Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Ústava Slovenskej republiky


č. 460/1992 Zb.,
ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných ústavným zákonom č. 244/1998 Z. z.,
ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z.,
ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.,
ústavným zákonom č. 140/2004 Z. z.,
  ústavným zákonom č. 323/2004 Z. z.,
ústavným zákonom č. 463/2005 Z. z.,
ústavným zákonom č. 92/2006 Z. z.,
ústavným zákonom č. 210/2006 Z.z.
a ústavným zákonom č. 100/2010 Z.z.

PREAMBULA
My národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my občania Slovenskej republiky
uznášame sa
prostredníctvom svojich zástupcov
na tejto ústave:

OBSAH

PRVÁ HLAVA Základné ustanovenia
Prvý oddiel Základné ustanovenia (Čl. 1 až 7a)
Druhý oddiel Štátne symboly (Čl. 8 a 9)
Tretí oddiel Hlavné mesto Slovenskej republiky (Čl. 10)
DRUHÁ HLAVA Základné práva a slobody
Prvý oddiel Všeobecné ustanovenia (Čl. 11 až 13)
Druhý oddiel Základné ľudské práva a slobody (Čl. 14 až 25)
Tretí oddiel Politické práva (Čl. 26 až 32)
Štvrtý oddiel Práva národnostných menšín a etnických skupín (Čl. 33 a 34)
Piaty oddiel Hospodárske, sociálne a kultúrne práva (Čl. 35 až 43)
Šiesty oddiel Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva (Čl. 44 a 45)
Siedmy oddiel Právo na súdnu a inú právnu ochranu (Čl. 46 až 50)
Ôsmy oddiel Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave (Čl. 51 až 54)
TRETIA HLAVA Hospodárstvo slovenskej republiky
Prvý oddiel Hospodárstvo Slovenskej republiky (Čl. 55 až 59)
Druhý oddiel Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Čl. 60 až 63)
ŠTVRTÁ HLAVA Územná samospráva
Prvý oddiel Územná samospráva (Čl. 64 až 71)
PIATA HLAVA Zákonodarná moc
Prvý oddiel Národná rada Slovenskej republiky (Čl. 72 až 92)
Druhý oddiel Referendum (Čl. 93 až 100)
ŠIESTA HLAVA Výkonná moc
Prvý oddiel Prezident Slovenskej republiky (Čl. 101 až 107)
Druhý oddiel Vláda Slovenskej republiky (Čl. 108 až 123)
SIEDMA HLAVA Súdna moc
Prvý oddiel Ústavný súd Slovenskej republiky (Čl. 124 až 140)
Druhý oddiel Súdy Slovenskej republiky (Čl. 141 až 148)
ÔSMA HLAVA Prokuratúra slovenskej republiky a verejný ochranca práv
Prvý oddiel Prokuratúra Slovenskej republiky (Čl. 149 až 151)
Druhý oddiel Verejný ochranca práv (Čl. 151a)
DEVIATA HLAVA Prechodné a záverečné ustanovenia
Prvý oddiel Prechodné a záverečné ustanovenia (Čl. 152 až 156)
* * *
ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
- - - Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie(Čl. 1 až 4)

 

 

Ústava SR

#