Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006


Programové vyhlásenie vlády SR (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006)

 

Mikuláš DZURINDA
predseda vlády SR  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Pál CSÁKY
podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ivan MIKLOŠ
podpredseda vlády SR a minister financií SR,  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo financií SR
Jirko MALCHÁREK
podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR  od 24.8.2005 do 04. 07. 2006
Ministerstvo hospodárstva SR
Pavol RUSKO
podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR  od 10.9.2003 do 24.8.2005
Ministerstvo hospodárstva SR
Robert NEMCSICS
podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR  od 16. 10. 2002 do 10. 9. 2003
Ministerstvo hospodárstva SR
Lucia ŽITŇANSKÁ
ministerka spravodlivosti SR  od 8.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo spravodlivosti SR
Daniel LIPŠIC
podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR  od 16. 10. 2002 do 8.2.2006
Ministerstvo spravodlivosti SR
JUDr. Eduard KUKAN
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo zahraničných vecí
Martin PADO
minister vnútra SR  od 8.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo vnútra
Vladimír PALKO
minister vnútra SR  od 16. 10. 2002 do 8.2.2006
Ministerstvo vnútra
Martin FEDOR
minister obrany SR  od 1.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo obrany
Juraj LIŠKA
minister obrany SR  od 25.9.2003 do 1.2.2006
Ministerstvo obrany
Ivan ŠIMKO
minister obrany SR  od 16. 10. 2002 do 24.9.2003
Ministerstvo obrany
Rudolf CHMEL
minister kultúry SR  od 16.10.2002 do 24.5.2005, od 5.4.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo kultúry
František TÓTH
minister kultúry SR  od 25.5.2005 do 5.4.2006
Ministerstvo kultúry
Rudolf ZAJAC
minister zdravotníctva SR  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo zdravotníctva
László SZIGETI
minister školstva SR  od 9.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo školstva
Martin FRONC
minister školstva SR  od 16. 10. 2002 do 8. 2. 2006
Ministerstvo školstva
Zsolt SIMON
minister pôdohospodárstva SR  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo pôdohospodárstva
Pavol PROKOPOVIČ
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
László GYUROVSZKY
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Iveta RADIČOVÁ
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR  17. 10. 2005 do 04. 07. 2006
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľudovít KANÍK
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  od 16. 10. 2002 do 17.10.2005
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
László MIKLÓS
minister životného prostredia SR  od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo životného prostredia

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky ( od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006 )


MS Word Programové vyhlásenie vlády SR vo formáre RTF

I. ÚVOD

II. PROGRAM VLÁDY

III. POZVANIE

I. ÚVOD

Vláda Slovenskej republiky predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky a pred všetkých občanov s programom, v ktorom si kladie ciele - a zaväzuje sa pracovať - v najlepších záujmoch našej vlasti.

Slovenská republika prešla v predchádzajúcom období veľký kus cesty v rozvoji demokratického ústavného systému, garantovania občianskych práv, trhovej ekonomiky a medzinárodného postavenia. Vláda Slovenskej republiky, vychádzajúc z mandátu septembrových volieb a nadväzujúc na úsilie predchádzajúcej vlády, prichádza s programom, ktorý je novým impulzom pre rozvoj našej vlasti a zabezpečí Slovensku a jeho občanom európsku budúcnosť.

Pred Slovenskou republikou sú historické chvíle. Vláda je odhodlaná a pripravená - v spolupráci so všetkými občanmi - urobiť rozhodujúce kroky, ktorými Slovensko definitívne vstúpi do spoločenstva európskych demokracií a stane sa členom EÚ a NATO. Náš program je plánom, aby Slovensko využilo svoju veľkú príležitosť a zaujalo v európskom spoločenstve dôstojné, rešpektované a zodpovedné postavenie.

Vláda si uvedomuje obsah svojho mandátu od voličov. Chceme byť efektívnou a realistickou vládou a náš program je plánom na riešenie problémov Slovenska, je programom nevyhnutných reforiem a úsilia o lepšie fungovanie štátu.

Vláda bude pri svojom úsilí a realizácii tohto programu povzbudzovať každú poctivú občiansku a ekonomickú aktivitu tak, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa vypláca slušnosť, poctivosť a zodpovednosť.

II. PROGRAM VLÁDY

1. DEMOKRATICKÝ ŠTÁT Na vrch stranky

Slovenská republika prekonala obdobie spochybňovania demokratických inštitúcií a ohrozovania demokratických slobôd. Septembrové voľby potvrdili pevnosť demokratických základov Slovenskej republiky. Vláda sa zaväzuje naďalej garantovať občianske slobody a všestranný rozvoj ľudských práv.

Principiálnou snahou vlády v nasledujúcom období bude realizovať efektívny, štíhly, a nie drahý štát, znižovať administratívu v štátnej správe, odbyrokratizovať a modernizovať verejnú správu a dokončiť reformu verejnej správy. Vláda uskutoční revíziu úradov, pripraví zmeny v pracovno-právnej legislatíve a uskutoční reorganizáciu štátnej správy.

Vláda vystupňuje svoje úsilie a vytvorí podmienky pre efektívnejší boj s korupciou. Bude pokračovať v napĺňaní národného programu, prijme nové opatrenia v legislatívnej, inštitucionálnej aj organizačnej oblasti. Pri svojich rozhodnutiach bude prioritne zohľadňovať ich antikorupčný rozmer a zároveň bude povzbudzovať verejnosť na celospoločenskú spoluprácu a zodpovednosť v zápase s korupciou.

Vláda navrhne prijatie ústavného zákona o konflikte záujmov, zúženie miery imunity ústavných činiteľov, ako aj zákon upravujúci pravidlá lobingu a zákon o preukazovaní pôvodu majetku.

Vláda navrhne zmenu volebných zákonov so zámerom zvýšiť počet volebných obvodov, pripustiť súkromné elektronické médiá do volebnej kampane, zvýšiť váhu prednostných hlasov a umožniť hlasovanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Vláda dopracuje a predloží návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu tak, aby Slovenská republika bola pripravená voliť poslancov do tohto orgánu v prvom polroku 2004.

Dane a odvody Na vrch stranky

Vláda bude presadzovať zvýšenie efektívnosti výberu daní a odvodov. Prísny, spravodlivý a efektívny výber daní a odvodov bude jedným zo základných predpokladov znižovania ich sadzieb. Vláda sa zameria na obmedzenie daňových únikov, najmä v oblasti DPH a spotrebnej dane z liehu. K zvýšeniu výberu daní prispeje aj zjednodušenie daňovej legislatívy a najmä novelizácia tých častí daňových zákonov, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad. Vláda vytvorí podmienky pre využívanie informačných technológií a postupný prechod na podávanie daňových priznaní, hlásení a majetkových priznaní prostredníctvom internetu.

Vláda pripraví legislatívne opatrenia, ktoré zjednodušia sankčný systém v daňovej oblasti. Na zvýšenie účinnosti a disciplíny pri správe daní a s cieľom zvýšiť informovanosť daňových subjektov a zúžiť priestor na korupciu v daňovej správe, vláda zabezpečí úpravu daňovej legislatívy v oblasti daňových informácií a daňového poradenstva.

Vláda zabezpečí dobudovanie a prepojenie slovenských informačných systémov v oblasti správy daní a ciel so systémami používanými v EÚ.

Vláda rozvoj dobrých vzťahov so susednými krajinami, spomedzi ktorých má Slovenská republika záujem udržať veľmi dobré vzťahy s Českou republikou, vzhľadom na objektívne historické a ľudské väzby. Vláda využije všetky možnosti na zintenzívnenie stykov s Poľskom a Maďarskom a je pripravená aktívne sa podieľať na efektívnom a pragmatickom fungovaní vyšehradskej spolupráce.

Zvláštny význam bude vláda prikladať rozvoju partnerských vzťahov s Rakúskom, ako zatiaľ jedinou členskou krajinou EÚ susediacou so Slovenskou republikou. Trvalá pozornosť bude venovaná rozvoju vzťahov s Ukrajinou, ktorá je naším najväčším susedom.

Za jednu z dôležitých foriem rozvoja regionálnych väzieb považuje vláda cezhraničnú spoluprácu v rámci euroregiónov a v tomto kontexte vyjadruje pripravenosť pripojiť sa k príslušným medzinárodným dokumentom.

Ďalšie oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie Na vrch stranky

Vzhľadom na strategické priority sa bude vláda zameriavať na všestranný rozvoj stykov s členskými krajinami EÚ a NATO s dôrazom na tradičné väzby a kľúčových partnerov. V tomto kontexte má vláda záujem o ďalší úspešný rozvoj partnerstva s USA a udržanie vzťahov s nimi na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Vláda bude rozvíjať vzťahy s transformujúcimi sa štátmi strednej a východnej Európy. Primeraná pozornosť bude venovaná rozvíjaniu vzťahov s krajinami Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Vláda sa zameria na najvýznamnejšie krajiny týchto kontinentov s dôrazom na štáty, ktoré poskytujú možnosti výhodnej obchodno-ekonomickej spolupráce.

Slovenská republika bude aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách, predovšetkým v Organizácii spojených národov (OSN). Vláda potvrdzuje svoju ambíciu získať pre Slovenskú republiku miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2006-2007. Slovenská republika sa zapojí do snáh medzinárodného spoločenstva zameraných na riešenie globálnych problémov, ako sú boj proti organizovanému zločinu, medzinárodný terorizmus, ekologické riziká. Konkrétnym príspevkom k prevencii konfliktov a k udrvysokej odbornej úrovni pre čo najväčší počet záujemcov a aby tieto organizácie mali možnosť získať prostredníctvom vlastnej ekonomickej činnosti pre telovýchovné a športové aktivity dodatočné zdroje finančných prostriedkov.

Vláda prijme opatrenia na podporu rozvoja telovýchovných a športových aktivít občanov, počnúc športom na školách, rekreačným športom, športom pre všetkých, výkonnostným a vrcholovým športom a končiac štátnou športovou reprezentáciou.

Vláda bude enej osoby.

Zámerom vlády je oddeliť poskytovanie prídavkov na deti od finančnej podpory študentov vysokých škôl, ktorú bude riešiť osobitným systémom štipendií v rámci dokončenia reformy vysokoškolského vzdelávania. Vláda zváži, do akej miery tento krok uskutočniť aj v rámci stredných škôl. Vláda v každom prípade prijme kroky na zvýšenie motivácie rodičov a ich detí študovať, respektíve skutočne plniť povinnú školskú dochádzku.

Sociálne služby Na vrch stranky

Vláda zabezpečí implementáciu koncepcie integrácie zdravotne postihnutých do života, aby mohli pracovať a plnohodnotne sa zúčastňovať na živote spoločnosti.

Osobitná pozornosť bude venovaná boju proti podvodom a korupcii vo všetkých oblastiach sociálnej politiky, najmä v prípadoch nelegálnej práce registrovaných nezamestnaných, pri zneužívaní invalidných dôchodkov a pomoci postihnutým, ako aj v oblasti zneužívania dávok sociálnej pomoci.

Vláda navrhne transformáciu sociálnych služieb na princípe decentralizácie a odštátnenia ich výkonu. Verejná správa musí definovať potrebu a vyčleniť finančné prostriedky a súkromní poskytovatelia služieb poskytnú službu. Zavedieme stanovenie základných štandardov na financovanie a kvalitu sociálnych služieb, systém udeľovania licencií a kontroly, zrovnoprávnenie pre všetky inštitúcie poskytujúce sociálne služby.

Vláda navrhne také nástroje, ktoré budú riešiť problematiku prekrývania sociálnych a zdravotníckych služieb a ich financovania.

Vláda bude podporovať a stimulovať dobrovoľnú pomoc chudobnejším prostredníctvom charity a dobročinnosti ekonomickými nástrojmi (najmä daňovými nástrojmi) a inštitucionálne (stimulujúcimi podmienkami na vznik a rozvoj neštátnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti).

Decentralizácia a efektívnosť verejnej služby Na vrch stranky

Vláda posilní úlohu vyšších územnosprávnych celkov a obcí pri poskytovaní sociálnych služieb a významnejšie ich zapojí do boja proti zneužívaniu sociálneho systému. Pri realizácií decentralizačných opatrení v tejto oblasti bude vláda klásť dôraz na princíp subsidiarity Vláda umožní samospráve zohrávať aktívnejšiu úlohu pri riešení problémov nezamestnanosti, ako aj v ďalších oblastiach sociálnej politiky štátu. Decentralizačné opatrenia budú vecne aj časovo nadväzovať na fiškálnu decentralizáciu.

Vláda považuje štíhlejší, funforma-os">Na vrch stranky

Vláda bude presadzovať takú reformu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá bude najefektívnejšie zabezpečovať ochranu pred možným ohrozením nášho štátu a jeho občanov. Bude ich zabezpečovať tak, aby sme po prizvaní za člena NATO prispievali ku spoločnej obrane slobody a demokracie Slovenska a ostatných členských štátov aliancie.

Koncepcia Ozbrojené sily SR - Model 2010 vytvára zásadný rámec reformy, v ktorej vláda bude pokračovať. Strategickým cieľom je vybudovanie malých, ale vysoko kvalitných, primerane vyzbrojených a veľmi dobre vycvičených síl, schopných zaručiť obranu štátu a efektívne prispievať ku kolektívnej obrane v rámci NATO. V súlade s tým vláda bude pokračovať v napĺňaní priorít v oblasti komunikačných a informačných systémov, vzdušnej suverenity, síl vysokej pripravenosti, síl nižšej pripravenosti a v oblasti podporných síl. Dôraz pri prestavbe ozbrojených síl bude vláda klásť tam, kde potenciálne nebezpečenstvo hrozieb bude najvýznamnejšie z hľadiska rozsahu a pravdepodobnosti. Vláda bude preto v tomto volebnom období osobitne dbať na schopnosť komunikácie, výcvik, vyzbrojenie, zabezpečenie strategickej prepravy a udržateľnosť špeciálnych jednotiek rýchlej reakcie.

Vláda bude pokračovať v zdokonaľovaní systému obranného plánovania. Cieľom je efektívne využitie všetkých zdrojov tak, aby sa zásadne zvýšila spôsobilosť a interoperabilita ozbrojených síl. Systém obranného plánovania chápe vláda ako základný nástroj plánovania výdajov štátu na bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky. Pre potreby obrany bude vláda vyčleňovať finančné prostriedky vo výške aspoň 2% HDP. Vláda zabezpečí prepojenie národného obranného plánovania s obranným plánovaním NATO.

Do roku 2006 vláda dokončí plnú profesionalizáciu Ozbrojených síl SR. Pre potreby obrany štátu sa zachová len zdokonaľovacia a mimoriadna služba. Vláda zabezpečí dobudovanie systému personálneho manažmentu v ozbrojených silách a zavedie systém kariérneho postupu profesionálnych vojakov. Na dosiahnutie tohto cieľa bude vláda dbať na vytváranie podmienok v ozbrojených silách pre rozvoj motivujúceho a pre mladých ľudí atraktívneho prostredia. Základnými prvkami tohto prostredia bude kvalitný výcch vecí Slovenskej republiky za jej realizáciu. Vláda bude naďalej využívať osvedčené mechanizmy zapájania mimovládnych, vedeckých a akademických inštitúcií do tvorby zahraničnej politiky.

III. POZVANIE Na vrch stranky

Vláda Slovenskej republiky prizýva spoluobčanov k spolupráci. Bez ohľadu na to, ktorú zabezpečí dodatočné zdanenie prírastkov majetku, ak sa preukáže, že tento pochádza z iných ako zo zdanených a legálnych príjmov.

Vláda zváži možnosti zjednotenia sadzieb dane z príjmov, ktoré plynú z rovnakej alebo obdobnej činnosti, najmä ak ide o príjmy z podnikateľských aktivít právnických a fyzických osôb.

Daňové zaťaženie sa bude presúvať z priamych daní na dane nepriame. Vláda zjednotí sadzby DPH pred vstupom do EÚ.

V závislosti od zreálnenia cien nehnuteľného majetku, ktorý tvorí základ majetkových daní pri transferoch tohto majetku, vláda prehodnotí súčasne uplatňované sadzby majetkových daní a prijme zodpovedajúce riešenia s cieľom ich ujednotenia.

Finančný trh Na vrch stranky

Vláda zabezpečí nezávislý dohľad nad všetkými oblasťami finančného trhu, vrátane subjektov druhého a tretieho piliera dôchodkového poistenia, čím vytvorí podmienky pre rozvoj finančného trhu, pre efektívnu ochranu jeho účastník>

Osobitnú pozornosť budeme venovať trvalo udržateľnému využívaniu geologických zdrojov, vplyvu ich ťažby na životné prostredie, identifikácii, registrácii a hodnoteniu starých environmentálnych záťaží z tejto činnosti a svahových deformácií, upresneniu geologického obrazu uhoľných paniev SR a rozvoju environmentálnej geológie.

Vláda bude presadzovať do praxe Program odpadového hospodárstva SR, pričom medzi environmentálne priority v nasledujúcom období bude patriť najmä materiálové zhodnocovanie odpadov (environmentálne vhodným spôsobom), rozvoj separovaného zberu a recyklácia.

Základným východiskom pre elimináciu environmentálnych rizík je kontrola chemickej, biologickej a jadrovej bezpečnosti. Najvýznamnejšou úlohou v tomto smere bude zavedenie do praxe nového zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, zákona o chemických látkach a zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, ako aj posilnenie a skvalitnenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vláda bude podporovať vývoj a šírenie výrobkov i služieb šetriacich životné prostredie a v rámci legitímnych trhových nástrojov hľadať možnosti podpory malým a stredným podnikateľom zvyšovať investície do "čistej" výroby a environmentálnych podnikateľských aktivít.

3. SOCIÁLNA OBLASŤ

A. SOCIÁLNA POLITIKA Na vrch stranky

Základným cieľom sociálnej politiky vlády bude motivovať ľudí v produktívnom veku k aktívnej práci a zároveň vytvoriť systém sociálneho zabezpečenia, ktorý by v prípade absencie vlastných príjmov alebo hmotnej núdze poskytol všetkým občanom solidárne zdroje na pokrytie ich primeraných životných potrieb. Vláda bude pri všetkých reformách venovať osobitnú pozornosť tomu, do akej miery navrhované zmeny prispievajú k zníženiu nezamestnanosti a finančnej náročnosti pre daňovníkov a k posilňovaniu motivácie hľadať prácu. Cieľom reforiem v sociálnom systéme je zníženie jeho zneužívania, odstraňovanie byrokracie a potláčanie korupcie.

Prioritami vlády v sociálnej oblasti je zníženie nezamestnanosti a zvýšenie efektívnosti sociálneho systému. Na dosiahnutie týchto cieľov pripravíme reformné opatrenia takmer vo všetkých sférach sociálnej politiky. Sme presvedčení, že len výrazné a systémové zmeny trhu práce, odvodového zaťaženia a sociálneho systému môžu priniesť zníženie nezamestnanosti a zvýšenie efektivity a transparentnosti sociálneho systému. Dôležitým princípom je jasné oddelenie solidarity v rámci spoločnosti od individuálti šancí a konkurencii medzi zdravotníckymi zariadeniami, na elastickej sieti, ktorej minimálny rozsah bude určený štátom. Vyššiu ekonomickú efektívnosť liečby a spokojnosť pacientov by malo uvoľnenie ambulantnej siete zdravotníckych zariadení a presunutie ťažiska z lôžkovej starostlivosti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, domácu ošetrovateľskú starostlivosť a jednodňovú chirurgiu.

Reformy v zdravotníctve budú smerované na efektívnejšie využívanie zdrojov. Vláda považuje za nevyhnuté posilniť prevenciu v systéme zdravotnej starostlivosti, predovšetkým preventívne programy na včasné odhaľovanie kardiovaskulárnych a onkologických ochorení.

Vláda si uvedomuje, že súčasťou problémov v rezorte zdravotníctva a dôvodom nespokojnosti obyvateľstva je vysoká miera korupcie. Preto bude vláda zvýšenú pozornosť venovať opatreniam na znižovanie miery korupcie pri poskytovaní zdravotníckych služieb. Ako antikorupčné opatrenie bude svojou adresnosťou pôsobiť aj spoluúčasť občana pri úhrade určitých výkonov alebo spoluúčasť pri úhrade služieb súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

Zdravotná starostlivosť a zdravotné poistenie Na vrch stranky

Vláda pripraví legislatívne riešenia základných zdravotníckych zákonov. Zákon o zdravotnej starostlivosti zadefinuje pojem "zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe povinného zdravotného poistenia" a pojem "preventívna zdravotná starostlivosť". Zákon o liečebnom poriadku bude definovať rozsah a obsah zdravotných výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok poskytovaných na základe povinného zdravotného poistenia (tzv. solidárny balík). Zároveň vymedzí doplnkovú zdravotnú starostlivosť s určením spôsobu jej financovania a poskytovania.

Vláda pripraví nový právny predpis o zdravotnom poistení, ktorý v nadväznosti na zákon o zdravotnej starostlivosti a liečebný poriadok zavedie dva typy zdravotného poistenia. Po prvé, povinné zdravotné poistenie založené na princípe solidárnosti, ktoré budú vykonávať zdravotné poisťovne na základe povolenia vydaného regulačným orgánom bez limitácie počtu poistencov s prísnou kontrolou solventnosti. Na jeho základe sa bude financovať tzv. solidárny balík, ktorého súčasťou bude aj financovanie siete rýchlej zdravotnej pomoci. Po druhé, doplnkové zdravotné poistenie v alternatíve s priamou úhradou nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktoré budú vykonávať poisťovne na základe povolenia vydaného regulačným orgánom. Na jeho základe sa bude financovať zdravotná starostlivosť nad rámec tzv. solidárneho balíka.

Vláda tify">Vláda je si vedomá multietnického charakteru slovenskej spoločnosti, preto sa zaväzuje bojovať proti všetkým formám intolerancie. Vláda sa zaväzuje v praxi realizovať už schválenú dikciu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Vláda pripraví návrh zákona o menšinách, vrátane financovania menšinových kultúr.

Vláda považuje riešenie rómskej problematiky za svoju prioritu a bude naďalej podporovať konkrétne rozvojové programy na zabezpečenie zlepšenia situácie a integrácie Rómov do spoločnosti, vrátane adekvátneho finančného zabezpečenia. Vláda pripraví pokračovanie stratégie riešenia situácie rómskej komunity a v záujme posilnenia efektívnosti realizácie jednotlivých zámerov dobuduje odborné a špecifické kapacity priamo v regiónoch, kde žijú občania rómskej národnosti vo väčšom počte. Vláda bude pokračovať v realizácii doterajších užitočných projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, bývania, riešenia infraštruktúry, ako aj sociálnej oblasti, pritom bude dbať na aspekty harmonického spolunažívania občanov rómskej a nerómskej národnosti.

Vláda si uvedomuje dôležitosť posilňovať morálne hodnoty v našej spoločnosti. V tejto súvislosti počíta s efektívnou podporou cirkví. Svoje kontakty s cirkvami bude vláda realizovať na základe vzájomnej úcty a vyváženosti k jednotlivým cirkvám. Vláda dopracuje sústavu dohôd so Svätou stolicou a vyváženým spôsobom upraví aj vzťah štátu k iným cirkvám.

Vláda považuje mimovládny sektor za dôležitý pilier a súčasť slobodnej občianskej spoločnosti, preto bude i naďalej otvorená k partnerskému dialógu. Bude sa usilovať o trvalé skvalitňovanie legislatívneho, ekonomického a inštitucionálneho prostredia pre celý tretí sektor.

Vláda bude venovať osobitnú pozornosť ochrane práv detí pred možnosťou týrania a sexuálneho zneužívania. Vláda podporí rovnosť šancí v našej spoločnosti, vrátane zvýšenia uplatnenia sa žien vo verejnom živote.

Vláda bude i naďalej venovať sústredenú pozornosť podpore efektívnych programov boja proti drogám.

Vláda sa zaväzuje k uplatňovaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom rozvojovej politiky s dôrazom na jej vyvážený ekonomický, sociálny a enviromentálny rozmer.

2. EKONOMICKÁ POLITIKA

A. MAKROEKONOMIKA A VEREJNÉ FINANCIE Na vrch stranky

Vláda bude presadzovať takú makroekonomickú politiku, ktorá sa zameria na dlhodobo udržateľný ekonomický rast najmä rastom produktivity práce, prílevom zahraničných investícií, vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia pre rozvoj podnikateľskej sféry, podporou stabilného kurzu koruny, primeranými úrokovými sadzami a prehľadnými daňovými zákonmi.

Prirodzeným krokom v napĺňaní integračných ambícií Slovenska je vstup krajiny do Európskej menovej únie. Vláda v úzkej spolupráci s Národnou bankou Slovenska pripraví stratégiu nevyhnutných krokov vedúcich k dosiahnutiu toht potravinárstva a lesníctva v súčinnosti s udržateľným rozvojom vidieka a rozvojom ľudských aktivít.

Pri rešpektovaní špecifík poľnohospodárskej výroby vláda bude podporovať rozvoj voľného trhu s agropotravinovými výrobkami a slobodnú konkurenciu v poľnohospodárskom podnikaní.

Vláda podporí štrukturálne reformy v záujme prispôsobenia poľnohospodárskej výroby prírodno-pôdno-klimatickým podmienkam a meniacim sa podmienkam trhu.

Podporíme urýchlenie legislatívneho, inštitucionálneho a administratívneho dobudovania štruktúr potrebných na výkon Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vláda zabezpečí kontinuálne transponovanie legislatívy EÚ pre bezpečnosť potravín a legislatívy politiky kvality a implementácie na podmienky potravinového dozoru v celom reťazci výroby potravín. Osobitný dôraz budeme klásť na dobudovanie inštitúcií, ktoré podmieňujú transfer finančných zdrojov z európskych fondov - platobnej agentúry, integrovaného administratívneho a kontrolného /IACS/ systému a nadväzujúcich informačných štruktúr.

Vláda zrovnoprávni prístup všetkých podnikateľov na pôde k štátnym programom tak, aby ich využitie bolo čo najefektívnejšie. Zefektívnime kontrolu a elimináciu stále rozšíreného zneužívania štátnej pomoci.

Vláda zásadnejšie prehodnotí doteraz platný dotačný systém podľa kritérií EÚ.

Podporíme intenzívnu ekonomickú poľnohospodársku výrobu. Už v roku 2003 uplatní vláda v dotačnom systéme v poľnohospodárstve niektoré základné pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky s uplatnením niektorých prvkov IACS s výraznejšou podporou intenzívnej výroby. Uplatní transparentný postup pri schvaľovaní podpôr. Sprístupnením informácií o poskytnutých dotáciách výrazne obmedzí priestor pre korupciu a klientelizmus v podpornej politike štátu.

Využívanie a vlastníctvo pôdy Na vrch stranky

Vláda podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde a rozvoj trhu s pôdou.

Po skončení lehoty na realizáciu reštitučných nárokov a na zistenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde (t. j. po roku 2006) pôda neidentifikovaných vlastníkov prejde do vlastníctva štátu. Štát tú časť pôdy, ktorá nebude potrebná ma výstavbu objektov a infraštruktúry celospoločenského významu, prevedie do vlastníctva obce. Obce časť tejto pôdy ponúknu právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré hospodária na pôde a budú ju naďalej poľnohospodársky využívať.

Vláda urýchli a finančne posilní zákonom regulovaný proces vysporiadania vlastníctva pôdy a pripraví komav, ktoré budú obsahom solidárneho balíka.

Vláda pripraví transformáciu štátnych zdravotných ústavov na inštitúcie verejného zdravotníctva so zvýraznením opatrení zameraných na zníženie, resp. vylúčenie rizika poškodenia zdravia. Vláda pripraví nový zákon o prírodných liečivých zdrojoch, o prírodných liečebných kúpeľoch a o prírodných minerálnych vodách.

Vláda bude pokračovať v započatom procese decentralizácie a vytvorí legislatívne predpoklady pre vyššiu účasť regiónov na vlastníctve zdravotníckych zariadení bez obmedzenia ich druhu a typu, pre možnosti nákupu a predaja zdravotníckych služieb (zdravotnej starostlivosti a služieb s nimi súvisiacich), a podmienky na rovnosť príležitostí a povinností zdravotníckych zariadení bez obmedzenia typu vlastníctva.

Vláda zabezpečí novelu Zákonníka práce a zákona o verejnej službe tak, aby umožnila individuálnu diferenciáciu miezd a mobilitu zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach.

Vláda pripraví legislatívny rámec inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom rezortu školstva s možnosťou postgraduálnej prípravy pracovníkov v zdravotníctve v školách a inštitúciách, ktoré získajú akreditáciu pre príslušný typ vzdelávania. Vláda pripraví právny predpis o stavovských organizáciách s úpravou ich pôsobenia na štruktúru siete zdravotníckych zariadení a pripraví legislatívne podmienky pre definovanie právneho postavenia sestry a pôrodnej asistentky ako samostatného poskytovateľa zdravotníckych služieb. Vláda predloží zákon o zdravotníckych povolaniach a zariadeniach definujúci úlohy poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov.

C. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE Na vrch stranky

Vláda si uvedomuje strategický význam výchovy a vzdelávania pre ďalší vývoj a fungovanie spoločnosti a pre budúcnosť Slovenska v spoločenstve európskych národov. Nástup informačnej spoločnosti a globalizácia ekonomiky vedú k novému vnímaniu vzdelávania a jeho úlohy v spoločnosti. Rozvoj technológií a premeny trhu práce vyžadujú celoživotné učenie sa. Vzdelanie sa stáva kľúčom k životnému úspechu, najlepšou investíciou do budúcnosti, účinnou prevenciou pred nezamestnanosťou, zločinnosťou, drogami.

Kľúčové miesto vo vzdelávaní zastáva škola. Jej úlohou je vychovávať deti k samostatnosti, zodpovednosti a tvorivosti rešpektujúc národné a občianske hodnoty. Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity. Preto je hlavným a dlhodobým cieľom vlády v oblasti výchovy a vzdelávania transformácia tradičného školstva stva, vrátane národnostného, podľa špecifických podmienok a priorít regiónu s dôrazom na efektívne využívanie štátnych prostriedkov. Vláda presunie školám kompetencie aj v oblasti podporných školských služieb - metodickej a poradenskej činnosti a pri výbere učebníc a odbornej a záujmovej literatúry. Vláda bude zvyšovať prostriedky na vzdelávanie, aby sa postupne priblížili priemernej hodnote podielu z HDP v krajinách EÚ.

V osobnosti a profesionalite učiteľa vidí vláda kľúčový prvok rozvoja školského systému. Preto vypracuje motivačný systém odmeňovania, odborného a kariérneho rastu učiteľov s cieľom zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania. Poskytne riaditeľom nástroje na diferenciáciu platového ohodnotenia učiteľov a priestor na formovanie a skvalitňovanie učiteľských kolektívov.

Vláda bude podporovať predškolskú prípravu detí ako službu rodine pričom prioritne bude klásť dôraz na využívanie predškolskej prípravy pri integrácii rómskej žiackej populácie a iných znevýhodnených skupín.

Vláda bude vytvárať podmienky pre výuku v materinskom jazyku aj pre rusínsku a rómsku menšinu a zároveň zabezpečí zvýšenie kvality výučby štátneho jazyka. Vláda obnoví útvary národnostného a cirkevného školstva na MŠ SR.

Vysoké školstvo Na vrch stranky

Vláda si uvedomuje zásadnú úlohu vysokého školstva pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Jej hlavným zámerom a strategickým cieľom v tejto oblasti je vytvoriť podmienky pre efektívne fungovanie vysokoškolského systému tak, aby sa vysokoškolské vzdelávanie na garantovanej úrovni kvality zodpovedajúcej medzinárodným štandardom stalo v priebehu 5 - 6 rokov prístupné všetkým občanom, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Vláda podporí rozvoj základného a aplikovaného výskumu na vysokých školách ako nevyhnutnej podmienky na poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a na zabezpečenie dlhodobo udržateľného rozvoja spoločnosti.

Východiskom pre dosiahnutie týchto cieľov bude pre vládu pokračovanie v transformácii vysokého školstva v súlade s prijatou koncepciou jeho ďalšieho rozvoja, ktorou sa slovenské vysoké školstvo prihlásilo k spoluúčasti na vytváraní európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania vychádzajúceho z bolonskej deklarácie. S využitím európskeho systému prenosu kreditov, ktorého princípy sa stali súčasťou slovenskej vysokoškolskej legislatívy, sa podstatne uľahčí mobilita študentov, a tým skvalitnenie ich vysokoškolskej prípravy.

V rámci transformačného procesu sa vláda sústredí na účinné tnú pozornosť bude vláda venovať ochrane detí pred týraním a sexuálnym zneužívaním. Pristúpi k medzinárodným dohovorom v boji proti počítačovej kriminalite a zefektívni boj proti environmentálnej kriminalite.

Vláda pokladá za potrebné zefektívniť štruktúru Policajného zboru v regiónoch s cieľom debyrokratizácie - zníženia riadiaceho a administratívneho aparátu a posilnenia priameho výkonu služby.

Vláda podporí budovanie spolupráce policajných síl v Európskej únii vyčlenením potrebných kapacít Policajného zboru a ich zapojením do spoločných akcií.

Vláda v kontinuite s uskutočňovaním národného programu a akčných plánov rezortov a prihliadajúc na odporúčania z predvstupového procesu vystupňuje svoje úsilie v boji s korupciou. Prijme potrebné legislatívne a ďalšie systémové opatrenia, vrátane opatrení v polícii, prokuratúre a súdnictve. Pôjde najmä o precíznejšiu personálnu prácu, efektívnejšie využitie ich vlastných kontrolných a inšpekčných mechanizmov, ale tiež o uplatňovanie nových špecifických protikorupčných postupov. V Policajnom zbore vláda zavedie povinnosť podávania majetkového priznania policajtov a ich rodinných príslušníkov. Vláda bude naďalej požadovať nekompromisný postup vo všetkých prípadoch porušenia zákona policajtmi.

Vláda pripraví aktualizáciu národnej stratégie prevencie kriminality a vytvorí legislatívne podmienky na jej realizáciu. Prijme systém finančnej podpory preventívnych projektov. Podporí projekty na zvyšovanie zodpovednosti občanov za ich vlastnú , ale aj všeobecnú bezpečnosť.

Vláda bude v záujme priblíženia polície občanom podporovať aktívnu komunikáciu príslušníkov PZ s občanmi s cieľom zvýšenia dôveryhodnosti polície. Na zlepšenie komunikácie s verejnosťou sa zavedú pravidelné stretnutia funkcionárov polície s občanmi. V Policajnom zbore sa zmení systém hodnotenia práce, ktorý bude akcentovať mieru spokojnosti občanov s činnosťou polície. Na kvalitu života a práce policajtov a ich vzťahu s verejnosťou bude pozitívne vplývať zavedenie duchovnej služby v ozbrojených zboroch.

Vláda bude dbať na zachovanie sociálnych a právnych istôt policajtov garantovaných príslušnými zákonmi s cieľom skvalitnenia a stabilizácie Policajného zboru. V rámci debyrokratizácie prijme opatrenia na postupnú redukciu policajného prvku v štruktúrach ministerstva vnútra (tzv. scivilnenie). Ich súčasťou bude vykonanie personálneho auditu. Vláda garantuje takú úroveň finančného a materiálno-technického zabezpečenia polície, ktorá vytvorí podmienky pre plnenie rozhodujúcich úloh, najmä úloh v boji s kriminalitou a v súvislosti s integračným procesom. Podporí investície do techniky na zabezpečovanie ochrany verejného poriadku a dopravnej disciplíny na cestách.

V oblasti vzdelávania a výcviku profesionálnych vojakov vláda dokončí transformáciu vojenského školstva rozvinutím jeho trojstupňového systému. Jeho základnými zložkami budú školy odborného výcviku, poddôstojnícka akadémia a akadémia obrany.

Vláda sa bude usilovať o postupné zapájanie kapacít nášho obranného priemyslu do štruktúr európskeho obranného priemyslu. Pri modernizácii Ozbrojených síl SR bude vláda prioritne realizovať schválené dlhodobé modernizačné projekty so zameraním na harmonizáciu výzbroje, techniky, systému plánovania vyzbrojovania a obranného výskumu s členskými štátmi NATO.

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať zužovaniu priestoru pre korupčné správanie sa a represii tam, kde sa korupcia preukáže. Predovšetkým pri predaji nadbytočného vojenského materiálu bude postupovať tak, aby sa dodržala zásada transparentnosti a neboli ohrozené zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky. V procese obstarávania bude vláda dbať na transparentný systém nakladania s majetkom štátu.

Vláda bude presadzovať zásady efektívneho a civilného riadenia ozbrojených síl. Proces optimalizácie a scivilňovania štruktúr rezortu ministerstva bude pokračovať. Vláda má tiež záujem o prehlbovanie spolupráce rezortu s príslušnými výbormi Národnej rady Slovenskej republiky a s mimovládnymi organizáciami.

D. ZAHRANIČNÁ POLITIKA Na vrch stranky

Vláda bude vykonávať primeranú a realistickú zahraničnú politiku, ktorej základným cieľom a princípom bude presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v ich najširšom spektre a ochrana práv jej občanov v zahraničí. Za prirodzené považuje zachovanie kontinuity doterajších priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky a je pripravená nadviazať na všetko pozitívne, čo sa v tejto oblasti dosiahlo.

Vláda považuje za kľúčové priority slovenskej zahraničnej politiky dosiahnutie členstva a následne efektívne pôsobenie v Európskej únii a NATO, ako aj rozvoj vzťahov so susednými krajinami a cezhraničnú spoluprácu.

Vláda bude venovať pozornosť aj ďalším súčastiam slovenskej zahraničnej politiky, medzi ktoré patria viaceré oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie, otázky ľudskej dimenzie, ekonomický rozmer diplomacie, optimalizácia zahraničnej služby.

Európska únia Na vrch stranky

Strategickým cieľom SR je členstvo v EÚ. Vláda vyvinie maximálne úsilie, aby sa ukončili rokovania s EÚ do konca roku 2002, úspešne prebehol ratifikačný proces v členských krajinách EÚ a Slovenská republika sa tak mohla zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 ako členský štát.

Vláda vytvorí ešte pred vstupom do EÚ podmienky a nevyhnutné štruktúry pre zabezpečenie koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy v záujme aktívneho presadzovania priorít a národných záujmov Slovenskej republiky v štruktúrach EÚ. Koordináciu európskej politiky štátu ako súčasti zahraničnej politiky bude zabezpečovať MZV SR v úzkej spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Po vstupe do EÚ sa bude vláda zasadzovať za reformy a opatrenia, ktoré budú v primeranej miere zohľadňovať vplyv členských krajín nezávisle o cieľa. Vláda zároveň uskutoční všetky potrebné opatrenia, aby Slovensko v prípade priaznivého vonkajšieho ekonomického prostredia plnilo podmienky pre vstup do EMÚ do roku 2006.

Zodpovedná makroekonomická politika sa bude opierať o pokračovanie vyváženej spolupráce medzi vládou a NBS. Vláda bude i naďalej podporovať nezávislosť NBS a bude sa zasadzovať o intenzívnu komunikáciu s centrálnou bankou pri formulovaní hospodárskej politiky.

Vláda sprísni pravidlá obstarania a nakladania s majetkom štátu s cieľom uplatniť transparentné kritéria pri obstarávaní, užívaní aj pri predaji tohto majetku. Vláda prehodnotí doterajší systém správy majetku štátu a zavedie taký model jeho správy, ktorý bude pre štát ako vlastníka tohto majetku efektívnejší a hospodárnejší.

Reforma verejných financií Na vrch stranky

Jednou z najvýznamnejších úloh vlády bude reforma verejných financií. Vláda pripraví komplexnú analýzu zadlženosti verejného sektora. Cieľom fiškálnej politiky vlády bude zníženie podielu verejného dlhu na hrubom domácom produkte počas volebného obdobia.

Vláda bude realizovať opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti využívania verejných zdrojov. V prvej časti volebného obdobia sa bude sústreďovať na zníženie deficitu verejných financií tak, aby táto oblasť nebola prekážkou pre vstup Slovenska do eurozóny. Politika zameraná na zníženie deficitnosti verejných financií vytvorí spolu s reformami v najvýznamnejších výdavkových rezortoch priestor na zníženie odvodov a priamych daní. Vláda bude pokračovať v znižovaní miery prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií. Vláda bude analyzovať možnosti zavedenia rovnej dane.

Základným prvkom reformy verejných financií bude zavedenie tvrdého rozpočtového obmedzenia v celom okruhu verejných financií. Výsledkom bude, že v nijakej oblasti sa nespotrebuje viac zdrojov, ako na ňu bude vyčlenených v rozpočtoch, ktoré schváli NR SR, resp. jednotlivé samosprávne orgány. Zavedením tvrdého rozpočtového obmedzenia dôjde k zastaveniu zadlžovania rôznych inštitúcií verejného sektora, ako sú napríklad železnice, zdravotníctvo, či STV a SRo. Vláda bude hľadať spôsoby legislatívnej úpravy, aby v Národnej rade SR neboli prijímané zákony s nekrytými rozpočtovými dôsledkami.

Podstatným posilnením úlohy programového rozpočtovania a jednoznačným definovaním väzieb medzi cieľmi jednotlivých programov a ich nákladmi sa zvýši transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov. Programové rozpočtovanie zároveň umožní kvalitnejšie hodnotenie výsledkov vládnej politiky v jednotlivých oblastiach. Vláda bude pri riadení verejných financií postupne posilňovať význam strednodobého rozpočtového výhľadu.

Rozpočet celého okruhu verejných financií bude zostavovaný v metodike Európskej únie.

Vláda vytvorí legislatívne, administratívne a kontrolné mechanizmy pre efektívne čerpanie zdrojov z fondov EÚ. Tie budú súčasťou rozpočtu verejných financií SR.

Vláda rešpektuje, že samospráva má právo na vlastné finančné zdroje, s ktorými disponuje na základe právomocí a zodpovedností, pričom objem vlastných zdrojov má byť úmerný pôsobnosti. V súvislosti s týmto vláda posilní postavenie, alena ich veľkosti, ako aj za zachovanie národnej identity v kultúrno-etických záležitostiach, pristúpenie Slovenskej republiky k menovej únii. Súčasne vláda zabezpečí prijatie potrebných opatrení pre prístup Slovenskej republiky k Schengenským dohodám.

Slovenskej republike záleží na budúcej podobe Únie, preto sa vláda bude aktívne zúčastňovať na diskusii o budúcom ústavno-právnom usporiadaní EÚ s cieľom plnohodnotnej účasti na medzivládnej konferencii o reformách EÚ v roku 2004.

Vláda bude podporovať posilňovanie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, ako výraz legitímnych snáh EÚ zladiť svoj politický, ekonomický a kultúrny potenciál s medzinárodným vplyvom a zodpovednosťou za svetový vývoj.

Vláda vytvorí podmienky pre efektívnejšie a transparentné využitie európskych fondov, a to tak v rámci predvstupového procesu, ako aj po získaní členstva v EÚ.

Vláda vytvorí podmienky pre uskutočnenie úspešného referenda o vstupe do EÚ, ktoré bude dokumentovať udržanie širokej podpory verejnosti tomuto historickému kroku.

NATO Na vrch stranky

Zlepšenie v oblasti financovania vláda zabezpečí aktívnym vytváraním podmienok pre rozvoj viaczdrojového financovania vysokého školstva, vrátane zavedenia príspevkov študentov na náklady spojené so štúdiom v jeho dennej aj externej forme. Vláda bude tiež zvyšovať dotácie do vysokého školstva zo štátneho rozpočtu s cieľom dosiahnuť postupne úroveň zodpovedajúcu krajinám OECD.

Pre rozšírenie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu vláda pokladá za rozhodujúce, popri zlepšení financovania, aj diverzifikáciu ponuky vysokoškolského vzdelávania. Podporí diferenciáciu stupňov vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na bakalárske štúdium vrátane vytvárania podmienok pre uplatnenia jeho absolventov a na podstatné zvýšenie efektívnosti a rozsahu doktorandského štúdia. Za súčasť diverzifikácie a vytvárania súťaživého prostredia vláda pokladá aj vznik kvalitných súkromných vysokých škôl.

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať zlepšeniu systému sociálnej podpory študentov s cieľom zaviesť účinný systém študentských pôžičiek.

Vláda bude klásť mimoriadny dôraz na podporu kvality vysokoškolského vzdelávania. V tejto súvislosti vytvorí ekonomické a legislatívne podmienky na podporu zvyšovania výkonnosti vysokých škôl v oblasti vedy a techniky. Za veľmi dôležité vláda pokladá dobré fungovanie Akreditačnej komisie.

Na preklenutie rozdielov vo vzdelanostnej úrovni a štruktúre sa vláda zaväzuje v prvom roku volebného obdobia k vytvoreniu univerzity pre vysokoškolskú prípravu občanov maďarskej národnosti.

Veda a technika Na vrch stranky

Vláda sa hlási k celosvetovému trendu, ktorý uznáva a posilňuje úlohu vedy a techniky ako primárneho zdroja a nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, zlepšovania sociálnej úrovne občanov a rozvoja poznatkovej základne. Bude klásť dôraz na zvýšenie a zefektívnenie rôznych foriem priamej aj nepriamej podpory výskumu a vývoja tak, aby sa aj v tejto oblasti Slovensko priblížilo krajinám EÚ a aby sa veda a technika stala jedným z nástrojov integrácie SR do európskeho výskumného priestoru, a tým aj do európskych a transatlantických štruktúr.

Vláda bude dbať na to, aby sa pri podpore vedy a techniky zohľadňovali celospoločenské priority, a to hlavne pri zabezpečovaní riešenia štátnych programov, štátnych objednávok a projektov podporovaných Agentúrou pre podporu vedy a techniky. Bude vytvárať podmienky podporujúce zvyšovanie iniciatívy výrobcov smerom k výskumu vrátane zodpovedajúcich opatrení v daňovej a úverovej oblasti na podporu podnikov.

Vláda podporí zapojenie výskumu do medzinárodných programov EÚ, najmä do 6. rámcového programu.

Mládež a šport Na vrch stranky

Vláda bude vytvárať systémové predpoklady pre rozvoj športu vychádzajúc z prijatého Národného programu športu. Jej snahou bude v oblasti telovýchovného a športového hnutia podporovať rozvoj športu tak, aby telovýchovné a športové organizácie mohli rozvíjať bohatú a pestrú športovú činnosť na y">Dosiahnutie členstva Slovenskej republiky v NATO považuje vláda za strategickú prioritu v oblasti zahranično-bezpečnostnej politiky. Po očakávanom pozvaní na pražskom summite má vláda záujem o urýchlené a hladké prístupové rokovania a dosiahnutie čo najrýchlejšieho schválenie členstva Slovenskej republiky v národných parlamentoch členských štátov NATO tak, aby sa SR mohla zúčastniť na nadchádzajúcom summite Aliancie v máji 2004 ako jej riadny členský štát. Vláda si je vedomá, že úspech ratifikačného procesu závisí v prvom rade od schopnosti Slovenskej republiky splniť záväzky dané NATO v rámci prístupového procesu. Preto samotné pozvanie nebude dôvodom pre sebauspokojenie.

Slovenská republika má ambíciu byť prínosom pre posilnenie bezpečnosti členských štátov a úspešné zvládnutie výzvy adaptácie Aliancie, aby bola schopná čeliť novým bezpečnostným hrozbám a rizikám, najmä hrozbe terorizmu.

Vláda bude i po vstupe Slovenskej republiky do NATO podporovať politiku otvorených dverí Aliancie a posilnenia väzieb s partnerskými krajinami. Pre SR zostáva prioritou upevňovanie transatlantickej väzby, ktorá je základným kameňom bezpečnosti v Európe. Vláda považuje za rozhodujúce, aby Slovenská republika bola pre ostatné členské krajiny dôveryhodným a spoľahlivým spojencom.

Vzťahy so susednými štátmi a cezhraničná spolupráca Na vrch stranky

Trvalou prioritou zahraničnej politiky na dvojstrannej úrovni budepodporovať šírenie vhodných foriem športovo-rekreačných a telovýchovných aktivít na školách v rámci mimoškolskej činnosti, ako aj športových aktivít so zameraním na sociálno-zdravotný aspekt. Vláda bude podporovať zlepšenie podmienok pre činnosť športovo talentovanej mládeže, ako aj dobudovanie celého systému starostlivosti o talentovanú mládež.

