Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Ministerská rada vlády SR pre záležitosti Európskej únieMinisterská rada vlády Slovenskej republiky pre záležitosti Európskej únie je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa pôsobenia Slovenskej republiky v Európskej únii.

Rada ako koordinačný orgán vlády koordinuje činnosť všetkých zainteresovaných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v oblasti záležitostí Európskej únie. Zabezpečuje súbežnosť a nadväznosť týchto aktivít z hľadiska časového, vecného a z hľadiska spôsobov ich realizácie. Prerokováva sporné prípady, ktoré vzniknú v rozhodovacom procese v štátnej správe v záležitostiach Európskej únie. V prípade sporných záležitostí závažného významu, ktoré sú predmetom zasadnutí komisie pre záležitosti EÚ 1 alebo komisie pre záležitosti EÚ 2, postúpi príslušná komisia záležitosť rade. Predseda rady môže požiadať predsedu komisie pre záležitosti EÚ 1 a predsedu komisie pre záležitosti EÚ 2, aby o záležitostiach prerokovávaných príslušnými komisiami informovali na rokovaniach rady. Rada koordinuje vypracúvanie dokumentov týkajúcich sa implementácie Európskej dohody o pridružení a realizácie Prístupovej zmluvy k Európskej únii, rozpracúvanie realizácie zámerov vlády SR v oblasti záležitostí Európskej únie, ako aj riešenie ďalších závažných otázok spojených s členstvom v Európskej únii.

Rada ako poradný orgán vlády posudzuje a vyjadruje stanovisko najmä ku koncepčným materiálom v oblasti záležitostí Európskej únie a zásadným materiálom týkajúcim sa členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, predkladaným na rokovanie vlády a orgánom Európskej únie a podľa potreby navrhuje účinné opatrenia. Návrh na prerokovanie príslušného dokumentu v rade môžu podať vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, prípadne členovia rady.

Rada ako iniciatívny orgán vlády predkladá vláde, ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ako aj ďalším orgánom, organizáciám a inštitúciám podnety, návrhy a odporúčania v otázkach týkajúcich členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
#