Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky


Pôsobnosť a členenie sekcie


SEKCIA VLÁDNEJ LEGISLATÍVY

Pôsobnosť a členenie sekcie

/1/ Sekcia plní úlohy v oblasti tvorby návrhov zákonov a návrhov nariadení vlády a zdokonaľovania právneho poriadku Slovenskej republiky. Plní tiež úlohy súvisiace s aproximáciou práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

/2/ Sekcia najmä:
a/ koordinuje práce súvisiace s tvorbou štátnej politiky v oblasti normotvornej činnosti vlády a v oblasti aproximácie práva,
b/ metodicky usmerňuje ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v oblasti legislatívy a v oblasti aproximácie práva a poskytuje im konzultačnú a metodickú pomoc,
c/ pripravuje a vypracúva návrhy plánov legislatívnych úloh vlády na príslušné obdobie,
d/ pripravuje návrhy na záväzné opatrenia vlády pri postupe a organizovaní legislatívnych prác ústredných orgánov štátnej správy,
e/ na požiadanie vlády pripravuje materiály legislatívnej povahy (návrhy zákonov, nariadení vlády, interných predpisov), analýzy, prehľady a pod.,
f/ vypracúva informáciu o aproximačných nariadeniach vlády vydaných v uplynulom období a o zámere ich prijímania a informácie o transpozičnom deficite a o určení zodpovednosti ústredných orgánov štátnej správy za prevzatie a implementáciu právnych aktov Európskej únie,
g/ plní úlohy vyplývajúce z projektu „EÚ Pilot“ ,
h/ plní funkciu národného koordinátora medzištátneho systému pri riešení problémov vnútorného trhu – SOLVIT,
i/ plní úlohy sekretariátu Legislatívnej rady vlády SR a distribuuje návrhy právnych úprav členom legislatívnej rady,
j/ zvoláva expertné a koordinačné porady k návrhom právnych úprav zásadného charakteru,
k/ administratívne zabezpečuje schvaľovanie odkladov termínov plnenia legislatívnych úloh vlády predsedom vlády,
l/ vyhodnocuje efektivitu pôsobenia legislatívnych pravidiel vlády v praxi a zabezpečuje legislatívny proces pri ich zmene a doplňovaní,
m/ vykonáva záverečné legislatívno-technické posúdenie pri príprave návrhov interných predpisov úradu vlády,
n/ pripravuje podklady pre zmeny a doplnenia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
o/ zverejňuje na internete materiály predložené na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR.

/3/ Sekcia sa organizačne člení na:
a/ Odbor vládnej legislatívy
b/ Odbor aproximácie práva.

Odbor vládnej legislatívy

Okrem výkonu spoločných činností sekcie plní tieto ďalšie činnosti v oblasti súkromného práva a verejného práva:
a/ vypracúva analýzy návrhov zákonov z oblasti verejného práva vo vzťahu k Ústave SR a ostatným zákonom,
b/ podieľa sa na príprave a vypracúvaní návrhov plánov legislatívnych úloh vlády na príslušné obdobie,
c/ na požiadanie pripravuje materiály legislatívnej povahy (návrhy zákonov, nariadení vlády, interných predpisov), analýzy, prehľady a pod.,
d/ vypracúva odborné stanoviská k návrhom zákonov a nariadení vlády, medzinárodným zmluvám prezidentského charakteru a legislatívnym zámerom,
e/ plní úlohy pri overovaní súladu vládneho návrhu zákona, resp. medzinárodnej zmluvy so závermi vlády pred jeho predložením Národnej rade SR,
f/ plní úlohy pri overovaní súladu nariadení vlády so závermi vlády a zabezpečuje uverejnenie nariadení v Zbierke zákonov SR,
g/ spolupracuje s legislatívnym odborom Kancelárie NR SR pri príprave schválených textov zákonov na ich vyhlásenie v Zbierke zákonov SR,
h/ vypracúva na základe záverov z rokovania vlády stanovisko vlády k poslaneckým návrhom zákonov a po podpise predsedu vlády ho doručuje Národnej rade SR,
i/ pripravuje podklady pre tvorbu, zmeny a doplnenia legislatívnych pravidiel a zabezpe uje legislatívny proces pri ich zmene a doplnení.

Odbor aproximácie práva

Odbor v rámci svojej pôsobnosti okrem výkonu spoločných činností sekcie plní najmä tieto úlohy:
a/ vypracúva stanoviská z pohľadu aproximácie práva pre predsedu vlády Slovenskej republiky, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre legislatívu k materiálom legislatívnej povahy,
b/ vypracúva stanoviská k stupňu zlučiteľnosti vládnych návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a legislatívnych zámerov s právom Európskej únie pre Legislatívnu radu vlády SR, jej stále pracovné komisie a pre vládu Slovenskej republiky,
c/ vypracúva stanoviská k stupňu zlučiteľnosti medzinárodných zmlúv s právom Európskej únie pre Legislatívnu radu vlády SR a pre vládu,
d/ plní úlohy vyplývajúce z projektu „EÚ Pilot“ ,
e/ vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, návrhom vykonávacích predpisov a medzinárodných zmlúv z pohľadu aproximácie práva ako povinne pripomienkujúci subjekt,
f/ pripravuje podklady pre zmeny a doplnenia zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády v znení neskorších predpisov,
g/ v časti týkajúcej sa aproximácie práva pripravuje podklady pre zmeny a doplnenia Legislatívnych pravidiel SR,
h/ koordinuje prípravu pozičných dokumentov a uplatňuje stanoviská Slovenskej republiky k návrhom kodifikovaných znení právne záväzných aktov Európskej únie, za týmto účelom zastupuje Slovenskú republiku na rokovaniach príslušných pracovných skupín,
i/ v rámci informačnej a oznamovacej povinnosti voči Európskej únii identifikuje a zabezpečuje notifikáciu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, do ktorých bola vykonaná transpozícia právnych aktov Európskej únie,
j/ podieľa sa na príprave pozičných dokumentov k návrhom právne záväzných aktov Európskej únie, za tým účelom sa zúčastňuje na zasadnutiach Komisie pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí SR pripravujúcej pozície pre zasadnutia pracovných skupín a pracovných výborov Rady EÚ, Komisie pre záležitosti EÚ COREPER I a COREPER II a Rezortných koordinačných skupín na ústredných orgánoch štátnej správy,
k/ plní funkciu národného koordinátora medzištátneho systému pri riešení problémov vnútorného trhu - SOLVIT, v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy zabezpečuje riešenie problémov súvisiacich s nesprávnym uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu spôsobené administratívou členských krajín Európskej únie,
l/ podieľa sa na príprave zásadných opatrení a návrhov z hľadiska požiadaviek vyplývajúcich z práva Európskej únie, v tejto súvislosti kontroluje a vyhodnocuje efektívnosti prijatých opatrení zameraných na odstraňovanie transpozičného deficitu smerníc Európskej únie,
m/ vykonáva zber aktuálnych informácií týkajúcich sa transpozície smerníc Európskej únie do slovenského právneho poriadku, vyhodnocuje ich a navrhuje príslušné opatrenia,
n/ vedie centrálnu databázu prekladov právnych aktov Európskej únie a slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov, sprístupňuje databázu pre potreby ústredných orgánov štátnej správy a podľa požiadaviek aj pre verejnosť,
o/ zabezpečuje finálnu kontrolu kvality prekladov právnych aktov Európskej únie, spolupracuje s jej prekladateľskými službami,
p/ podľa požiadaviek inštitúcií Európskej únie rieši terminologické problémy vznikajúce v procese prekladov, v prípade potreby navrhuje prijatie korigénd k publikovaným prekladom právnych aktov Európskej únie.