Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky - Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky


ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oddelenie verejného obstarávania
Námestie slobody č.1, 813 70 Bratislava


Vec: Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ruší

použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektov „Efektívna verejná správa v Bratislavskom samosprávnom kraji“ a „Efektívna verejná správa v mimo bratislavských samosprávnych krajoch“, vyhlásený výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.vlada.gov.sk v sekcii „Informačný servis / Výzvy na predkladanie ponúk“ dňa 22.12.2009.

Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 cit. zákona.

V Bratislave, dňa 26. 02. 2010Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR