deficitu smerníc ES,
e/ vykonáva zber aktuálnych informácií týkajúcich sa transpozície smerníc ES do slovenského  právneho poriadku, vyhodnocuje ich a navrhuje príslušné opatrenia,
f/ vedie centrálnu databázu prekladov právnych aktov Európskej únie a slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov, sprístupňuje databázu pre potreby ústredných orgánov štátnej správy a podľa požiadaviek aj pre verejnosť,
g/ zabezpečuje finálnu kontrolu kvality prekladov právnych aktov Európskej únie, spolupracuje s jej prekladateľskými službami,
h/ podľa požiadaviek inštitúcií Európskej únie rieši terminologické problémy vznikajúce v procese prekladov, v prípade potreby navrhuje prijatie korigénd k publikovaným prekladom právnych aktov ES/EÚ.