Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky


ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oddelenie verejného obstarávania
Námestie slobody č.1, 813 70 Bratislava

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"

Vec: Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

     Verejný obstarávateľ oznamuje, že
r u š í

podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) použitý postup zadávania zákazky, ktorého predmetom zákazky je „Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb “ (výzva na predkladanie ponúk zo dňa 22.10.2010 uverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.vlada.gov.sk, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania VVO 205/2009 zo dňa 24.10.2009 zn. 05961-MSS). Dôvodom zrušenia použitého postupu zadávania zákazky je zmena okolností za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo (prechod pôsobností z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie).

      Verejný obstarávateľ pri opakovanom zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 písm. b) zákona.


V Bratislave, dňa 25.03.2010Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR