Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Aktuálne informácie


Oznámenie o možnosti predkladania projektov z Operačného programu Technická pomoc na Riadiaci orgán pre OP TP


Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc oznamuje oprávneným prijímateľom z Operačného programu Technická pomoc, že v období

od 21. 2. 2008 do 31. 12. 2015

je možné predkladať Žiadosti o NFP na Riadiaci orgán pre OP TP podľa postupov zadefinovaných v aktuálnej verzii Príručky pre žiadateľa o NFP z OP TP.

 

Aktualizácia dokumentov z OP TP

30.4.2008

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 2.0

30.4.2008

Programový manuál pre OP TP verzia 5.0

3.9.2008

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 3.0

3.9.2008

Programový manuál pre OP TP verzia 6.0

10.11.2008

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 3.1

10.11.2008

Programový manuál pre OP TP verzia 6.1

1.12.2008

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 3.2

1.12.2008

Programový manuál pre OP TP verzia 6.2

6.3.2009

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 4.0

6.3.2009

Programový manuál pre OP TP verzia 6.3

30.6.2009

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 5.0

30.6.2009

Programový manuál pre OP TP verzia 7.0

25.11.2009

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 6.0

15.1.2010

Programový manuál pre OP TP verzia 8.0

1.3.2010

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 6.1

21.4.2010

Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 7.0

16.6.2010

Programový manuál pre OP TP verzia 9.0

15.12.2010 Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 8.0
13.12.2010 Programový manuál pre OP TP verzia 10.0
14.1.2011 Príručka pre žiadateľa o NFP z OP TP verzia 8.1
14.1.2011 Programový manuál pre OP TP verzia 10.1Riadiaci orgán pre OP TP – kontaktné údaje
Chropovská Magdaléna, Ing. – RO
hlavný manažér
59494 581 magdalena.chropovska@mindop.sk
projektoví manažéri:
Jačová Ivana, Ing. 59494 585 ivana.jacova@mindop.sk
Szabová Alexandra, Ing. 59494 583 alexandra.szabova@mindop.sk
Kunská Eva, Ing 59494 587 eva.kunska@mindop.sk
Kopecká Monika , Ing. arch. 59494 590 monika.kopecka@mindop.sk
Lupa Milan, Mgr. 59494 586 milan.lupa@mindop.sk
Niňaj Tomáš, Ing. 59494 588 tomas.ninaj@mindop.sk
kontrolní manažéri:
Podhradský Peter, Ing. 59494 592 peter.podhradsky@mindop.sk
Dolný  Marián,  Ing. 59494 591 marian.dolny@mindop.sk
Vilčeková Margaréta, Mgr. 59494 593 margareta.vilcekova@mindop.sk


OZNAM RO OP TP o predkladaní žiadostí o platbu na RO OP TP do konca 2010

Vážení prijímatelia, v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2010 ako aj s pripravovanou delimitáciou RO OP TP na  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že od termínu 5. novembra 2010 RO OP TP pozastavuje prijímanie žiadostí o platbu až do prechodu na nástupnícku organizáciu (začiatkom roka 2011, pričom žiadosti, ktorých súčasťou je aj overenie VO je možné predložiť na RO OP TP do termínu 20. októbra 2010.
Náležitosti súvisiace s predkladaním žiadostí o NFP a žiadostí o platbu na nástupnícku organizáciu, od 1.1.2011 budú prijímateľom oznámené na internetovej stránke www.nsrr.sk. Úhrady platieb budú obnovené až po riadnom sfunkčnení príslušných organizačných útvarov nástupníckej organizácie.!!!  Dôležité upozornenie pre prijímateľov z OP TP !!!

V zmysle Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 si Vás dovoľujeme požiadať o pravidelné zasielanie štvrťročných odhadov očakávaných výdavkov za projekty v rámci Operačného programu Technická pomoc (tabuľka 10  príloh Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013) v termíne najneskôr do 5. dňa po skončení kalendárneho štvrťroku na RO OP TP ako aj v elektronickej forme na adresu tomas.ninaj@vlada.gov.sk .


Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak RO OP TP neobdrží Vaše podklady v elektronickej forme do uvedeného termínu, nebudú zaradené do súhrnnej tabuľky odhadu očakávaných výdavkov zasielanej na MF SR, čo môže ohroziť možnosť čerpania finančných prostriedkov na projekty.


Zreálnenie predkladaných odhadov očakávaných výdavkov

Vzhľadom na doteraz predložené odhady očakávaných výdavkov od prijímateľov z OP TP si Vás dovoľujeme upozorniť na dôležitosť zodpovedného prístupu k spracovávaniu predkladaných odhadov, aby zbytočne nedochádzalo k nadhodnoteniu/resp. podhodnoteniu. V rámci porovnania predložených údajov a skutočne realizovaných výdavkov za OP TP vyplýva, že k 30.3.2009 boli odhady za OP TP naplnené na 31%.

