Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Štatút Úradu vlády Slovenskej republiky (platný od 1.7.2010)


Štatút Úradu vlády Slovenskej republiky

(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. mája 2010 č. 319
v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 12. novembra 2010 č. 794)


Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Štatút Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) na základe zákonov1) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy úradu k orgánom štátnej správy a iným právnickým osobám.

(2) Úlohy, zásady činnosti  a zásady organizácie úradu  uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku úradu.


Čl. 2

Postavenie úradu

(1) Úrad je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet.2)

(2)  Úrad je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3) Úrad je služobným úradom.3)

(4) V rozsahu svojej pôsobnosti môže úrad zriaďovať štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie.


Čl. 3

Pôsobnosť úradu

 (1) Úrad  je ústredným orgánom štátnej správy4) pre
a)    kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy,
b)    kontrolu vybavovania petícií a sťažností.

(2)    Úrad kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(3)    Úrad koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

(4)    Úrad organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh podpredsedu vlády.4a)

(5) Úrad ďalej plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády.


Čl. 4

Hlavné úlohy úradu

(1) Úrad plní najmä tieto úlohy
a)    kontroluje plnenie úloh štátnej správy vykonávanej
1.    ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, im podriadenými orgánmi, ako aj inými štátnymi orgánmi,
2.    právnickými osobami založenými alebo zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, im podriadenými orgánmi a
ďalšími štátnymi orgánmi,
3.    orgánmi miestnej štátnej správy a právnickými osobami nimi zriadenými,
4.    obcami, ak im je zákonom zverené plnenie úloh štátnej správy,
b)    na základe rozhodnutia vlády vykonáva kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých zo zahraničia,
c)    úlohy súvisiace s kontrolou a ochranou finančných záujmov Európskej únie, spolupracuje s Európskym úradom boja proti podvodom (OLAF) ako jeho kontaktné miesto v Slovenskej republike,
d)    kontroluje prešetrovanie a vybavovanie sťažností, prešetrovanie a vybavovanie petícií v orgánoch verejnej správy,
e)    koordinuje kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy vykonávanú úradom a ostatnými orgánmi kontroly podľa osobitného predpisu,5)
f)    metodicky usmerňuje orgány verejnej správy pri kontrole plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností a pri prešetrovaní a vybavovaní petícií,
g)    napomáha realizácii zákonodarnej iniciatívy vlády a koordinuje činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v oblasti legislatívy a aproximácie práva,
h)    ako správca  zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Govnetu6) a elektronické prepojenie ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet,
i)    ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a  dostupnosť Ústredného portálu verejnej správy,
j)    spravuje a prevádzkuje národný portál Slovensko.sk,
k)    koordinuje prípravu, implementuje, riadi a monitoruje zahraničnú finančnú pomoc a vyhodnocuje jej využitie,
l)    koordinuje a riadi Operačný program Informatizácie spoločnosti,
m)    v rozsahu svojej pôsobnosti plní úlohy, ktoré vyplývajú z právne záväzných aktov Európskej únie,
n)    v rámci informačnej a oznamovacej povinnosti voči Európskej únii identifikuje a zabezpečuje notifikáciu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, do ktorých bola vykonaná transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie,
o)    koordinuje činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v oblasti ľudských práv, národnostných menšín a etnických skupín,
p)    zabezpečuje činnosť Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,7)
q)    zabezpečuje činnosť sekretariátu poradných orgánov vlády, ktoré pôsobia pri úrade,
r)    vytvára podmienky pre plnenie úloh splnomocnencov vlády, ktorí sú organizačne začlenení v úrade.

(2) Úrad podľa rozhodnutí vlády alebo predsedu vlády plní ďalej najmä tieto úlohy
a)    iniciuje a koordinuje prípravu súhrnných materiálov o stave a vývojových tendenciách hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenskej republiky,
b)    podieľa sa na príprave návrhu Programového vyhlásenia vlády a na kontrole jeho plnenia,
c)    pripravuje návrh plánu práce vlády a návrh plánu legislatívnych úloh vlády na príslušné obdobie, a zabezpečuje kontrolu plnenia týchto dokumentov po ich schválení vládou,
d)    pripravuje rokovania vlády a jej poradných orgánov, ktoré  pôsobia pri úrade, ako aj porady na úrovni predsedu vlády a podpredsedov vlády, ktorí pôsobia pri úrade a organizačne ich zabezpečuje,
e)    vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie vlády a poradných orgánov vlády,
f)    vypracúva písomné vyhotovenie uznesení a iných rozhodnutí vlády a vedie ich evidenciu,
g)    zabezpečuje organizačne a administratívno-technicky úlohy vlády vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky a Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,
h)    zabezpečuje vyhlasovanie nariadení vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
i)    pripravuje pre vládu, predsedu vlády a podpredsedov vlády informácie, podklady, rozbory a návrhy opatrení zo všetkých oblastí spoločenského života o plnení určených úloh,
j)    vypracúva pre predsedu vlády a podpredsedov vlády právne analýzy a expertízy,
k)    pripravuje návrhy opatrení na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánov, sleduje a kontroluje ich rozpracúvanie a plnenie,
l)    zabezpečuje koordinačnú činnosť vlády vo veciach protidrogovej politiky vlády a boja proti drogám,
m)    vykonáva protokolárnu agendu a v rozsahu svojej pôsobnosti, plní úlohy v zahraničnopolitickej oblasti a vo vymedzenom rozsahu zabezpečuje agendu medzinárodných zmlúv a dohôd,
n)    pripravuje návrhy vláde na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za prevzatie, aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k právne záväzným aktom Európskej únie,
o)    poskytuje informácie o činnosti vlády a jej rozhodnutiach.

(3) Úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov podľa osobitného predpisu.8)


Čl. 5

Iné úlohy úradu

(1) Úrad ďalej plní úlohy
a)    správcu kapitoly štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,1)
b)    pri správe majetku štátu9) a verejnom obstarávaní,10)
c)    na úseku vnútornej kontroly úradu, prešetrovania a vybavovania sťažností a prešetrovania a vybavovania petícií11) úradom,
d)    na úseku obrany12) a bezpečnosti štátu,13)
e)    na úseku ochrany utajovaných skutočností,14) v rámci ktorých plní aj úlohy rezortného šifrového orgánu,15)
f)    na úseku medzinárodných vzťahov,16) vrátane rokovaní o poskytnutí nenávratnej pomoci,
g)    v oblasti informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu,17)
h)    pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,18)
i)    ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
j)    vyplývajúce z uznesení vlády.

(2) Úrad ďalej zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného predpisu.19)


Čl. 6

Zásady činnosti úradu

(1) Úrad sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom a organizačným poriadkom úradu, internými predpismi úradu, služobnými predpismi úradu.

(2) Úrad uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že:
a)    zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu plnenia úloh,
b)    využíva podnety a skúsenosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,
c)    využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy a podnety verejnosti,
d)    využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do prác pri riešení otázok koncepčnej povahy,
e)    účelne využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a formy tímovej práce.


Organizácia úradu

Čl. 7

(1) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu“), ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Vedúceho úradu vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Vedúceho úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca vedúceho úradu okrem vecí, ktoré si vedúci úradu vyhradil. Vedúci úradu môže poveriť aj v iných prípadoch zástupcu vedúceho úradu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Zástupcu vedúceho úradu vymenúva a odvoláva vedúci úradu. Vo vymedzenom rozsahu môže vedúci úradu poveriť zastupovaním aj vedúcich štátnych zamestnancov a iných vedúcich zamestnancov úradu.

(3) Úlohy podľa čl. 4 ods. 3 a  čl. 9 ods. 7 a úlohy spojené s organizačným zabezpečením činnosti úradu ako služobného úradu plní služobný úrad. Na čele služobného úradu je vedúci služobného úradu. Vedúci služobného úradu je služobne najvyšší vedúci štátny zamestnanec v služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii. Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho úradu.

(4) Na úrade sú tieto stupne riadenia:
a)    vedúci úradu,
b)    zástupca vedúceho úradu,
c)    vedúci služobného úradu,
d)    generálny riaditeľ sekcie,
e)    riaditeľ odboru,
f)    vedúci oddelenia.

Čl. 8

(1) Úrad sa organizačne člení na sekcie. Sekcie sa členia na odbory a odbor sa môže členiť na oddelenia. Vedúci úradu môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný útvar úradu.

(2) Sekcia a samostatný odbor sú základnými organizačnými stupňami riadenia a rozhodovania, nositeľmi úloh úradu podľa vymedzených okruhov špecifických odborných činností.

(3) Organizačné útvary úradu riadia vedúci štátni zamestnanci20) a iní vedúci zamestnanci21) úradu. Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia. Kanceláriu predsedu vlády a kancelárie podpredsedov vlády riadia riaditelia.

(4) Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, podrobnejšie vymedzenie úloh a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti  vedúcich štátnych zamestnancov a iných vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok úradu.


Čl. 9

Vzťahy úradu k orgánom štátnej správy a iným právnickým osobám

(1) Úrad pri plnení úloh uvedených v čl. 4 a 5 spolupracuje s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky, Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi verejnej  správy Slovenskej republiky.

(2) Úrad metodicky riadi a usmerňuje ústredné a ostatné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ako aj iné inštitúcie, ktoré môžu predkladať materiály na rokovanie vlády pri príprave písomných materiálov predkladaných na toto rokovanie. Dbá najmä o to, aby predkladané materiály mali požadovanú odbornú úroveň a účinne zabezpečovali realizáciu rozhodujúcich úloh hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja a upevňovanie právneho poriadku a zákonnosti.

(3) Úrad je oprávnený prerokúvať so zamestnancami ústredných a ostatných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky opatrenia na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády.

(4) Úrad kontroluje  ako ústredné a ostatné orgány štátnej správy Slovenskej republiky zabezpečujú úlohy vyplývajúce z uznesení a iných opatrení vlády a upozorňuje predsedu vlády a podpredsedov vlády na zistené nedostatky s návrhom opatrení na ich odstránenie.

(5) Úrad je oprávnený vyžadovať od ústredných a ostatných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky potrebné informácie a iné podklady na zabezpečenie činnosti vlády a jej poradných orgánov.

(6) K návrhom legislatívnych, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a iných opatrení môže úrad požadovať od výskumných ústavov, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj od vedeckých pracovníkov a odborníkov z praxe odborné posudky, vyjadrenia a stanoviská.

(7) Osobný úrad úradu je osobným úradom vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.22)


Čl. 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Štatút Úradu vlády Slovenskej republiky schválený vládou Slovenskej republiky dňa 28. februára 2007 uznesením č. 162.


Čl. 11

Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


1) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z.
4) § 21 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z.
4a) § 1 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 403/2010 Z. z.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
6) § 2 písm. y) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
7) Čl. 8 ods. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
8) Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 151/2010 Z. z.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
11) Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
13) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
     Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
     Zákon  č. 110/2004 Z. z.  o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru.
14) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15) § 9 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií.
16) § 35 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z.
17) § 5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 37 zákona č. 575/2001 Z. z.
19) Zákon č. 552/2003 Z. z.
20) § 11 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z.
21) § 9 ods. 3 a § 82 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
     Zákon č. 552/2003 Z. z.
22) § 22 ods. 1 a 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov.