Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Výzva na predkladanie ponúk - „Školenia IT špecialistov nadrezortnej informačnej siete“


ÚRAD  VLÁDY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
Námestie slobody č.1, 813 70  Bratislava


Výzva
na predkladanie ponúk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
 Názov, adresy a kontaktné miesto
Názov:  Úrad vlády Slovenskej republiky

Poštová adresa: Námestie slobody č.1
Mesto:  Bratislava 1
PSČ: 813 70
IČO: 00151513
tel.č.: 02/57295500
fax: 02/54434730
e. mail: ivan.istvanffy@vlada.gov.sk
internetová adresa: www.vlada.gov.sk

2. Druh verejného obstarávateľa:
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

3. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Hlavný predmet činnosti
Všeobecná štátna správa

5. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

6. Názov zákazky:
"Školenia IT špecialistov nadrezortnej informačnej siete"

7. Druh zákazky a miesto poskytovania služby:
Druh zákazky: Služby.
Kategória služby: 24
Miesto poskytnutia služby: priestory poskytne úspešný uchádzač, max do 100 km od Bratislavy

Druh postupu
Podlimitná zákazka na poskytnutie služby s použitím postupu zadávania podprahových zákaziek

9. NUTS kód
 SK 01

10. Stručný opis zákazky:
Téma 1. - sieťový manažment - školiaci modul je určený pre zamestnancov Odboru informatiky štátnej správy Úradu vlády Slovenskej republiky a zamestnancom tých inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za administráciu siete nadrezortnej informačnej siete v rámci svojho rezortu. Sylabus pozostáva z 9 modulov:

 1. Nadrezortná informačná sieť - dátová sieť ústredných orgánov a inštitúcií verejnej správy
 2. TCP/IP - model dátovej komunikácie internetu a intranetu
 3. Routing a switching - pohyb dátových paketov 
 4. Fungovanie typických TCP/IP subsytémov 
 5. Bezpečnosť dát na sieti, firewally 
 6. Linuxový server v infraštruktúre nadrezortnej informačnej siete 
 7. Windows server v infraštruktúre nadrezortnej informačnej siete 
 8. uzol nadrezortnej informačnej siete- odporúčania administrátorom 
 9. Pripojenie na Ústredný portál verejnej správy 

Téma 2,3 - Bezpečnosť prevádzky siete a IS, konfigurácia a administrácia bezpečnostných systémov - Školiaca téma je určená zamestnancom Odboru informatiky Úradu vlády SR. Okruh sa zameriava predovšetkým na správcov nadrezortnej informačnej siete a všetkých, ktorí sú zodpovední za fungovanie informačných systémov a ich bezpečnosť na Úrade vlády. Dve podtémy týkajúce sa webmasteringu sú určené predovšetkým tvorcom webu, správcom webových sídiel a tým, ktorí sa starajú o napĺňanie obsahu webových stránok.
Sylabus pozostáva z 9 modulov a dvoch podtém:

 1. Bezpečnostné riziká informačných systémov  
 2. TCP/IP - z pohľadu bezpečnosti  
 3. Firewall - základný prvok bezpečnej siete 
 4. Bezpečná prevádzka sietí 
 5. Ako na Linuxový server 
 6. Ako na Windowsový server 
 7. Administrácia systémov 
 8. Hackerské útoky 
 9. Základy VoIP a IPT 
  W1. Webmasterské minimum 
  W2. Pokročilý webmaster 

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

11. Spoločný slovník verejného obstarávania:
 80400000-8

12. Rozdelenie na časti:
 Áno
 Ponuku je možné predložiť na jednu, dve alebo na všetky časti predmetu zákazky.

13. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie

14. Celkové množstvo alebo rozsah

Téma 1. - sieťový manažment:
Predpokladaná časová náročnosť: 22,5 hod. x 120 zamestnancov, spolu 2 700 osobohodín.
 Školenia budú prebiehať v učebniach poskytovateľa služby (úspešného uchádzača). Školení sa zúčastní 120 zamestnancov IT odborov Úradu vlády, rezortných ministerstiev a ďalších organizácií používajúcich nadrezortnú informačnú sieť.. Účastníci budú rozdelení do 8 skupín po 15 a absolvujú školenia počas 4 dňov s týmto členením:
1. deň - Modul 1, 2 a 3
2. deň - Modul 4 a 5
3. deň - Modul 6 a 7
4. deň - Modul 8 a 9, preskúšanie, odovzdanie certifikátov

Téma 2,3 - Bezpečnosť prevádzky siete a IS, konfigurácia a administrácia bezpečnostných systémov -
Predpokladaná časová náročnosť: 80 hod. x 8 zamestnancov, spolu 640 osobohodín.
 Kurzy budú prebiehať v učebniach poskytovateľa služby (úspešného uchádzača). Kurzov sa zúčastní 8 zamestnancov IT odboru Úradu vlády SR. Účastníci budú rozdelení do dvoch skupín po štyria a absolvujú školenia počas 10 dní - 8 h. denne .

Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.

15. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
  3 936 135,- Sk

16. Opcie
 Nie

17. Trvanie zmluvy
 Odo dňa uzatvorenia zmluvy do skončenia realizácie predmetu zákazky - najneskôr do konca realizácie projektu

18. Požadované zábezpeky, záruky
 100 000,- Sk
 Bližšie je uvedené v súťažných podkladoch.

19. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci projektu "Odborné školenie pre technologických špecialistov a riadiacich pracovníkov Úradu vlády SR", bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú zmluvnú cenu za poskytnuté služby verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe predloženej faktúry, ktorú vystaví úspešný uchádzač po ukončení školení (predmetu zákazky) na základe skutočne poskytnutých služieb. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Bližšie je uvedené v súťažných podkladoch.

20. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu. Skupina, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, preukáže právnu subjektivitu až vtedy, ak bude jej ponuka prijatá. Podmienky účasti na verejnom obstarávaní preukáže skupina spôsobom uvedeným v § 31 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21. Podmienky účasti

21.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladov podľa §26 ods. 2, resp. 3, 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov môže tieto doklady nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pred 1.2.2006) doloží aj potvrdenie inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.
21.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
 Uchádzač predloží:
 - doklad podľa §27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: kladné vyjadrenie banky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky.
21.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
Záujemca musí na preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti predložiť nasledovné doklady:
     21.3.1. zoznam zmlúv rovnakých alebo podobných predmetu zákazky realizovaných v rokoch 2005 a  2006, ktorých zmluvná cena za každý kalendárny rok činí min. 4 000 000,- Sk bez DPH s uvedením cien a odberateľov.
V zozname odberateľom potvrdených poskytnutých služieb záujemca uvedie:
- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,
- stručný opis predmetu plnenia,
- dohodnutú zmluvnú cenu a cenu skutočne fakturovanú a uhradenú za poskytnuté služby, v prípade rozdielu údajov medzi cenou dohodnutou a cenou skutočne fakturovanou a uhradenou uvedie odôvodnenie rozdielu týchto cien,
- zmluvný termín a termín skutočne poskytnutej služby,
- kontaktnú osobu a telefón zmluvného partnera pre potreby overenia si uvedených skutočností
V prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí iný verejný obstarávateľ.
V prípade, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie o ich poskytnutí.
Ak sú uvedené údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca upozorniť v ponuke.
     21.3.2.údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Uvedené údaje musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
     21.3.3. záujemca predloží doklad o odbornej praxi v danej oblasti predmetu zákazky lektora, resp. lektorov. Lektor, resp. lektori musí / musia mať odbornú prax vo vzdelávaní dospelých v  danej oblasti predmetu zákazky dlhšiu ako 2 roky. Odborná prax musí byť potvrdená príslušnou organizáciou, resp. príslušnými organizáciami u ktorej / ktorých lektor, resp. lektori túto prax vykonávali. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné uvedené potvrdenie o odbornej praxi nahradiť podpísaným čestným prehlásením lektora, resp. lektorov, že odbornú prax v danej oblasti vykonávali. Záujemca uvedie názov alebo obchodné meno organizácie, u ktorej lektor, resp. lektori túto odbornú prax vykonávali.
     21.3.4. čestné vyhlásenie, že záujemca má k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na poskytnutie služby na daný predmet zákazky. Vyhlásenie musí byť doplnené o zoznam technického zariadenia a o zoznam priestorov, v ktorých sa školenia budú realizovať. Priestory musia vyhovovať príslušným predpisom Slovenskej republiky, Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

Požadované doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, je nutné predložiť v ponuke ako originály, alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predloženie dokladov a splnenie požiadaviek uvedených v bode 21.3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

22. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno

23. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena uvedená v Sk bez DPH za 1 vyučovaciu (45 minútovú) osobohodinu

24. Použije sa elektronická aukcia
 Nie

25. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
 ÚVSR/OIRŠS/SP/01/2007

26. Podmienky na získanie súťažných podkladov
 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady
 Dátum: 9.2.2007 do 15 00 hod.
 Úhrada za súťažné podklady: Nie

27. Lehota na predkladanie ponúk
 Do 26.2.2007 do 9 00 hod.

28. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
 Slovenský

29. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
 30.4.2007

30. Podmienky na otváranie ponúk
 Dátum: 26.2.2007
 Čas: 10 00 hod.
 Miesto: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a predloží k nahliadnutiu platný doklad o oprávnení podnikať v danom predmete zákazky. Uvedený doklad verejný obstarávateľ žiada doložiť z dôvodu overenia, ktoré osoby a akým spôsobom sú oprávnené konať za uchádzača. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača a predloží k nahliadnutiu platný doklad o oprávnení podnikať v danom predmete zákazky. Uvedený doklad verejný obstarávateľ žiada z dôvodu overenia, ktoré osoby a akým spôsobom sú oprávnené konať za uchádzača.

31. Ďalšie informácie
Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti o súťažné podklady osobne alebo budú zaslané poštou. Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8 00 do 15 00 hod. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené, alebo ak presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa  umiestnil na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži.

32. Dátum zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk
29.1.2007


Ing. Igor Federič    
vedúci Úradu vlády SR