Vláda vytvorí podmienky pre prípravu a účasť reprezentantov SR na významných medzinárodných podujatiach s cieľom prezentovať vyspelosť SR aj po kultúrnej a spoločenskej stránke tak, aby sa významní špičkoví športoví reprezentanti stali vzorom pre mladú generáciu. Vláda bude podporovať organizovanie významných športových podujatí v SR.

D. KULTÚRA Na vrch stranky

Vláda považuje ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu súčasných umeleckých prejavov, ako aj rozvoj kultúry vo všeobecnosti za dôležitý vklad do mravného, duchovného, sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti. Vláda vypracuje a prijme koncepciu štátnej kultúrnej politiky.

Právo na prístup ku kultúrnym hodnotám je jedným z dôležitých práv všetkých občanov. Vláda preto dopracuje a uvedie do praxe komplex legislatívnych a ekonomických opatrení na zachovávanie a podporovanie kultúry v jej názorovej, inštitucionálnej a ekonomickej pluralite, v profesionálnej, neprofesionálnej, štátnej i neštátnej sfére, vrátane kultúry národnostných menšín, etnických a názorových skupín.

Vláda bude na báze vzájomného dialógu, rešpektovania a úsilia o všeobecné blaho spoločnosti pokračovať v spolupráci s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Vláda zdokonalí transparentný systém financovania cirkví a náboženských spoločností.

Vláda bude venovať pozornosť postaveniu slovenských komunít v zahraničí a podporovať kultúrne projekty na ich rozvoj.

Ekonomické a inštitucionálne nástroje Na vrch stranky

Vláda dokončí reformu verejnej správy v oblasti kultúry a uskutoční audit ministerstva kultúry a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vláda vytvorí stabilný a transparentný systém financovania kultúrnych a umeleckých aktivít prostredníctvom priamej i nepriamej podpory, vhodný pre rôzne typy inštitúcií a subjektov, zaoberajúcich sa ich realizáciou, v ktorom hlavným kritériom pre podporu bude kvalita jednotlivých projektov.

Ochrana kultúrneho dedičstva a duševného vlastníctva Na vrch stranky

Vláda bude vytvárať reálne podmienky pre obnovu, využívanie s prezentáciu nehnuteľného a hnuteľného pamiatkového fondu, s dôrazom na lokality kultúrneho dedičstva. Pripraví celonárodný program obnovy kultúrnych pamiatok "Obnovme si svoj dom".

Vláda bude skvalitňovať evidenciu, ochranu a sprístupňovanie zbierkových fondov múzeí a galérií.

Vláda bude plniť ciele Dohovoru UNESCO o ochrane tradičnej ľudovej kultúry.

Vláda bude zabezpečovať realizáciu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva.

Vláda bude vytvárať podmienky na dôslednú ochranu duševného vlastníctva a práv z neho vyplývajúcich.

Mediálna politika Na vrch stranky

Vláda prostredníctvom legislatívnych nástrojov navrhne riešenia pre finančne a politicky nezávislé pôsobenie inštitúcií poskytujúcich programovú službu vo verejnom záujme. Ich súčasťou bude posilnenie samosprávneho princípu riadenia a právomocí volených riadiacich a kontrolných orgánov STV a SRo, ako aj riešenie problematiky neefektívneho riadenia, fungovania a zadlžovania týchto verejnoprávnych inštitúcií. Vláda pripraví zákony o STV a SRo, v ktorých zakotví aj vytvorenie samostatnej redakcie pre maďarské vysielanie v STV a SRo a rozšírenie vysielacieho času, vo vysielaní SRo samostatné rusínske vysielanie.

Vláda pripraví nový mediálny zákon. Navrhne systém transparentného financovania mediálneho prostredia.

Vláda vytvorí legislatívne a ekonomické podmienky pre ochranu a sprístupnenie audiovizuálneho dedičstva v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi.

Vláda pripraví koncepciu legislatívnych opatrení a ekonomickú stratégiu pre digitalizáciu televízneho a rozhlasového vysielania.

Propagácia slovenskej kultúry v zahraničí Na vrch stranky

Vláda pripraví a implementuje stratégiu prezentácie slovenskej kultúry a umenia v zahraničí ako súčasti integračných snáh Slovenska. Na základe dohôd o kultúrnej spolupráci a ostatných medzinárodných záväzkov zabezpečí prezentáciu zahraničnej kultúry na Slovensku.užívaní informačno-technických prostriedkov a návrh novely zákona o obecnej polícii, ktorou sa zvýši dohľad štátu nad obecnou políciou.

  Vláda považuje za jednu z dôležitých úloh vybudovanie Národného Schengenského informačného systému a národného úradu SIRENE ako nevyhnutných predpokladov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, medzi štáty Schengenského dohovoru. Dôraz bude klásť na úroveň ochrany slovensko-ukrajinskej hranice, najmä na jej technické a personálne zabezpečenie tak, aby sa táto hranica stala dobre stráženou súčasťou nielen hranice Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie. Vláda sa zasadí za zvýšenie trestných sadzieb za prevádzačstvo a vytvorí podmienky na ukončenie procesu profesionalizácie ochrany štátnej hranice.

  Vláda vypracuje novú koncepciu migračnej politiky zohľadňujúcu budúce členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, najmä zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo Ženevského dohovoru, Schengenského dohovoru a Dublinského dohovoru. Vytvorí potrebné podmienky pre realizáciu tejto koncepcie. Vláda zabezpečí v plnom rozsahu zosúladenie vízovej politiky a problematiky pohybu cudzincov s právnou úpravou Európskej únie. Pripraví novelu zákona o pobyte cudzincov.

  Vláda bude naďalej dôsledne postupovať proti všetkým prejavom extrémizmu, rasovo motivovaného a iného násilia. Vytvorí mechanizmy na získavanie a vyhodnocovanie informácií a odhaľovanie týchto prípadov. Vytvorí osobitné mechanizmy proti propagácii násilia, súčasťou ktorých bude i pôsobenie masovokomunikačných prostriedkov, predovšetkým televízie. Osobi"justify">Vláda bude pokračovať v prebudovávaní systému civilnej ochrany na systém úloh a opatrení zameraných na ochranu obyvateľstva s dôrazom na koordináciu prijímaných opatrení v medzinárodnom meradle a na vytváranie kapacít podpory v prípade hrozby a vzniku nebezpečenstiev, najmä mimoriadnych udalostí a hrozby teroristických útokov. Budovaním integrovaného záchranného systému zvýši akčnú schopnosť jeho jednotlivých zložiek na vykonávanie záchranárskych činností. Osobitnú pozornosť bude vláda venovať vytváraniu podmienok pre činnosť Hasičského a záchranného zboru ako základnej zložky integrovaného záchranného systému.

  Verejná správa Na vrch stranky

  V záujme dokončenia reformy verejnej správy bude vláda pokračovať v procese decentralizácie a dekoncentrácie štátnej správy. Cieľom je vytvoriť také právne prostredie pre rozvoj územnej samosprávy, ktoré zverenými kompetenciami a verejnými financiami dokáže utvárať podmienky pre harmonický rozvoj regiónov v podmienkach obdobných krajinám Európskežaniu mieru bude aj naďalej aktívna účasť v medzinárodných mierových operáciách. Slovenská republika bude pokračovať v aktívnom zapojení sa do procesov kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia v oblasti jadrových, chemických, biologických a konvenčných zbraní, vrátane efektívnej kontroly exportu.

  Trvalou úlohou vlády bude podpora a posilnenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako významného nástroja preventívnej diplomacie, monitoringu demokratického vývoja a riešenia krízových situácií. Vláda bude podporovať zastúpenie Slovenskej republiky v monitorovacích misiách OBSE, ktoré sa osvedčili ako nástroj krízového manažmentu. Vláda potvrdzuje svoje odhodlanie zabezpečiť implementáciu štandardov Rady Európy (RE) a bude podporovať prehĺbenie spolupráce RE s inými medzinárodnými organizáciami. Pri realizácii zahraničnej politiky bude vláda SR venovať stálu pozornosť otázkam ľudskej dimenzie. Aktívne sa zapojí do tvorby a implementácie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda pristúpi k dopracovaniu vnútroštátnych právnych noriem v tejto oblasti a bude ich dôsledne uplatňovať v praxi.

  Vláda považuje národnostnú a kultúrnu rôznorodosť za obohacujúce prvky v modernej občianskej spoločnosti a bude principiálne a dôrazne vystupovať proti všetkým prejavom etnickej a rasovej neznášanlivosti. Slovenská republika bude podporovať slovenské krajanské komunity v zahraničí a rozvíjať s nimi vzťahy s cieľom podpory ich jazykovej a kultúrnej identity.

  Slovenská republika bude aktívne pôsobiť v medzinárodných ekonomických organizáciách na globálnej úrovni, najmä na pôde Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Na regionálnej úrovni zameria svoju činnosť najmä na rozvoj spolupráce v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA), Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) a iných zoskupení, ktoré chápe ako komplementárnu súčasť integračných procesov.

  Optimalizácia zahraničnej služby Na vrch stranky

  V záujme podpory hospodárskych záujmov Slovenska vláda posilní ekonomický rozmer diplomacie a vytvorí preň náležité administratívno-organizačné predpoklady a systémové opatrenia zamerané na zjednotenie pôsobenia zahraničnej služby v tejto dôležitej oblasti. Presadzovanie ekonomických záujmov SR sa bude realizovať na dvojstrannej úrovni i v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom. Vláda pritom odmieta štátny paternalizmus, ktorý je zdrojom korupcie a klientelizmu, a bude pôsobiť v legitímnom rámci presadzovania štátnych záujmov, dôrazne presadzovať slovenský export, získavať zahraničných investorov.

  Vláda bude venovať pozornosť ďalšej profesionalizácii a stabilizácii zahraničnej služby, ako aj systémovému dobudovaniu Ministerstva zahraničných vecí SR a siete zastupiteľských úradov s prihliadnutím na dlhodobé zahranično-politické priority. V tomto kontexte sa vláda zaväzuje optimalizovať počet a štruktúru zastupiteľských úradov s ohľadom na naše budúce členstvo v EÚ a NATO, čo bude ďalším príspevkom k celkovému záväzku zefektívniť a racionalizovať štátnu správu.

  Vláda pripraví legislatívny rámec pre zabezpečenie efektívnej činnosti zahraničnej služby, čo predpokladá aj zohľadnenie jej špecifík. Jednou z podmienok vysoko profesionálneho výkonu zahraničnej služby je pritom realizácia kvalitnej personálnej politiky v rezorte zahraničných vecí.

  Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia funkčného výkonu zahraničnej politiky štátu ako celku je koordinácia a súlad zahranično-politických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy pri rešpektovaní zásady zodpovednosti Ministerstva zahraničný aj zodpovednosť územnej samosprávy pri poskytnutí služieb občanovi decentralizáciou verejných financií. Posilní vlastné daňové príjmy obcí a stanoví vlastné daňové príjmy vyšších územných celkov, pričom bude dbať na to, aby z tohto dôvodu neprišlo k zvýšeniu celkového daňového zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov. Naplnenie cieľa vláda uskutoční predložením osobitného predpisu (zákona) obsahujúceho vymedzenie a štruktúru daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a kritériá ich prerozdeľovania do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Zákon prispeje k stabilizácii príjmov územnej samosprávy.

  Vyrovnávanie rozdielov vlastných daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov, ktoré sa prejavia v rôznej daňovej sile obcí a vyšších územných celkov, bude vláda riešiť novým systémom horizontálneho finančného vyrovnávania. Tento systém rešpektujúci princípy spravodlivosti, solidarity a motivácie bude upravený osobitným zákonom, ktorý vláda predloží NR SR po rozhodnutí o rozsahu presunu kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány obcí a vyšších územných celkov.

  Vláda SR predloží nový zákon o rozpočtových pravidlách a pravidlách rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy. Jeho cieľom bude úprava postavenia a obsahu rozpočtov územnej samosprávy, ich zostavovanie, pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, úprava zriaďovania a zakladania právnických osôb a hospodárenie združení územnej samosprávy. Zákon sprehľadní pravidlá pre plnenie úloh prenesených zo štátnej správy na územnú samosprávu a doplní sústavu zákonov týkajúcich sa územnej samosprávy.

  Súčasťou reformy riadenia verejných financií bude aj zefektívnenie vzťahov medzi štátnym rozpočtom a ostatnými zložkami verejných financií, ako sú Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce či zdravotné poisťovne. Vláda bude riadiť verejné financie ako jeden celok, s akceptovaním špecifického postavenia miestnej a regionálnej samosprávy, ktorých predstavitelia boli zvolení v demokratických voľbách. S cieľom zefektívnenia správy rozpočtových prostriedkov a správy finančných prostriedkov štátu vláda uskutoční kroky na urýchlené dobudovanie systému štátnej pokladnice.

  Súčasťou reformy verejných financií bude aj zásadné sprísnenie poskytovania štátnych záruk. Vláda bude využívať štátne záruky iba v nevyhnutných prípadoch na prefinancovanie splatných úverov so štátnymi zárukami, ak to umožní zákon o štátnej pomoci a ak hrozí realizácia záruk z prostriedkov verejných financií. V nevyhnutnom rozsahu vláda umožní prevzatie štátnych záruk na financovanie projektov, ak sa tým súčasne zabezpečí využitie zahraničných grantov a zdrojov z predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie. Vláda tiež zabezpečí, aby úvermi a dlhopismi so štátnymi zárukami neboli nahradzované priame výdavky štátneho rozpočtu. Výsledkom tejto zásadnej zmeny v poskytovaní štátnych záruk bude postupné znižovanie objemu rizík vyplývajúcich zo štátnych záruk.

  Obozretný prístup bude vláda realizovať aj v oblasti využívania príjmov z privatizácie, ktoré budú využívané len na zníženie verejného dlhu alebo na reformy dôchodkového systému a školstva. Vláda vytvorí systémové legislatívne a inštitucionálne predpoklady pre riešenie medzipodnikovej zadlženosti a s ňou súvisiacich pohľadávok štátu a verejných inštitúcií. Vláda pripraví stratégiu riadenia štátneho dlhu, ktorej realizáciou príde k zníženiu nákladov štátneho rozpočtu.

  Za účelom efektívnejšieho vynakladania verejných prostriedkov bude vláda naďalej skvalitňovať a zlepšovať systém verejného obstarávania uplatňovaním nových foriem, ako je spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov a elektronické obstarávanie. Uplatňovaním týchto foriem je predpoklad nielen zvýšiť úspory nákladov obstarávateľa na proces verejného obstarávania, ale aj zvýšenie priehľadnosti vynakladania finančných prostriedkov a súčasne obmedzenie ov, ako aj pre zabezpečenie jeho integrity.

  Vláda bude pokračovať v skvalitňovaní legislatívy pre jednotlivé oblasti finančného trhu s cieľom pokračovať v zabezpečovaní predpokladov pre stabilitu finančného systému a optimálnu ochranu klientov finančných inštitúcií.

  B. PODPORA PODNIKANIA A KONKURENCIESCHOPNOSTI EKONOMIKY Na vrch stranky

  Vláda bude podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie. Cieľom vlády je zjednodušiť vstup do podnikania, najmä zjednodušením jeho administratívneho procesu.

  Vláda podporí prílev investícií, a tým aj konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.

  Vláda je odhodlaná zásadne znížiť mieru korporativizmu a v tejto súvislosti bude najmä analyzovať opodstatnenosť existencie komôr s povinným členstvom a redukovať ich tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu konkurencie, najmä obmedzovaním vstupu do podnikania.

  Vláda sprehľadní pravidlá dotačnej politiky a zároveň dokončí realizáciu schválenej licenčnej politiky. Jej výsledkom bude sprehľadnenie procesu udeľovania licencií s maximálnym dôrazom na uplatnenie nárokového a aukčného prideľovania licencií.

  Vláda prehodnotí doterajší spôsob podpory malého a stredného podnikania s akcentom na územnú samosprávu a prihraničnú spoluprácu. Vláda zabezpečí zlepšenie koordinácie podporných programov a inštitúcií.

  Vláda prehodnotí doterajší spôsob aplikovaného výskumu s cieľom zvýšiť účelnosť, návratnosť a transparentnosť použitých prostriedkov.

  Vláda pripraví a realizuje novú koncepciu rozvoja cestovného ruchu, s ťažiskom na podporu aktívneho cestovného ruchu so zameraním najmä na ekoturizmus, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, agroturistiku a vidiecky cestovný ruch, a to v silnej väzbe na participáciu územnej samosprávy.

  Vláda vyhodnotí systém podpory exportu a investícií a navrhne zmeny v súlade s pravidlami EÚ.

  Vláda bude podporovať dobrovoľné mechanizmy ochrany životného prostredia, ktoré predchádzajú následným investíciám na odstránenie škôd, najmä zavedenie systému environmentálne orientovaného riadenia a auditu, systémov noriem ISO 14000 a environmentálneho označovania výrobkov.

  Vláda zabezpečí zavedenie elektronického podpisu. Vytvorí podmienky pre elektronický obchod a bude posilňovať dôveru verejnosti k elektronickému obchodovaniu.

  Vláda vykoná revíziu opodstatnenosti kompetencií vo vzťahu k pripravovaným reformám hospodárstva s osobitným zameraním na efektívne fungovanie štátneho aparátu pri podpore podnikania, investovania a v podmienkach začlenenia SR do EÚ.

  Vláda navrhne efektívne prerozdelenie kompetencií medzi orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy a taký model organizačnej štruktúry, ktorý bude schopný zabezpečovať potreby slovenského hospodárstva a úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ.

  Príprava na členstvo v EÚ Na vrch stranky

  Vláda pripraví program zameraný na ekonomický rozvoj, v rámci tohto programu vypracuje podprogramy pre jednotlivé sektory. Cieľom bude plné využitie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov na podporu ekonomiky krajiny. Vláda zabezpečí ďalšiu harmonizáciu legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblastiach ochrany spotrebiteľa, priemyselnej politiky, malého a stredného podnikania, energetiky.

  Vláda pripraví spoločnú obchodnú politiku SR ako budúceho člena EÚ, vrátane nástrojov na realizáciu a koordináciu vonkajších obchodných pozícií SR, ako aj pozície SR na vnútornom trhu v rámci EÚ.

  Vláda pripraví liberalizačnú stratégiu SR vo vzťahu k WTO v rámci nového kola mnohostranných obchodných rokovaní v záujme rozširovania obchodných príležitostí SR na trhoch nových členských krajín EÚ.

  Vláda zlepší súčasný stav nedostatočnej ochrany slovenského spotrebiteľa a výrobkov vyrábaných na území SR. U dovážaných produktov zabezpečí elimináciu tých, ktoré nespĺňajú kritériá kvality a ktoré neprešli colným a daňovým vysporiadaním. Vláda pripraví a realizuje systém ochrany slovenského spotrebiteľa a prostredníctvom legislatívy ho prispôsobí stavu, ktorý bude zodpovedať legislatíve EÚ.

  Boj proti hospodárskej korupcii Na vrch stranky

  Vláda prijme opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku korupcie a dopracuje systém kontroly zameraný na kontrolu použitia verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov plynúcich z EÚ.

  Vláda prijme opatrenia, ktoré zabránia možnosti subjektívneho rozhodovania štátneho zamestnanca vo všetkých oblastiach podnikania. Tieto opatrenia sa budú týkať najmä zmeny systému prideľovania licencií na dovoz a vývoz, vrátane jej administrácie a zabezpečenia princípu transparentnosti a verejnej kontroly pri uplatňovaní licenčných postupov, a to zjednodušením administratívneho procesu a zavedením povinností zverejňovať informácie o licenčnom konaní a zavedením registrov o udelených licenciách.

  Vláda uplatní rovnaký postup pri priznávaní štátnej pomoci a zriadi register prijímateľov štátnej pomoci a register prijímateľov iných investičných stimulov.

  Vláda zabezpečí plnú implementáciu príslušných nariadení EÚ pri využívaní predvstupových, ako aj štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na princíp oddelenia projektovania od implementácie a implementáciu od financovania.

  Sieťové odvetvia Na vrch stranky

  Vláda urýchli liberalizáciu trhu a vytvorí konkurenčné prostredie v energetike.

  Vláda vytvorí podmienky pre zriadenie operátora trhu pri obchodovaní s elektrinou, vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok na trhu.

  Vláda ukončí dereguláciu energetického trhu (vrátane cenovej oblasti) a vytvorí podmienky pre prispôsobenie sa energetického sektoru novým podmienkam vnútorného trhu EÚ. Zváži motivačné pravidlá pre využívanie domácich primárnych energetických zdrojov, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie.

  Správa a privatizácia národného majetku Na vrch stranky

  V súlade s politikou vlády orientovanou na zoštíhľovanie štátnej správy ministerstvo hospodárstva preberie agendu ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.

  Vláda dokončí proces privatizácie za podmienok ekonomickej výhodnosti pre štát a dodržania transparentnosti a pravidiel hospodárskej súťaže. Vláda zabezpečí presadzovanie záujmov štátu v už sprivatizovaných podnikoch s účasťou štátu a dokončí druhú etapu privatizácie v zdravotníctve.

  C. DOPRAVA, POŠTA, TELEKOMUNIKÁCIE A ROZVOJ INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI Na vrch stranky

  Vláda vytvorí podmienky pre racionalizáciu a zefektívnenie informačných systémov, rozhodovacích a riadiacich procesov tak, aby viedli k znižovaniu administratívnej náročnosti rušením nepotrebných a viacnásobne vykonávaných neefektívnych riadiacich a správnych činností.

  Zámerom vlády je eliminácia podmienok a činností rizikových pre pôsobenie korupcie v oblasti udeľovania licencií. Vláda vytvorí efektívny systém založený na dôslednej realizácií Plánu implementácie licenčnej politiky SR v rezorte dopravy, pošty a telekomunikácií. V súlade s doterajšími poznatkami z čerpania predvstupových fondov a očakávaným čerpaním štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vláda vytvorí efektívny a účinný systém vnútornej finančnej kontroly zameraný na odstránenie podmienok a činností umožňujúcich korupciu, najmä pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ na rozvojové programy v tomto sektore.

  Vláda bude venovať náležitú pozornosť procesom európskej integrácie v odvetviach dopravy, pošty a telekomunikácií a vytvorí zodpovedajúce administratívne a riadiace štruktúry s cieľom ukončiť proces aproximácie právnych predpisov a technických noriem SR s EÚ. Vláda pripraví a zabezpečí inštitucionálne podmienky pre efektívne pôsobenie SR ako členského štátu EÚ v európskych inštitúciách a zabezpečí aktívne pôsobenie SR v oblasti dopravy, pošty a telekomunikácií vo vrcholových a pracovných orgánoch medzinárodných vládnych organizácií.

  Informačná spoločnosť Na vrch stranky

  Vláda si uvedomuje výzvy informačného veku. Vláda prijme účinné opatrenia na podporu informatizácie spoločnosti doriešením inštitucionálnej podpory na odbornej a administratívno-legislatívnej úrovni, v rámci ktorých sa zabezpečí optimálne rozdelenie kompetencií a dôsledná koordinácia domácich a medzinárodných aktivít.

  Vláda bude presadzovať čo najširšie informovanie verejnosti o činnosti orgánov štátnej správy prostredníctvom internetu.

  Vláda pripraví zákon o elektronických komunikáciách transponujúci nový regulačný rámec EÚ tak, aby mohol byť schválený ešte pred prijatím SR do EÚ. Vláda zabezpečí harmonizáciu a štandardizáciu informačných technológií a dátových štruktúr s cieľom vytvorenia podmienok pre prepojenie informačných systémov dopravy, pôšt a telekomunikácií s EÚ

  V oblasti podpory prístupu k širokopásmovým elektronickým komunikačným službám bude vláda venovať pozornosť zníženiu bariér tohto prístupu predovšetkým podporou rozvoja súťaže, efektívnemu využitiu frekvenčného spektra a podpore službieb informačnej spoločnosti aj vo vidieckych regiónoch. Uvedomujeme si, že pre rozvoj služieb informačnej spoločnosti a modernej komunikačnej infraštruktúry je dôležitá úzka spolupráca štátu so súkromným sektorom, pričom štát bude tento proces monitorovať a v nevyhnutných prípadoch ho regulačnými zásahmi usmerňovať a stimulovať.

  Vláda pripraví podmienky pre sústredenie kompetencií v oblasti regulácie a koordinácie elektronickej komunikácie a rozvoja informačnej spoločnosti z rôznych orgánov na jeden regulačný orgán.

  Doprava Na vrch stranky

  Vláda bude klásť dôraz na racionalizáciu nákladov spojených s realizáciou výkonov vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave a verejnej autobusovej doprave. Vláda bude požadovať zvýšenie finančnej disciplíny a tvrdé rozpočtové obmedzenie. Vláda sa každoročne zaviaže na krytie zmluvne dohodnutých výkonov vo verejnom záujme v plnej miere.

  V oblasti železničnej dopravy vláda podporí uplatnenie smerníc EÚ a podporí vytvorenie nezávislého Regulačného úradu a Notifikačného úradu s cieľom uľahčenia vstupu aj iných dopravcov na železničný dopravný trh, zvýšenia konkurenčného prostredia a rozvoja železničnej dopravy.

  Vláda bude pokračovať v transformácii železníc.

  V oblasti výstavby, rekonštrukcie, obnovy a údržby ciest a diaľnic vláda zavedie nové prísne pravidlá, ktoré zamedzia neopodstatnenému nárastu nákladov, neefektívnosti a netransparentnosti.

  V súlade s prijatou európskou dopravnou politikou vláda zabezpečí realizáciu zámerov Aktualizovaných zásad štátnej dopravnej politiky SR najmä v oblasti zreálnenia tempa modernizácie a rozvoja dopravnej infraštruktúry v trasách multimodálnych dopravných koridorov IV, V, VI a podporí rozvoj dopravnej infraštruktúry menej rozvinutých regiónov SR.

  Vláda vytvorí inštitucionálne podmienky pre realizáciu rozvojových infraštrukturálnych projektov vyplývajúcich zo Sektorového operačného programu Doprava s cieľom zabezpečiť absorbovanie pomoci EÚ v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Bude pokračovať v realizácii projektov v rámci predvstupových fondov na základe už podpísaných finančných memoránd.

  S cieľom urýchliť tempo a efektívnosť výstavby diaľnic vláda navrhne mechanizmus a podmienky vstupu neverejných zdrojov a investícií do tohto procesu súťažným transparentným spôsobom.

  Vláda posilní postavenie samosprávnych krajov uskutočnením prevodu ciest II. a III. triedy do ich vlastníctva a zároveň vykoná transformáciu Slovenskej správy ciest, s cieľom zefektívniť proces starostlivosti o dopravnú infraštruktúru na regionálnej úrovni.

  Vláda podporí proces zvýšenia prevádzkovej spôsobilosti dopravnej infraštruktúry postupne na štandard EÚ a príjme potrebné programy na zabezpečenie opráv a údržby dopravnej infraštruktúry.

  Pri územno-plánovacích a urbanistických riešeniach rozvoja dopravnej infraštruktúry SR bude vláda klásť osobitný dôraz na intermodalitu a podporu environmentálne najvýhodnejších druhov dopravy s prijatím efektívneho programu podpory rozvoja kombinovanej dopravy ako súčasti intermodálnej dopravy.

  Vláda pripraví jednotný systém financovania cestnej infraštruktúry platný v EÚ pri zaistení mobility a zlepšenia ochrany životného prostredia, pričom v prvom kroku sa zavedie spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel.

  V oblasti prepravných povolení v cestnej doprave sa realizuje nový transparentný systém založený na princípe nárokovosti pri splnení požadovaných kritérií a podmienok

  S cieľom zefektívnenia dopravnej obslužnosti územia vláda postupne vytvorí na celoštátnej a regionálnej úrovni právny, ekonomický a inštitucionálny rámec, ktorý umožní integráciu a užšiu spoluprácu jednotlivých druhov verejnej osobnej dopravy (mestská hromadná doprava, verejná autobusová doprava a osobná železničná doprava) pre zachovanie a zvýšenie jej atraktívnosti ako základnej súčasti rozvoja regiónov, pričom osobitnú pozornosť bude venovať riešeniu problémov dopravy v mestách a prímestskej dopravy s cieľom ochrany životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi individuálneho motorizmu.

  Vláda bude pokračovať v podpore rozvoja a liberalizácie civilného letectva vytvorením obdobného prostredia pre leteckých dopravcov, aké majú dopravcovia v EÚ, a vytvorí podmienky pre úspešnú reštrukturalizáciu a transformáciu správy letísk.

  Vo vnútrozemskej plavbe vláda bude pokračovať v realizácií prijatých medzinárodných dohovorov v oblasti zvyšovania plavebnej bezpečnosti, ako aj v harmonizácií podmienok podnikania vo vnútrozemskej a medzinárodnej plavbe vrátane rozvoja dopravných a prístavných kapacít. Pošta

  V oblasti poštových služieb vláda vytvorí ďalšie legislatívne podmienky na liberalizáciu poštového trhu a bude pokračovať v transformácií Slovenskej pošty v súlade s podmienkami EÚ.

  D. PÔDOHOSPODÁRSTVO Na vrch stranky

  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka tvoria dôležitú súčasť národnej ekonomiky štátu. Trvalo udržateľný, ekonomicky a regionálne vyvážený rozvoj celého odvetvia považuje vláda za jednu z rozhodujúcich podmienok ďalšieho rozvoja Slovenska, udržania vidieckeho osídlenia a kultúrneho rázu krajiny.

  Vláda je pritom presvedčená o nevyhnutnosti zavádzať do rezortu pôdohospodárstva, pri rešpektovaní niektorých špecifík, trhové podmienky a slobodnú konkurenciu.

  Poľnohospodárstvo Na vrch stranky

  Slovenská vláda podporí hospodárne využívanie potenciálu poľnohospodárskej pôdy, disponibilných výrobných a ľudských zdrojov na výrobu potravín, nepotravinárskych surovín, pri plnom rešpektovaní ekologických požiadaviek ochrany krajiny. Vláda bude podporovať zvyšovanie efektívnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,sáciu a proces definitívneho doriešenia vydávania náhradných pozemkov.

  Obnovením lehoty na uplatnenie nárokov podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému majetku v znení neskorších predpisov sa umožní náprava krívd spáchaných pred rokom 1989 vo vzťahu k poľnohospodárskej pôde.

  Vláda bude podporovať programy v horších pôdnych a klimatických podmienkach a orientovať sa na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a agroturistiky. Vláda bude podporovať politiku multifunkčného poľnohospodárstva a jeho krajinotvorné, enviromentálne a kultúrne funkcie, podporovať rozvoj vidieckej infraštruktúry a vidieckeho turizmu. V súlade s európskym trendom budeme podporovať rozširovanie výmery ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín .

  Vláda zruší poplatky za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

  Lesné a vodné hospodárstvo Na vrch stranky

  Strategickým cieľom štátnej lesníckej politiky bude zachovanie, ochrana a zveľaďovanie lesov v Slovenskej republike na princípoch trvale udržateľného obhospodarovania a pri plnení všetkých funkcií lesa. Vo väzbe na konštituovanie riadne fungujúceho trhu s drevom postupne odbúrame dotácie zo štátneho rozpočtu pre lesné hospodárstvo. Vláda vypracuje a realizuje projekt transformácie štátnych podnikov lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na štátnu akciovú spoločnosť založenú podľa osobitného zákona.

  V oblasti vodného hospodárstva bude vláda legislatívnymi a organizačnými opatreniami zabezpečovať racionalizáciu a efektívnosť pôdohospodárskych činností. V oblasti vodovodov a kanalizácií sa vytvoria podmienky pre podporu rozvojových aktivít v regiónoch s nedostatkom prirodzených zdrojov pitnej vody. S cieľom zvýšenia ochrany životov a majetku budeme vytvárať predpoklady na zabezpečenie funkčnosti a spoľahlivosti vodohospodárskych diel a zariadení dobudovaním systému varovania a vyrozumenia na vodných dielach.

  E. REGIONÁLNY ROZVOJ A BÝVANIE Na vrch stranky

  Vláda si je vedomá rozdielov v ekonomickej sile Bratislavského a ostatných vyšších územných celkov Slovenskej republiky. Svojou činnosťou v oblasti regionálnej politiky, pri rešpektovaní procesu decentralizácie právomocí z orgánov štátnej správy na orgány samosprávy obcí a vyšších územných celkov, bude vytvárať rámcové podmienky pre zastavenie narastania týchto rozdielov a ich postupné znižovanie. Trendy regionálneho rozvoja vo vyspelých štátoch sú založené na využití vnútorných zdrojov regiónu. Vláda bude nasledovať tieto trendy. Decentralizáciou kompetencií, financií, zodpovednosti a kvalitnou legislatívou vytvorí podmienky, aby samospráva vyššieho územného celku, spolu s obcami, mohla vo veľkej miere ovplyvňovať rozvoj svojho vyššieho územného celku.

  Regionálny rozvoj Na vrch stranky

  Vláda prijme strednodobý komplexný programový dokument rozvoja regiónov, zabezpečí prípravu, prerokovanie a schválenie plánovacích a programových dokumentov v oblasti regionálnej politiky s dôrazom na zlepšenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti a prehĺbi uplatňovanie princípu partnerstva.

  Vláda upraví rámcové podmienky regionálneho rozvoja decentralizáciou verejných financií a zavedie nový, efektívnejší systém finančného vyrovnávania sociálno-ekonomických rozdielov vyšších územných celkov. Týmto a ďalšími krokmi vytvorí lepšie podmienky pre národnú, cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu na úrovni obcí, mikroregiónov a vyšších územných celkov. V rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce vláda využije činnosť medzivládnych zmiešaných komisií a podporí posilnenie cezhraničných a interregionálnych väzieb.

  Návrh systému finančného vyrovnávania bude zohľadňovať princíp solidarity a motivácie. Finančné vyrovnávanie sa bude týkať bežných, ale aj kapitálových príjmov a výdavkov územnej samosprávy.

  Vláda zvýši administratívnu kapacitu v oblasti regionálnej politiky. Finančne podporí rozvoj ľudských zdrojov a inštitucionálnej infraštruktúry regiónov, slúžiacej na realizáciu komplexnej regionálnej politiky.

  Vláda prehodnotí objem a efektívnosť vynaložených prostriedkov na verejnoprospešné práce. Na základe tejto analýzy rozhodne o možnosti efektívnejšieho zapojenia súkromného sektora a územnej samosprávy do ich využitia, respektíve ich využitia v rámci programu obnovy dediny s cieľom podpory malého podnikania, znižovania nezamestnanosti a diverzifikáciu pracovných príležitostí najmä vo vidieckych oblastiach.

  Vláda v spolupráci s predstaviteľmi územnej samosprávy vytvorí transparentný inštitucionálny a finančný návrh na kofinancovanie regionálneho rozvoja z prostriedkov štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Súčasťou návrhu bude aj kontrolný a monitorovací mechanizmus efektívneho využívania nástrojov podpory regionálneho rozvoja. Vláda bude klásť dôraz na prehľadnosť, výkonnosť, spoľahlivosť a efektívnosť monitorovacieho a hodnotiaceho systému.

  Vláda zvýši mieru informovania verejnosti v oblasti regionálnej politiky.

  V rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy vláda prehodnotí doterajší rezortný prístup k podpore regionálneho rozvoja a predloží návrh na jeho zjednodušenie a sprehľadnenie. Zároveň zvýši koordinačnú úlohu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, aby sa uplatnil integrovaný prístup v rámci regionálneho rozvoja a aby sa integrovali podnety jednotlivých aktérov.

  Bytová politika Na vrch stranky

  Decentralizáciou kompetencií sa presunula podstatná časť zodpovednosti za rozvoj bývania na obce. Bytová politika a príprava územia pre rozvoj bývania je prioritne úlohou obcí a miest. Vláda bude naďalej podporovať rozvoj bývania vytváraním legislatívnych, inštitucionálnych a finančných podmienok. Ďalšou decentralizáciou verejných financií vláda vytvorí na úrovni obcí lepšie podmienky pre napĺňanie miestnej bytovej politiky.

  V súlade s možnosťami štátneho rozpočtu bude vláda pokračovať v podpore bývania, bonifikácii hypotekárnych úverov a v podpore stavebného sporenia s cieľom stimulovať súkromné investovanie do bytovej výstavby. Pre podporu novej bytovej výstavby a obnovu existujúceho bytového a domového fondu vláda prehodnotí dnešný systém a navrhne efektívnejší, vrátane zváženia systému stimulačných daňových nástrojov.

  Vláda prijme opatrenia na dereguláciu nájomného do času predpokladaného vstupu SR do EÚ. Regulačné opatrenia v oblasti nájomného sa po tomto termíne budú sústreďovať iba na nevyhnutné zmeny súvisiace s reálnym vývojom nákladov. Dereguláciou nájomného a legislatívnymi úpravami vláda vytvorí podmienky pre výstavbu nájomných bytov vo verejnom i súkromnom nájomnom sektore.

  Vláda bude naďalej vytvárať rámec pre vznik efektívneho trhu s bytmi zmenami jestvujúcich právnych predpisov, najmä v oblasti vlastníctva bytov a sprehľadnenia podmienok zabezpečenia správy bytového fondu a služieb spojených s bývaním.

  Stavebníctvo Na vrch stranky

  Vláda bude pokračovať v implementácii európskych predpisov o stavebných výrobkoch, vytvorí identické podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh pri vstupe do EÚ a bude pokračovať v harmonizácii technických špecifikácií pre stavebné výrobky, projektovanie stavieb a stavebné práce.

  Vláda podporí dosiahnutie kritérií európskej úrovne stavania, kvalifikácie firiem, úspor energie a energetickej certifikácie budov.

  F. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Na vrch stranky

  Vláda SR považuje starostlivosť o životné prostredie za rozhodujúci nástroj trvalo udržateľného rozvoja a prirodzenú súčasť zdravo fungujúcej ekonomiky, založenej na princípoch efektívneho využívania zdrojov a na integrácii troch navzájom závislých a podporujúcich sa pilierov - ekonomického, sociálneho a environmentálneho. Prostriedky vynaložené na jeho skvalitnenie sú prostriedkami na ochranu zdravia a podmienok života, ako aj na zachovanie podmienok pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj. Preto vláda podporí aktivity smerujúce k zlepšeniu životného prostredia, k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, k ochrane prírody a prírodných zdrojov a k optimálnemu využívaniu územia v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s environmentálnym právom Európskej únie a s medzinárodnými dohovormi.

  Za prioritu v tejto oblasti vláda považuje zvyšovanie environmentálneho vedomia a informovanosti a premietnutie Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR do rozhodujúcich rozvojových koncepcií SR.

  Vláda bude presadzovať dobudovanie, využívanie a ďalší rozvoj Komplexného environmentálneho monitoringu a informačného systému, vrátane zavedenia povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS). Zároveň zabezpečí včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Vytvorí legislatívne podmienky pre pristúpenie SR k Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám.

  Inštitucionálne zabezpečenie Na vrch stranky

  Vláda sa sústredí na realizáciu zákonov a koncepcií, prijatých v minulom volebnom období, ako aj na zefektívnenie činností koordinačných, poradných a riadiacich orgánov. Za veľmi významné pokladá ukončenie procesu preberania environmentálneho práva a čiastkových koncepcií EÚ, vrátane využívania jej environmentálnych programov a najmä štrukturálnych fondov.

  S cieľom splniť záväzky vyplývajúce z integračného procesu a berúc do úvahy reálnu situáciu vo verejnej správe v SR bude vláda presadzovať racionalizačné opatrenia na zníženie administratívnej náročnosti a integrované využitie existujúcich administratívnych kapacít v sektore životného prostredia.

  Prikročíme k zjednocovaniu spoločných ustanovení zložkových environmentálnych zákonov s vyústením do zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, do ustanovení o integrovanom manažmente povodí a nakoniec do novelizácie zákona o životnom prostredí.

  Vláda pri financovaní starostlivosti o životné prostredie bude vychádzať zo schválenej Integrovanej aproximačnej stratégie v kapitole životné prostredie.

  Nedostatky vo financovaní starostlivosti o životné prostredie z minulosti bude vláda kompenzovať aj presadzovaním trhových mechanizmov a takých ekonomických nástrojov, ktoré môžu byť impulzom rozvoja najmä malého a stredného podnikania v sektore životné prostredie (napr. v recyklačnom priemysle) a uplatňovaním celosvetového princípu "znečisťovateľ platí". Zdokonalenie právnych, ekonomických a organizačných podmienok pre poskytovanie prostriedkov na environmentálne programy a projekty, vrátane možností spolufinancovania programov EÚ, bude považovať za prioritu.

  Starostlivosť o životné prostredie v nadchádzajúcom volebnom období sa uplatní v dvoch rovinách - v integrovanej územnej ochrane a v ochrane zložiek životného prostredia.

  Integrovaná územná ochrana Na vrch stranky

  Najväčším bohatstvom SR je jej biologická a krajinná diverzita. Okrem svojho vedeckého a kultúrneho významu tvorí základ pre zachovanie produkčnej schopnosti krajiny (produkcia biomasy, obnova vodných zdrojov) a je predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu.

  Biologická a krajinná diverzita si vyžadujú zvýšenú starostlivosť, preto dobudujeme sieť chránených území, so zreteľom najmä na ochranu biotopov európskeho významu. Vláda bude podporovať aj zriadenie cezhraničných chránených území. Mimoriadnu pozornosť si opäť vyžiada Tatranský národný park. Nová Koncepcia ochrany prírody a krajiny bude obsahovať racionálny systém manažmentu chránených území, prehodnotí ich cieľový stav a navrhne opatrenia a programy starostlivosti tak, aby chránené územia slúžili aj verejnosti.

  Základným nástrojom environmentálnej politiky štátu i samosprávnych orgánov je ekologicky podložené územné plánovanie, ktoré bude prenášať do praxe záujmy komplexnej integrovanej ochrany prírody a prírodných zdrojov, územné systémy ekologickej stability, zároveň ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, uplatňujúc aj výsledky zákonného posudzovania vplyvov na životné prostredie.

  Druhová a územná ochrana sa musí výraznejšie presadiť aj mimo osobitne chránených území. K tomu prispeje revitalizácia mokradí, zvyšovanie ekologickej stability lesných ekosystémov, ekosystémový prístup a podpora verejnoprospešných funkcií lesov, zalesňovanie poľnohospodársky nevyužitej pôdy a ich využívanie na biocentrá a biokoridory, znižovanie kontaminácie a eróznej ohrozenosti pôd.

  Ochrana zložiek životného prostredia Na vrch stranky

  Vybudovanie environmentálnej infraštruktúry je nevyhnutnou podmienkou pre vstup do EÚ. Medzi najvýznamnejšie aktivity bude preto patriť budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ako aj zariadení na zneškodňovanie odpadov a na zníženie emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Vážnym problémom a prioritou vlády ostáva odstránenie starých environmentálnych záťaží, ktoré považuje za environmentálny dlh.

  Vláda cíti spoločnú zodpovednosť s krajinami EÚ pri riešení globálnych problémov ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatických zmien a bude podporovať zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie a kontrolu technológií. V rámci uplatňovania Kjótskeho protokolu o redukcii emisií skleníkových plynov sa bude podieľať na obchodovaní s emisiami a spolu s vyspelými štátmi na plnení prijatých záväzkov.

  Ochrana a racionálne využívanie vôd sa okrem iného zameria na spomaľovanie odtoku, na protipovodňové opatrenia a na integrovaný manažment povodí, vyplývajúci z rámcovej smernice EÚ pre vodu. Prirodzenou reguláciou odtoku z povodí už v zberných oblastiach a inými opatreniami (napr. POVAPSYS) sa vláda vynasnaží predchádzať ničivým povodniam a škodám, ktoré spôsobujú.

  Vláda bude pokračovať v presadzovaní zásady nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v praktickom živote, a to najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornú prípravu, postup, pracovné podmienky a odmeňovanie.

  Dôchodková reforma Na vrch stranky

  Vláda pripraví podmienky pre postupné vytvorenie bezpečného a spravodlivého dôchodkového systému postaveného na troch pilieroch, ktorý bude univerzálny pre všetkých ekonomicky aktívnych občanov. Cieľom reformy je zastaviť demograficky podmienené zvyšovanie vnútorného dlhu priebežne financovaného dôchodkového systému a zvýšiť zaangažovanosť občanov na svojej životnej úrovni v dôchodkovom veku. Odvody do priebežného systému budú znížené v maximálnej možnej miere s prihliadnutím na možnosti štátu zabezpečiť zdroje pre Sociálnu poisťovňu.

  Vláda pripraví legislatívne a finančné predpoklady pre vznik povinného kapitalizačného piliera dôchodkového systému. Sporenie prostredníctvom individuálnych účtov vytvorí priestor, aby v budúcnosti o čase svojho odchodu do dôchodku mohol rozhodovať sám občan. Správu aktív bude v tomto systéme zabezpečovať súkromný sektor, výber správcu bude v plnej kompetencii občana. Subjekty pôsobiace v tomto systéme budú podliehať nezávislému regulačnému orgánu s veľkým dôrazom na bezpečnosť vkladov. Pri zavádzaní tohto piliera budeme venovať náležitú pozornosť informovaniu a osvete občanov.

  Vláda podporí posilnenie dobrovoľných foriem dôchodkového sporenia a poistenia. Daňové výhody budú motivovať občanov ukladať prostriedky do finančných produktov vhodných na tento účel. V oblasti doplnkového dôchodkového poistenia vláda pripraví rekodifikáciu právnej úpravy s cieľom eliminovať riziká poškodenia klientov, dosiahnuť vyššiu mieru transparentnosti pri činnosti týchto spoločností a zabezpečiť ich nezávislý dohľad.

  Vláda zabezpečí minimálnu garantovanú výšku starobného dôchodku pre občanov patriacich do rizikových sociálnych skupín, ktorí nebudú môcť participovať na sporení formou individuálnych účtov.

  Sociálne zabezpečenie Na vrch stranky

  Vláda prehodnotí platné znenie zákona o sociálnom poistení ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti. Navrhneme zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre vybudovanie moderného sociálneho systému. Naším zámerom je odstrániť najmä deformácie, ktoré zakladajú neopodstatnené nerovnosti medzi občanmi alebo zavádzajú do sociálneho systému cudzorodé prvky, akým je napríklad nesystémové včlenenie kúpeľnej starostlivosti do sociálneho poistenia. Vláda prehodnotí aj štruktúru a pôsobnosť orgánov Sociálnej poisťovne tak, aby sa zefektívnila jej činnosť a dosiahol lepší systém kontroly.

  V oblasti nemocenského poistenia prijme vláda opatrenia zamedzujúce zneužívaniu systému. Zámerom vlády je presunúť povinnosť úhrady nemocenských dávok pri krátkodobej práceneschopnosti zo Sociálnej poisťovne na zamestnávateľa a s primeranou participáciou zamestnanca. To bude sprevádzané adekvátnym znížením odvodového zaťaženia zamestnávateľov a podporou rozvoja príslušných produktov povinného zmluvného komerčného poistenia. Týmto sa tiež vytvoria lepšie podmienky pre kontrolu oprávnenosti poberania nemocenských dávok.

  Vláda ďalej navrhne také nástroje, ktoré budú riešiť problematiku prekrývania sociálnych a zdravotníckych služieb a ich financovania. Cieľom reformy poistenia v nezamestnanosti bude posilnenie princípu zásluhovosti (poistného princípu) a princípu osobnej zodpovednosti občana za vlastnú pracovnú a sociálnu situáciu.

  Vláda posúdi možnosti decentralizovania systému dávok sociálnej pomoci, pričom cieľom by malo byť zabezpečenie adresnosti, dôslednej kontroly a účelnosť vynakladania prostriedkov štátu. Vláda bude presadzovať zásadné zvýšenie kontroly a postihov pri neoprávnenom poberaní sociálnych dávok.

  Nezamestnanosť Na vrch stranky

  Vláda pripraví a presadí opatrenia, ktoré zvýšia motiváciu jednotlivca nájsť a udržať si zamestnanie, a to najmä jednotlivcov, ktorých potenciálna mzda na trhu práce je nízka. Osobitnú pozornosť bude vláda pri týchto opatreniach venovať dlhodobo nezamestnaným tak, aby zabezpečenie ich základných potrieb bolo spojené s primeranou motiváciou zamestnať sa. V rámci týchto opatrení vláda prehodnotí úlohu prídavkov na deti v nadväznosti na zvýšenie odpočítateľných položiek na daňovníka, rodiča aj deti, zavedenie detských daňových kreditov, väčší dôraz na poskytovanie sociálnej pomoci nefinančným plnením či možnosť dočasného súbehu častí sociálnych dávok a mzdy ako aj ďalšie kroky. Vláda určí hornú hranicu obmedzujúcu mieru sociálnej pomoci a podpory, ktorú je možno poskytnúť spoločne posudzovaným osobám. Vláda zjednoduší poskytovanie viacerých rôzne definovaných sociálnych dávok, čo bude mať za následok ich adresné vyplácanie s dôrazom na skutočnú výšku životných nákladov domácnosti. V oblasti aktívnej politiky trhu práce bude vláda presadzovať princíp návratnosti a projektového financovania.

