Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

ŠtatútČ l á n o k 1

Úvodné ustanovenie

Štatút Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky vymedzuje postavenie, hlavné úlohy, zloženie a zásady činnosti Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (ďalej len legislatívna rada”).

Č l á n o k 2

Postavenie legislatívnej rady

Legislatívna rada je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len vláda) v oblasti legislatívy.

Č l á n o k 3

Úlohy legislatívnej rady

1. Legislatívna rada najmä

a/ koordinuje práce pri príprave koncepcie politiky vlády v oblasti legislatívy,

b/ prerokúva návrh plánu legislatívnych úloh vlády vypracovaný spravidla na ročné obdobie,

c/ pomáha vláde pri koordinácii a usmerňovaní činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, pokiaľ ide o prípravu návrhov zákonov a návrhov nariadení vlády,

d/ prerokúva a posudzuje návrhy ústavných zákonov, návrhy zákonov, návrhy nariadení vlády (ďalej len návrh zákona”) a legislatívnych zámerov (*1) a pripravuje pre vládu stanoviská k týmto návrhom,

e/ posudzuje súlad prerokúvaných návrhov zákonov a legislatívnych zámerov s právom Európskej únie a dohovormi Rady Európy, ktorými je Slovenská republika viazaná,

f/ pripravuje na požiadanie vlády stanoviská aj k iným materiálom právnej povahy,

g/ pripravuje návrh legislatívnych pravidiel vlády,

h/ pripravuje pre vládu návrhy opatrení vo veciach legislatívnej činnosti,

i/ zaujíma stanovisko v prípade nesúhlasu predkladateľa návrhu vyhlášky, výnosu alebo opatrenia so stanoviskom stálej pracovnej komisie legislatívnej rady (čl. 11) k tomuto návrhu, (*2)

j/ dáva podnety na výskum teoretických a praktických problémov v oblasti legislatívy a zlučiteľnosti právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Č l á n o k 4

Zásady činnosti legislatívnej rady

Legislatívna rada pri príprave stanovísk a návrhov opatrení pre vládu v oblasti legislatívy sa opiera o

a/ odborné poznatky a skúsenosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov,

b/ odborné stanoviská vysokých škôl, výskumných a iných ústavov a inštitúcií.

Č l á n o k 5

Zloženie legislatívnej rady

1. Legislatívnu radu tvoria predseda, podpredseda, tajomník a ďalší členovia.

2. Funkciu predsedu legislatívnej rady vykonáva podpredseda vlády pre legislatívu.

3. Funkciu podpredsedu legislatívnej rady vykonáva minister spravodlivosti Slovenskej republiky alebo štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

4. Funkciu tajomníka legislatívnej rady vykonáva generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády).

5. Ďalších členov legislatívnej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu legislatívnej rady z vedúcich pracovníkov štátnych orgánov a významných odborníkov z právnej teórie a praxe.

6. Člen legislatívnej rady sa môže vzdať členstva v legislatívnej rade písomným oznámením, ktoré doručí predsedovi legislatívnej rady.

7. Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti legislatívnej rady plní jej sekretariát. Funkciu sekretariátu legislatívnej rady vykonáva sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády.

Č l á n o k 6

Práva a povinnosti predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších členov legislatívnej rady

1. Predseda legislatívnej rady

a/ riadi činnosť legislatívnej rady,

b/ zodpovedá za činnosť legislatívnej rady vláde,

c/ zvoláva zasadnutia legislatívnej rady,

d/ určuje program rokovania legislatívnej rady,

e/ vedie rokovania legislatívnej rady,

f/ navrhuje závery z rokovania legislatívnej rady,

g/ schvaľuje záznam z rokovania legislatívnej rady,

h/ predkladá vláde stanoviská a odporúčania legislatívnej rady,

i/ vymenúva a odvoláva predsedu, tajomníka a ďalších členov stálych pracovných komisií legislatívnej rady.

2. Podpredseda legislatívnej rady zastupuje predsedu legislatívnej rady počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, prípadne v rozsahu, ktorým ho predseda legislatívnej rady poverí.

3. Tajomník legislatívnej rady najmä

a/ organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu zasadnutí legislatívnej rady,

b/ zodpovedá za prípravu stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie legislatívnej rady,

c/ zabezpečuje vyhotovenie záznamu zo zasadnutia legislatívnej rady,

d/ pripravuje pre predsedu legislatívnej rady podklady a návrhy na personálne zmeny v zložení legislatívnej rady a jej stálych pracovných komisií (čl. 11).

4. Člen legislatívnej rady má povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach legislatívnej rady, má právo predkladať návrhy, informácie a ďalšie materiály na jej rokovania, vyjadrovať sa k prerokúvaným materiálom a hlasovať o stanoviskách k nim.

Rokovanie legislatívnej rady

Č l á n o k 7

1. Zasadnutia legislatívnej rady sa konajú spravidla raz za 14 dní. V naliehavých prípadoch môže predseda legislatívnej rady zvolať aj mimoriadne zasadnutie legislatívnej rady. Zasadnutia legislatívnej rady zvoláva a vedie predseda legislatívnej rady, ktorý zároveň určí miesto, čas a program rokovania legislatívnej rady. Týmito úlohami môže predseda legislatívnej rady poveriť podpredsedu legislatívnej rady. V prípade neprítomnosti podpredsedu legislatívnej rady môže predseda legislatívnej rady poveriť vedením rokovania tajomníka legislatívnej rady.

2. Účasť člena legislatívnej rady na jej rokovaní je nezastupiteľná. Neprítomnosť na rokovaní legislatívnej rady člen legislatívnej rady oznámi vopred predsedovi legislatívnej rady, prípadne tajomníkovi legislatívnej rady.

3. Legislatívna rada je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

4. Na rokovaní o jednotlivých bodoch programu sa na zasadnutí legislatívnej rady zúčastňuje štatutárny zástupca toho ústredného orgánu (minister, štátny tajomník, vedúci úradu ministerstva, predseda, podpredseda), ktorého návrh sa v príslušnom bode prerokúva. Na rokovaní o návrhu zákona podanom výborom Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej poslancom (ďalej len poslanecký návrh zákona) sa zúčastňuje zástupca výboru alebo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý návrh podal a štatutárny zástupca toho ústredného orgánu, ktorý je predkladateľom materiálu na rokovanie vlády. Na rokovaní legislatívnej rady sa zúčastňuje zástupca Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády s poradným hlasom. Na rokovaní legislatívnej rady sa zúčastňujú podľa potreby aj ďalší prizvaní odborníci z oblasti právnej teórie a praxe.

Č l á n o k 8

1. Legislatívna rada rokuje na základe písomných materiálov, ktoré predkladajú

a/ členovia vlády a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

b/ členovia legislatívnej rady,

c/ vedúci iných orgánov po dohode s predsedom legislatívnej rady.

2. Legislatívna rada rokuje o poslaneckých návrhoch zákonov, ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiada vládu o stanovisko k týmto návrhom zákonov.

3. Materiály na rokovanie legislatívnej rady sa majú vypracovať tak, aby spĺňali požiadavku súladu návrhu zákona s právnym poriadkom a Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj ďalšie požiadavky vyplývajúce z legislatívnych pravidiel vlády (*3).

4. Ku každému materiálu predloženému na rokovanie legislatívnej rady vypracúva sekretariát legislatívnej rady v písomnej forme stanovisko najmä z hľadiska jeho súladu s požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívnych pravidiel vlády (*4). Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády vypracúva písomné stanovisko z hľadiska súladu materiálu s právom Európskej únie a dohovormi Rady Európy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

5. Návrh zákona, s výnimkou poslaneckého návrhu zákona, ktorý nie je v súlade s požiadavkami legislatívnych pravidiel vlády, môže predseda legislatívnej rady vrátiť na dopracovanie ešte pred jeho zaradením na program rokovania legislatívnej rady. (*5)

6. V osobitných prípadoch, ak s tým súhlasí predsedajúci, môže legislatívna rada rokovať aj na základe ústnej informácie.

