Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Výzva na predkladanie ponúk


ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kancelária vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody č.1, 813 70 Bratislava

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"Vec: Výzva na predkladanie ponúk


Naša organizácia mieni uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby na predmet zákazky:

„Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb“

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 95 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zadávaní tejto zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek, nakoľko sa jedná o neprioritné služby uvedené v prílohe č. 3 cit. zákona.


V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.

Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní môžu požiadať o poskytnutie súťažných podkladov podaním písomnej žiadosti o súťažné podklady najneskôr do 2.4.2007 do 15 00 hod. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia. Vo výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.


V Bratislave, dňa 21.3.2007


Ing. Igor Federič

vedúci Úradu vlády SRPríloha: Výzva na predkladanie ponúk