  • Dôležité pokyny pre predkladanie žiadostí o platbu (prepojiť s nasledujúcou časťou)
  • Číselník oprávnených výdavkov pre OP TP je prílohou č.4 Programového manuálu pre OP TP, aktuálna verzia je zverejnená v časti Dokumenty.
  • Číselník indikátorov pre projekty OP TP je prílohou č. 8 Príručky pre žiadateľa o NFP z OP TP, aktuálna verzia je zverejnená v časti Dokumenty.

 

Dôležité pokyny pre predkladanie žiadostí o platbu

  • Usmernenie prijímateľov z OP TP v súvislosti s predkladaním žiadostí o platbu s výdavkami v SKK

Od termínu 1.5.2010 predkladajú prijímatelia žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS, v ktorom je možné zadávať deklarované výdavky iba v mene EUR. V prípade, že sú do žiadosti o platbu zahrnuté deklarované výdavky v mene SKK, je prijímateľ povinný takéto výdavky previesť do meny EUR a ekvivalent v mene EUR zadať do portálu ITMS.

UPOZORNENIE - predkladanie žiadostí o platbu

RO OP TP si dovoľuje požiadať prijímateľov o predkladanie minimálne dvoch originálov (resp. overených kópií) účtovných dokladov k žiadosti o platbu (teda ku každému originálu ŽOP jeden originál účtovných dokladov, resp. overených kópií).

V súvislosti s delimitáciou MVRR SR na Úrad vlády sa stal OP TP viacrezortným Operačným programom a zároveň sa zmenil kód prvku štátneho rozpočtu, ktorý je potrebné zadávať do ITMS pri žiadostiach o platbu (finančná identifikácia) nasledovne podľa opatrení:

Číslo opatrenia

Kód prvku štátneho rozpočtu

Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.2

Opatrenie 1.3

Opatrenie 1.4

Opatrenie 1.5

Opatrenie 2.1.

Opatrenie 2.2.

Opatrenie 2.3.

Opatrenie 2.4.

Opatrenie 2.5.

 

Dôležité pokyny pre vypĺňanie žiadostí o platbu pre prijímateľov z OP TP

V žiadosti o platbu v tabuľke č.9 Zoznam príloh, v časti účtovné doklady je potrebné vyplniť účtovné doklady, ktoré sú súčasťou ŽOP (faktúry, bankové výpisy, vyúčtovanie cestovných príkazov) a ktoré sú riadne a čitateľne očíslované číslom, pod ktorým sú zaevidované v účtovníctve prijímateľa, pričom v názve dokladu sa uvedie druh dokladu (pri FA skrátený názov dodávateľa, dodávateľské číslo faktúry, pri Výpise z účtu číslo účtu,  pri Vyúčtovanie pracovnej cesty dátum a miesto...)


v kolonke číslo ÚD je potrebné uviesť číslo, pod ktorým je účtovný doklad zaevidovaný v účtovníctve prijímateľa (napr. v knihe došlých faktúr, v pokladničnej knihe pri vyúčtovaní pracovných ciest, číslo výpisu...)  Upozorňujeme prijímateľov, že je potrebné vyplniť aj ďalšie stĺpce uvedenej tabuľky (vlastník ÚD, číslo zmluvy s dodávateľom...)
Do zoznamu všeobecných príloh prijímateľ uvádza prílohu Zoznam deklarovaných výdavkov, ďalšie doklady napr. Likvidačný list k FA, prezenčné listiny, preberací protokol....) V prípade pracovných ciest zamestnancov je potrebné k ŽOP priložiť aj opečiatkovaný a štatutárom podpísaný sumár realizovaných pracovných ciest podľa tabuľky v časti Dokumenty.

  • Vykonávací pokyn k používaniu povinnej prílohy k žiadosti o platbu pri fakturácii poradenských služieb, rokovaní, konzultácií a ostatných obdobných aktivít v rámci Operačného programu Technická pomoc

RO OP TP vydal k dátumu 15.12.2008 vykonávací pokyn, ktorý určuje povinnosti prijímateľom v rámci OP TP vypracovať povinnú prílohu k žiadosti o platbu v prípade, že ide poskytovanie poradenských služieb, rokovaní konzultácií a podobne.  Uvedený pokyn spolu s prílohou je zverejnený v časti Dokumenty.

  • Súhrnný pracovný list

Súčasťou povinných príloh ŽOP na refundáciu miezd je súhrnný pracovný list, vzor tlačiva sa nachádza v časti Dokumenty.