  Vzhľadom na disproporcie vo vývoji nezamestnanosti medzi jednotlivými regiónmi bude vláda podporovať mobilitu pracovnej sily, a to konkrétnymi opatreniami v rámci sociálneho systému, ako aj prepojením bytovej politiky a politiky zamestnanosti.

  Vláda považuje pružný trh práce schopný reagovať na hospodársky vývoj za nevyhnutnú podmienku znižovania nezamestnanosti. Preto dôkladne zanalyzuje Zákonník práce a zákon o kolektívnom vyjednávaní a navrhne zmeny, ktoré významne spružnia trh práce. Zmeny budú navrhnuté v súlade s európskou legislatívou tak, aby tieto zákony neboli prekážkou zvyšovania zamestnanosti a ekonomického rastu a zvýšili flexibilitu trhu práce. Vláda navrhne nový zákon o zamestnanosti kompatibilný s Európskou stratégiou zamestnanosti.

  Vláda navrhne reformu Národného úradu práce a poistenia v nezamestnanosti tak, aby sa odstránilo alebo oslabilo jeho procyklické pôsobenie na trhu práce, posilnil sa princíp zásluhovosti, dosiahla sa lepšia koordinácia politiky trhu práce, zrušili sa krajské úrady práce a posilnila sa spätná väzba na podmienky miestnych trhov práce. V rámci tejto reformy vláda zváži, aká kombinácia decentralizácie a väčšej ingerencie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny umožní dosiahnutie uvedených cieľov.

  Rodina Na vrch stranky

  Vláda navrhne prijatie nového zákona o rodine. Zároveň navrhne zákonné riešenie ochrany práv detí. Vláda bude podporovať všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti, redukciu detských domovov a ich transformáciu na modely príbuzné rodine.

  Vláda navrhne zrušenie fondu náhradného výživného, pričom riešenie tohto problému bude riešiť systémovými nástrojmi a zlepšením vymožiteľnosti práva a posilnením právneho postavenia oprávnkčnejší a menej náročný verejný sektor za nevyhnutnú podmienku úspešnej správy vecí verejných. Vzhľadom na dôležitosť kvality verejných zamestnancov a význam osobných nákladov vláda bude pokračovať v reforme verejnej a štátnej služby. Konkrétne kroky by mali vychádzať z nasledovných princípov:

  • princíp apolitického, nestranného a kvalitného výkonu svojho povolania by sa mal rozšíriť zo štátnej služby aj do viacerých oblastí verejnej služby
  • v prioritných oblastiach verejného záujmu musí byť verejný sektor schopný konkurovať súkromnému sektoru pri získavaní a udržaní kvalitných ľudských zdrojov
  • považujeme za vhodné čo najviac harmonizovať rôzne predpisy upravujúce zamestnanie vo verejnom sektore tak, aby sa minimalizovali osobitné privilégiá či výhody jednotlivých skupín zamestnancov.

  Prijatie novely zákona o štátnej službe umožní okrem iného zamestnanie špičkových odborníkov v ústredných štátnych orgánoch za adekvátneho mzdového ohodnotenia a odstráni nepružnosť zamestnávania v štátnej službe.

  B. ZDRAVOTNÍCTVO Na vrch stranky

  Vláda si kladie za cieľ vytvoriť stabilné podmienky pre činnosti v zdravotníctve, zastaviť rast dlhu a zabezpečiť v hospodárení vyrovnanú bilanciu v celom zdravotníckom sektore. Vláda si uvedomuje zodpovednosť za zabezpečenie podmienok pre čo najlepší zdravotný stav obyvateľstva a zaväzuje sa konať v záujme jeho zlepšovania, bude však zároveň vytvárať podmienky na zvýšenie zodpovednosti jednotlivca za vlastné zdravie.

  Vláda deklaruje zámer zvyšovať akcieschopnosť systému poskytovania zdravotnej starostlivosti zodpovedajúceho potrebám obyvateľov pri zohľadnení reálnych finančných zdrojov. Chce zvýšiť efektívnosť vo využívaní financií určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, hlavne v oblasti povinného zdravotného poistenia, prioritne zabezpečiť ochranu jednotlivca najmä pri poskytovaní vysoko finančne náročnej zdravotnej starostlivosti, ktorú si reálne nemôže sám jednotlivec uhradiť.

  Vláda urobí kroky, ktoré zvýšia efektívnu dostupnosť a flexibilitu zdravotnej starostlivosti. Táto má byť založená na kontraktačnej štruktúre zdravotníckych zariadení so zdravotnými poisťovňami, na rovnosbude presadzovať rovnosť príležitostí a povinností zdravotných poisťovní v okruhu povinného zdravotného poistenia a poisťovní v okruhu doplnkového zdravotného poistenia. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť pre zdravotníctvo minimálne rovnaký objem zdrojov zo štátneho rozpočtu, NÚP a Sociálnej poisťovne ako v roku 2002 v stálych cenách roku 2002. Vláda sa zároveň zaväzuje presadiť v zdravotníctve tvrdé rozpočtové obmedzenie tak, aby od roku 2004 nedochádzalo k tvorbe nového dlhu.

  Vláda definuje podmienky pre poskytovanie sociálnej medicíny zahrňujúce náklady na ošetrovanie a opatrovanie občanov a adresné dávky a príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti nad rámec tzv. solidárneho balíka a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti u osôb, ktoré sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi z objektívnych dôvodov.

  Vláda zriadi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čím posilní inštitucionálnu kontrolu zdravotných poisťovní s dôrazom na kontrolu obsahu a rozsahu nakúpených zdravotníckych služieb v rámci tzv. solidárneho balíka, rovnako aj kontrolu zdravotníckych zariadení v otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti "lege artis" financovanej zo zdrojov zdravotných poisťovní.

  Vláda presadí kontrolu solventnosti zdravotných poisťovní prostredníctvom Úradu pre finančný trh a zavedie povinnosť pre všetky zdravotnícke zariadenia s obratom prevyšujúcim ustanovenú sumu podriadiť sa nezávislému finančnému auditu vedúcemu k zvýšeniu transparentnosti finančných tokov v zdravotníctve.

  Ďalšie inštitucionálne a legislatívne reformy Na vrch stranky

  Vláda, vedomá si neúmerného podielu nákladov na lieky zo zdrojov pochádzajúcich zo zdravotného poistenia, bude presadzovať realizáciu otvorenejšej a ekonomicky realistickej liekovej politiky s určitou trvalou a vopred danou spoluúčasťou pacienta. Vláda bude presadzovať zrušenie systému maximálnych cien a zmenu kategorizácie úhrady liekov tak, aby obsahom solidárneho balíka bola v každej anatomicko-terapeutickej skupine aspoň jedna účinná látka. Vláda sa zaväzuje presunúť kompetenciu schvaľovania cien liekov a zdravotníckych pomôcok z MF SR na MZ SR s cieľom zlúčiť proces cenotvorby a kategorizácie do jedného procesu s využitím ustanovení smernice EÚ č. 89/105/EHS pri kategorizovaní liekona moderné školstvo 21. storočia, ktoré spolu s ostatnými zložkami systému celoživotného vzdelávania bude pripravovať ľudí pre život a prácu v nových podmienkach. Prioritou bude realizácia práva na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty a jej prostredníctvom vytvorenie podmienok pre každého jednotlivca plnohodnotne žiť a úspešne sa uplatniť na európskom trhu práce.

  Transformácia oblasti výchovy a vzdelávania sa bude dotýkať všetkých jej súčastí, teda regionálneho školstva, vysokého školstva, ako aj systému celoživotného vzdelávania, športu i mládeže.

  Vláda podporí viaczdrojové financovanie školstva a jeho vyššiu efektivitu prostredníctvom normatívneho financovania na žiaka. Podporením priestupnosti školského systému v oblasti prechodu žiakov na vyšší stupeň školy bez prijímacích skúšok, vláda minimalizuje podmienky na korupciu v školstve. Uskutoční obsahovú prestavbu a modernizáciu učiva s dôrazom na skvalitnenie výučby cudzích jazykov a urýchlenie procesu informatizácie školstva. V súlade s medzinárodnými trendmi pripraví novú koncepciu celoživotného vzdelávania.

  Bude usilovať o vyššie spoločenské uznanie a diferencované platové ohodnotenie pedagogických pracovníkov na všetkých úrovniach adekvátne kvalite ich práce a významu tohto povolania pre spoločnosť tak, aby sa táto práca stala atraktívnejšia aj pre mladých učiteľov.

  Regionálne školstvo Na vrch stranky

  Školu považuje za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách.

  Pri napĺňaní vnútornej premeny a otvorenosti vzdelávacích inštitúcií bude vláda vychádzať z vízie obsiahnutej v projekte MILÉNIUM. Legislatívnym základom bude vládou vypracovaný návrh moderného zákona o výchove a vzdelávaní. Právne postavenie školy sa legislatívne zmení smerom k verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcii, čím sa posilní autonómne postavenie školy a vytvoria sa podmienky na efektívnu spoluprácu medzi školou, rodinou, obcou a podnikmi v regióne. Rozšíri sa priestor na diferenciáciu škôl. Vláda bude podporovať rovnosť všetkých zriaďovateľov škôl - štátnych, samosprávnych, cirkevných i súkromných. Vychádzajúc z rámcovej zmluvy pripraví čiastkovú zmluvu so Svätou Stolicou v oblasti školstva.

  Vláda vypracuje realizačné kroky na obsahovú prestavbu výchovy a vzdelávania s dôrazom na dvojúrovňový participačný model obsahu vzdelávania zložený zo štátneho a školského kurikula. Dôraz bude klásť na prehĺbenie jazykovej prípravy, rozvoj počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností. Redukciou neefektívnych informácií a poznatkov v učive a posilnením zložky všeobecného vzdelania hlavne na stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach sa uľahčí ich absolventom adaptácia na požiadavky trhu práce.

  Vláda vytvorí podmienky na efektívnejšie využívanie existujúcich kapacít na stredných školách tak, aby v zásade každý mohol študovať po splnení predpísaných kritérií na takom type školy, o ktorý má prioritne záujem. Bude iniciovať vytvorenie celoštátnych štandardov vzdelávania spolu so systémom ich monitorovania pre všetky úrovne vzdelávania a ich finančnú kalkuláciu. Podporí v rámci krajín EÚ kompatibilnosť v oblasti vzájomného uznávania dokladov o dosiahnutí určitého stupňa vzdelania. Vytvorí systém štátneho monitorovania úrovne a kvality výchovy a vzdelávania v poslednom ročníku základnej školy, ktorého výstup bude rozhodujúcim kritériom pre prijatie na strednú školu. Zavedie štátnu maturitnú skúšku na stredných školách. Súčasne podporí profesionalizáciu štátnej školskej inšpekcie.

  Reforma verejnej správy v školstve bude pokračovať posilnením trendov zaviesť rozhodovanie čo najbližšie k tým, ktorých sa dotýka, a samosprávnosti škôl s cieľom znížiť administratívnu náročnosť správy škôl a priblížiť školu občanom. Prechod od centralizovaného riadenia k zodpovednému spolurozhodovaniu povedie k vytvoreniu novej štruktúry a komunikácie ministerstva školstva ako ústredného orgánu štátnej správy v školstve s partnermi na všetkých úrovniach riadenia a správy.

  Vláda zákonom stanoví transparentný, normatívny a motivačný systém viaczdrojového financovania škôl a školských zariadení na všetkých úrovniach regionálneho školstva, vrátane záujmového vzdelávania, voľnočasových aktivít, podpory mládeže a športu, bez zbytočných medzičlánkov prerozdeľovania a s ťažiskom smerom k vzdelávacím poukazom. Vláda bude finančne podporovať výchovu a vzdelávanie talentovaných ži

  Vláda bude podporovať a rozvíjať aktívnu účasť Slovenskej republiky v medzinárodných vládnych i mimovládnych organizáciách, pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia, ako aj realizáciu medzinárodných kultúrnych projektov na území SR a v zahraničí ako významnej súčasti národnej a štátnej reprezentácie.

  4. BEZPEČNÝ A EFEKTÍVNY ŠTÁT

  A. SPRAVODLIVOSŤ Na vrch stranky

  Vláda považuje za jednu zo svojich priorít dôslednú reformu súdnictva, posilňovanie vymožiteľnosť práva a zásadnú zmenu v trestnej politike štátu. Dôsledná reforma súdnictva bude vychádzať zo základného cieľa, ktorým je vytvorenie súdneho systému založeného na rešpektovaní zásad spravodlivého súdneho procesu, nezávislého, nestranného a dôveryhodného súdneho rozhodovania bez zbytočných prieťahov. Približovanie k tomuto cieľu bude vyžadovať zásadné zmeny na úrovni inštitucionálno-organizačnej, súdno-procesnej, statusovej a materiálno-technickej.

  Inštitucionálno-organizačné zmeny súdnictva Na vrch stranky

  Vláda vytvorí podmienky pre inštitucionálno-organizačné zmeny s cieľom zrýchliť súdne konanie, odbyrokratizovať a zefektívniť výkon súdnej správy. Kľúčovým projektom v plnení tohto zámeru je dokončenie a zabezpečenie plnej prevádzky projektu Súdny manažment, ktorý je založený na zmene organizácie práce súdu s cieľom odbremeniť sudcu od administratívnej práce a vytvoriť mu podmienky pre rozhodovaciu činnosť. Systém, založený na informatizácii súdnictva a náhodnom prideľovaní súdnych prípadov, má zároveň významný protikorupčný efekt. Po analýze a vyhodnotení doterajších skúseností s pilotnými prevádzkami vláda vytvorí podmienky na jeho rozšírenie na všetky súdy.

  Vláda prehodnotí systém výkonu správy súdov, ktorý príliš zaťažuje sudcov administratívnymi činnosťami, osobitne pri štátnej správe jednotlivých súdov. Zavedenie inštitútu manažéra súdu zníži počet funkcionárov súdov, ktorí obmedzene vykonávajú súdnictvo. Sfunkčnenie činnosti vyšších súdnych úradníkov prinesie odbremenenie sudcov pri správe súdnych agend, vrátane vybavovania jednoduchých súdnych úkonov.

  Vláda prehodnotí štruktúru krajských a okresných súdov so zámerom znížiť ich počet a cieľom zvýšiť kvalitu a rýchlosť súdneho rozhodovania a zároveň zefektívniť a podstatne zhospodárniť súdny systém. Vláda zároveň navrhne zaviesť inštitút delegačného senátu, ktorý umožní presunúť časť súdnej agendy zo súdov s nedostatkom sudcov na súdy, kde je nadstav sudcov, pri plnom rešpektovaní zásady zákazu odňatia veci zákonnému sudcovi a zásady nepreložiteľnosti sudcu.

  Súdno-procesné reformy Na vrch stranky

  Vláda pripraví a navrhne súdno-procesné reformy. Predovšetkým v občianskom súdnom konaní pôjde o prehĺbenie princípu kontradiktórnosti konania, ktorý vo sfére vykonávania dôkazov zvýši zodpovednosť účastníkov konania za výsledok sporu. Doterajšia úloha súdu pri zabezpečovaní dôkazov predlžuje súdne konanie a umožňuje porušovanie princípu nestrannosti súdneho procesu. Prehĺbenie kontradiktórnosti súdneho konania bude vyžadovať zmenu protokolácie súdnych konaní a vláda zváži tiež možnosť rozšírenia bezplatnej právnej pomoci. V občianskom súdnom konaní vláda navrhne posilniť systém neúplnej apelácie s úpravou opravných prostriedkov, sprehľadní problematiku nesporového konania a odstráni nedostatky exekučného konania v záujme posilnenia vymožiteľnosť práva.

