Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Informácie k postupu Úradu vlády SR pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám


 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Úradom vlády SR (ďalej len Úrad) a ich poskytovanie zamestnancami Úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a smernicou vedúceho úradu vlády SR (ďalej len smernica).

 2. Text zákona a smernice sú prístupné prostredníctvom siete internet na adrese http://www.vlada.gov.sk

 3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.

 4. Obmedzenie prístupu k informáciám
  ÚV SR neposkytne informácie:
  a. podliehajúce ochrane utajovaných skutočností,
  b. týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby,
  c. týkajúce sa obchodného tajomstva,
  d. odovzdané osobou, ktorej zákon takúto povinnosť neukladá, pokiaľ so sprístupnením informácie táto osoba nesúhlasila,
  e. týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní.
  2. Gestor vylúči z informácie, ktorú má sprístupniť, tie jej časti, ktoré nemožno sprístupniť a zostávajúcu časť sprístupní.

 5. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
  Úrad vlády SR
  Služobný úrad ÚV SR
  Nám. Slobody 1
  813 70 Bratislava

 6. Žiadosť sa podáva:
  písomne prostredníctvom pošty,
  písomne osobným podaním v podateľni úradu (viď vyššie uvedená adresa),
  ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby,
  ústne prostredníctvom telefónu pracovných dňoch počas pracovnej doby 7.45 do 16.15 h. (tel: 02/57295179) alebo zanechaním odkazu na záznamníku (tel: 02/57295179)
  prostredníctvom faxu (tel: 02/57295179)
  prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: urad@vlada.gov.sk

 7. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií

 8. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:
  Úrad vlády SR
  vedúci úradu vlády
  Nám. Slobody 1
  813 70 Bratislava

 9. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak neobsahuje tieto údaje úrad rozklad odloží

 10. Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára "Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie". Tento formulár je k dispozícii v priestoroch vestibulu budovy ÚV SR na nám. na Nám. Slobody 1 alebo na internetovej adrese Úradu (http://www.vlada.gov.sk)

 11. O rozklade rozhoduje vedúci Úradu vlády SR