Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb


ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oddelenie verejného obstarávania
Námestie slobody č.1, 813 70 Bratislava

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Naša organizácia mieni uzavrieť rámcovú dohodu na poskytnutie služby na predmet zákazky:

"Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb"

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zn1ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní tejto zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek.

V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.

Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní môžu požiadať o poskytnutie súťažných podkladov podaním písomnej žiadosti o súťažné podklady najneskôr do 03.06.2010 do 14.30 hod. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia. Vo výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.


V Bratislave, dňa 17.05.2010Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR 
Príloha: Dokument PDF Výzva na predkladanie ponúk