  Vláda vytvorí predpoklady pre zefektívnenie práce v obchodnom registri, vrátane legislatívneho a technického zabezpečenia smerujúceho k možnosti podávania návrhov v elektronickej forme.

  Vláda navrhne zmenu právnej úpravy konkurzu a vyrovnania, regulačný rámec pre správcov konkurznej podstaty.

  V záujme stransparentnenia výkonu súdnictva a posilnenia nezávislosti súdnej moci vláda zabezpečí rozšírenie publikovania súdnych rozhodnutí, vrátane ich publikovania na internete, pričom sa dodrží ochrana ľudských práv a osobitne práva na súkromie.

  Status sudcov Na vrch stranky

  Vláda bude vytvárať podmienky pre realizáciu záruk sudcovskej nezávislosti, ktoré sú z hľadiska právnej úpravy porovnateľné s inými európskymi krajinami. V záujme zvýšenia odbornosti sudcov a prokurátorov sa dobuduje Justičná akadémia Slovenska, ktorá bude zodpovedať požiadavkám modernej vzdelávacej inštitúcie pre sudcov, prokurátorov, justičných a právnych čakateľov, a zamestnancov súdu. Významný dôraz sa bude klásť nielen na zabezpečovanie odbornej pripravenosti, ale aj na rozvoj osobnostných schopností.

  Nezávislosť sudcov a záruky jej zabezpečenia sú jednou stranou mince. Druhou stranou tej istej mince je a musí byť zodpovednosť. Vláda navrhne zákonnú úpravu, ktorá vytvorí predpoklady pre prísnejší postih sudcov, ktorí sa odborne alebo eticky spreneverujú výkonu svojej funkcie. V tejto súvislosti upraví mechanizmus hodnotenia práce sudcu s dopadom na disciplinárne konanie, zváži zákonnú úpravu zásad sudcovskej etiky a iniciuje diskusiu o začlenení nesudcovského (laického) prvku do disciplinárneho konania.

  Trestno-právna reforma Na vrch stranky

  Vláda zosilní boj proti korupcii nielen v súdnictve, ale aj v celej justícii. Vláda navrhne vo všetkých právnických profesiách zaviesť princíp nulovej tolerancie. Osoba právoplatne odsúdená za trestný čin korupcie, ktorý spáchala v súvislosti s výkonom svojej profesie, by nikdy nemala nadobudnúť bezúhonnosť zahladením odsúdenia. Inštitút zahladenia odsúdenia by nemal mať účinok opätovného nadobudnutia "bezúhonnosti".

  Vláda pripraví zásadnú zmenu v oblasti trestnej politiky. Cieľom rekodifikácie trestného práva bude prísnejší postih páchateľov násilných trestných činov a moderný trestný proces, ktorý bude rýchly a efektívny. Vláda si uvedomuje, že preventívny účinok trestu sa dosiahne vtedy, keď bude spravodlivý vo svojej výške, ale aj rýchlo uložený a tiež rýchlo vykonaný.

  Nová filozofia trestania sa bude opierať najmä o nový trestnoprávny inštitút "tri krát a dosť", zavedenie trestu absolútneho doživotia, prelomenie absorpčnej zásady ukladania trestov (zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby pri súbehu trestných činov o polovicu).

  Ako súčasť reformy v záujme zlepšenia postavenia obete trestného činu a väčšej variability nápravy následkov najmä nedbanlivostných trestných činov sa zavedie mediácia a probácia v trestnom konaní s možnosťou uloženia alternatívnych trestov. Zavedenie dohodovacieho konania medzi prokurátorom a obvineným nielen odbremení súd, ale vytvorí aj predpoklady na vytvorenie inštitútu "korunného svedka", ktorý slúži na odhalenie a usvedčenie osôb podozrivých z korupcie a z organizovanej trestnej činnosti.

  Vláda tiež navrhne zúžiť rozsah trestných sadzieb, ktorých súčasná šírka vytvára neúmerné predpoklady pre nejednotné a často subjektívne rozhodovanie súdov o výške trestu.

  Ďalšie inštitucionálno-organizačné reformy Na vrch stranky

  Zmena vo filozofii trestania a boj proti organizovanému zločinu bude vyžadovať aj vytvorenie inštitucionálno-organizačných a materiálno-technických predpokladov. Vláda navrhne a pripraví podmienky pre vytvorenie špeciálneho súdu a úradu špeciálneho prokurátora pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu s cieľom prelomiť miestne i celoštátne väzby medzi jednotlivými štátnymi a justičnými orgánmi, čo zlepší predpoklady pre nezávislé a rázne vyšetrovanie korupčných káuz, ktoré úzko súvisia s páchaním organizovaného zločinu.

  S cieľom dosiahnuť postavenie prokuratúry, ktoré bude zodpovedať postaveniu orgánov verejnej obžaloby vo vyspelých demokratických štátoch, vláda vykoná potrebné opatrenia v súlade s platnými odporúčaniami Európskej únie.

  V oblasti väzenstva vláda dobuduje systém vonkajšej a vnútornej bezpečnosti ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody, v ktorých je zabezpečovaný výkon výnimočného trestu. Zároveň bude pokračovať podľa možností štátneho rozpočtu v rozširovaní kapacít väzníc bez zvyšovania počtu príslušníkov ZVJS. Nárast služobných činností sa zabezpečí najmä prehodnotením existujúcich funkčných miest zo zabezpečovacích služieb.

  Legislatíva a legislatívny proces Na vrch stranky

  Osobitnú pozornosť bude vláda venovať legislatíve a legislatívnemu procesu. Okrem rekodifikácie trestného práva vláda dopracuje legislatívny zámer rekodifikácie súkromného práva a na jeho základe vypracuje dlhodobý plán postupného vypracovania nových právnych predpisov. Pripraví návrhy na úpravu kľúčových inštitútov v oblasti všeobecnej časti občianskeho práva a na zosúladenie osobitných právnych úprav súkromného práva so všeobecnou právnou úpravou. Vláda urobí analýzu pôsobenia právnej úpravy obchodných spoločností a v prípade potreby navrhne riešenie nedostatkov.

  Vláda urobí analýzu samotného legislatívneho procesu, a to z hľadiska jeho inštitucionálno-organizačného zabezpečenia, kvality legislatívnej techniky a transparentnosti celého procesu. Dôraz položí na väzbu medzi efektívnosťou pôsobenia právnych predpisov v praxi a novými legislatívnymi zámermi. Zrekonštruuje Legislatívnu radu vlády Slovenskej republiky s cieľom jej aktívnejšieho pôsobenia v legislatívno-technickej časti legislatívneho procesu. Vytvorí tiež predpoklady pre unifikáciu právnej terminológie ako podmienky zvýšenia kvality právnych noriem.

  B. VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ A VEREJNÁ SPRÁVA Na vrch stranky

  V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti bude vláda dôsledne presadzovať princíp slušnosti k občanom a nekompromisnosti voči zločinu. Úsilie o bezpečie občanov, posilnenie dôvery v spravodlivosť a orgány bezpečnosti bude trvalým úsilím vlády. Podnikne všetky potrebné kroky na zrýchlenie a zefektívnenie vyšetrovania trestných činov, najmä posilní personálne kapacity na realizáciu skráteného vyšetrovania, a zreformuje bezpečnostný systém štátu s osobitným dôrazom na zápas s finančnou kriminalitou. Zároveň bude vláda zdôrazňovať a vytvárať podmienky na zvyšovanie vedomia zodpovednosti občanov za vlastnú a všeobecnú bezpečnosť.

  Vláda bude pokračovať v procesoch decentralizácie a dokončí reformu verejnej správy.

  Vnútorná bezpečnosť Na vrch stranky

  Vláda pripraví, respektíve realizuje viaceré zásadné opatrenia v systéme bezpečnosti občanov a štátu s dôrazom na boj s finančnou kriminalitou, najmä:

  • posilní pripravenosť a akcieschopnosť policajných a ďalších bezpečnostných štruktúr na boj s terorizmom,
  • vytvorí predpoklady na zriadenie koordinačného centra pre boj so zločinnosťou, ako centrálneho národného kontaktného bodu na výmenu informácií o vyšetrovaných prípadoch,
  • pripraví postupné začlenenie justičnej polície do jednotnej štruktúry spoločne so službou kriminálnej polície,
  • pripraví legislatívne a organizačné podmienky na ochranu sudcov, prokurátorov, pracovníkov bezpečnostných a justičných orgánov a spolupracujúcich osôb podieľajúcich sa na boji proti organizovanému zločinu,
  • podporí zriadenie špecializovaného útvaru na zabezpečenie konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti alebo nelegálnych zdrojov,
  • vytvorí legislatívne predpoklady na zavedenie trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb,
  • zabezpečí potrebné legislatívne a organizačné predpoklady na zriadenie a činnosť špeciálneho útvaru zloženého z vyšetrovateľov a kriminalistov PZ, ktorý bude úzko spolupracovať so špeciálnym prokurátorom a špeciálnym súdom v boji proti organizovanému zločinu a korupcii,
  • vytvorí podmienky na prepojenie relevantných registrov a na prístup do nich, ako aj na prístup k ďalším informáciám (napr. k finančným, majetkovým, daňovým a bankovým informáciám) pre všetky štátne orgány zapojené do boja proti organizovanému zločinu ako súčasť budovania nového bezpečnostného informačného manažmentu,
  • pripraví návrh zákona o poj únie a podporovať iniciatívy územnej samosprávy smerujúce k medziobecnej a interregionálnej spolupráci.

   Vláda prehodnotí pôsobnosť, efektívnosť a štruktúru okresných úradov a krajských úradov a vypracuje analýzu ich kompetencií. Na základe toho pripraví novú organizáciu miestnej štátnej správy, v rámci ktorej bude presadzovať zoštíhlenie administratívy spojené so zrušením okresných úradov.

   Dôslednou realizáciou koncepcie vzdelávania vo verejnej správe vláda vytvorí podmienky pre to, aby zamestnanci orgánov územnej samosprávy i štátnych orgánov zabezpečovali výkon služieb pre fyzické osoby a právnické osoby na požadovanej kvalitatívnej úrovni.

   Vláda zabezpečí uvedenie nového registra obyvateľov do prevádzky. Nový register vytvorí informačnú databázu zabezpečujúcu ochranu osobných údajov a obyvateľov v súlade s požadovanými štandardami ich ochrany a racionálnejším spôsobom zabezpečí poskytovanie informácií orgánom štátu a územnej samospráve. Vláda prikročí k postupnému prenosu ďalších agend z Policajného zboru na orgány verejnej správy.

   C. OBRANA ŠTÁTU Na vrch stranky

   Bezpečnostné prostredie súčasnosti charakterizuje predovšetkým globalizácia a zvyšujúci sa dynamizmus zmien. Globalizácia prináša prepojenie procesov bez ohľadu na ich geografickú lokalitu. Žiadna vážna udalosť bezpečnostného charakteru kdekoľvek na svete nie je bez vplyvu i na bezpečnostnú situáciu Slovenskej republiky.

   Jedným z charakteristických znakov bezpečnostného prostredia súčasného sveta - po skončení konfrontácie blokov začiatkom 90. rokov - naďalej zostáva zníženie pravdepodobnosti rozsiahleho ozbrojeného konfliktu. Hrozbami sú však pretrvávajúce regionálne konflikty a nemožno vylúčiť vznik nových.

   K najväčšej zmene bezpečnostného prostredia však dochádza v oblasti tzv. nevojenských ohrození, predovšetkým ide o terorizmus. Je motivovaný fanatickým extrémizmom a jeho cieľom je globálna ideologická konfrontácia so súčasným svetom. S teroristickými organizáciami takéhoto typu, v menšej či väčšej miere, spolupracujú i niektoré rozvojové štáty. Ohrozenie ľudí kdekoľvek vo svete je širšie, bezprostrednejšie a rozvíja sa čoraz rýchlejšie. Novou skúsenosťou je, že štáty, v ktorých došlo k teroristickým útokom, nezískali takmer žiadne konkrétne varovanie pred operačným nasadením.

   Novým ohrozeniam prispôsobujú svoju bezpečnostnú politiku a charakter ozbrojených síl štáty NATO, pričom úloha ozbrojených síl sa v boji proti terorizmu zásadným spôsobom zvyšuje. Na boj s novým druhom terorizmu, podporovaným i niektorými štátmi, a na ochranu pred možným použitím zbraní hromadného ničenia, pripravujú štáty aliancie zmeny v oblasti politicko-vojenskej, ako aj v oblasti čisto vojenskej. Ide o hľadanie účinnej odpovede na situáciu, v ktorej nepriateľ a miesto operácie nie sú vopred známe, a môžu sa nachádzať i mimo územia členských štátov aliancie. Zvyšuje sa dôraz na lepšiu ochranu voči účinkom zbraní hromadného ničenia a na podstatne štíhlejšie, ale údernejšie a rýchlejšie ozbrojené sily, schopné nasadenia vo väčších vzdialenostiach a to aj na dlhšiu dobu.

   Slovenská republika sa nachádza v tomto globálnom bezpečnostnom prostredí. Úroveň ohrozenia novými hrozbami nie je vyššia, ale ani nižšia, než je ohrozenie väčšiny členských štátov NATO. Zapojenie sa do spoločnej obrany proti týmto hrozbám podstatne zvýši obranyschopnosť našej vlasti, a je preto životným záujmom Slovenskej republiky.

   Kolektívna obrana Na vrch stranky

   Vláda pokladá Severoatlantickú alianciu za jedinú efektívnu kolektívnu organizáciu schopnú garantovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Získanie plnohodnotného členstva v tejto organizácii chápe ako uskutočnenie zásadného bezpečnostného záujmu Slovenska a je pripravená plne prevziať svoju zodpovednosť a záväzky, ktoré pre náš štát vyplynú z členstva v NATO. Po prizvaní za člena v Severoatlantickej aliancii je vláda pripravená vyhodnotiť nový rámec obrany štátu tak, aby doteraz platné strategické koncepčné dokumenty a právne predpisy, ako i charakter a výcvik Ozbrojených síl Slovenskej republiky zodpovedali požiadavkám kolektívnej obrany, a to aj v nových bezpečnostných podmienkach súčasnosti a najbližšej budúcnosti.

   Vláda bude naďalej podporovať účasť Ozbrojených síl SR v mierových misiách a operáciách na podporu mieru a na boji proti terorizmu, s dôrazom na operácie pod vedením NATO.

   Vláda podporí širšie zapojenie Slovenska do budovania európskeho bezpečnostného piliera - Európskej politiky bezpečnosti a obrany Európskej únie. Vláda však v tejto súvislosti zastáva názor, že NATO i naďalej zostane hlavnou inštitúciou, prostredníctvom ktorej budú európski a severoamerickí spojenci i naďalej riešiť bezpečnostné otázky transatlantického rozmeru. Európsku politiku bezpečnosti a obrany chápe vláda ako zvyšovanie miery zodpovednosti členských štátov Európskej únie v bezpečnostných otázkach v rámci strategického spojenectva s USA a Kanadou v Severoatlantickej aliancii.

   Reforma ozbrojených síl Prizývame k spolupráci každého, kto si váži demokratické princípy, kto chce efektívnejší štát, kto si želá, aby sa vyplácala zodpovednosť a iniciatíva, kto si ctí občiansku solidaritu, ale tiež každého, kto oprávnene volá po spravodlivosti a morálke v občianskom a verejnom živote.
   Máme spoločnú príležitosť napísať vynikajúcu kapitolu slovenských dejín. Dostali sme historickú možnosť spojiť našu vlasť a osudy všetkých občanov Slovenska so spoločenstvom demokratických národov a štátov Európskej únie a NATO. Všetci spoločne máme historickú zodpovednosť založiť pevné a rešpektované postavenie našej vlasti v Európe a transatlantickom priestore.
   Vláda si želá partnerskú konštruktívnu spoluprácu aj s opozíciou. Náš program si kladie ciele, ktoré sú najlepšími záujmami celého Slovenska, chceme a budeme na ich realizácii spolupracovať s každým, kto priloží ruku k tomuto dielu.
   Slovensko má dôvod na sebavedomie. V uplynulých rokoch ukázalo silný vzťah k demokratickým hodnotám a silu riešiť mnohé problémy. Naša vlasť si získala uznanie demokratickej verejnosti v zahraničí. Vláda nadviaže na mravný potenciál a odhodlanie všetkých občanov, ktorým záleží na bezpečnej a prosperujúcej budúcnosti Slovenska.

  #