Č l á n o k 9

1. K prerokúvanému materiálu prijíma legislatívna rada stanovisko.

2. Ak legislatívna rada po prerokovaní materiálu nedospeje k jednotnému stanovisku, rozhoduje o ňom hlasovaním. Stanovisko je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov legislatívnej rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne hlas predsedajúceho. Predseda, prípadne predsedajúci môže dať hlasovať aj o jednotlivých otázkach súvisiacich s prerokúvaným materiálom.

3. Písomné vyhotovenie stanoviska legislatívnej rady po technickej stránke zabezpečuje sekretariát legislatívnej rady.

4. O každom zasadnutí legislatívnej rady vyhotovuje jej sekretariát záznam, ktorý sa zasiela všetkým členom legislatívnej rady.

5. Legislatívna rada vydáva o svojich rokovaniach komuniké, ktoré pripravuje jej sekretariát.

Č l á n o k 10

Úhrada výdavkov

Výdavky spojené s činnosťou legislatívnej rady sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády.

Č l á n o k 11

Stále pracovné komisie legislatívnej rady

1. Zriaďujú sa tieto stále pracovné komisie legislatívnej rady:

a/ Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií SR,

b/ Stála pracovná komisia pre správne právo pri Ministerstve vnútra SR,

c/ Stála pracovná komisia pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

d/ Stála pracovná komisia pre občianske právo a obchodné právo pri Ministerstve spravodlivosti SR,

e/ Stála pracovná komisia pre trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti SR.

2. Predsedu, tajomníka a ďalších členov stálej pracovnej komisie legislatívnej rady (ďalej len stála pracovná komisia) vymenúva a odvoláva predseda legislatívnej rady. Člen stálej pracovnej komisie sa môže vzdať členstva v tejto komisii písomným oznámením, ktoré doručí predsedovi legislatívnej rady.

3. Stála pracovná komisia prerokúva a posudzuje návrhy vyhlášok, výnosov a opatrení, ktoré jej zašle minister alebo vedúci iného ústredného orgánu na zaujatie stanoviska.

4. Ak orgán, ktorý návrh vyhlášky, výnosu alebo opatrenia vypracoval, nesúhlasí so stanoviskom stálej pracovnej komisie, predloží vec predsedovi legislatívnej rady; k veci zaujme stanovisko legislatívna rada (*2).

5. Na rokovanie stálej pracovnej komisie sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 7, 8 a 9.

6. Predseda stálej pracovnej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaniach legislatívnej rady.

7. Predseda stálej pracovnej komisie informuje mesačne legislatívnu radu o zasadnutiach stálej pracovnej komisie a o prerokovaných materiáloch.

8. Sekretariát legislatívnej rady v spolupráci s predsedom stálej pracovnej komisie zabezpečí, aby legislatívnej rade boli zasielané na informáciu materiály predložené na rokovanie komisie.

9. Výdavky spojené s činnosťou stálych pracovných komisií po materiálnej stránke zabezpečujú ministerstvá, pri ktorých tieto komisie pôsobia.

Č l á n o k 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa štatút a rokovací poriadok Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 29. septembra 1992 č. 749.

Č l á n o k 13

Účinnosť

Tento štatút legislatívnej rady nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou.

Poznámky:

(*1) Čl. 8 legislatívnych pravidiel vlády.
(*2) Čl. 24 ods. 7 a 8 legislatívnych pravidiel. vlády.
(*3) Čl. 2 legislatívnych pravidiel vlády.
(*4) Čl. 14 ods. 1 legislatívnych pravidiel vlády.
(*5) Čl. 15 legislatívnych pravidiel vlády.


Štatút bol schválený vládou SR uznesením č.60 z 20.januára 1999.

Zmeny a doplnenia štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky

(schválené uznesením vlády z 12. januára 2000 č. 17

Čl. 1

Štatút Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 20. januára 1999 č. 60 sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 3 ods. 1 písm. i) sa za slová „zaujíma stanovisko“ vkladajú slová „na návrh jej predsedu“.

2. V čl. 11 sa za odsek 1 dopĺňa písmeno f), ktoré znie:

„f) Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Úrade pre nor-malizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.“.

3. V čl. 11 ods. 4 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

4. V čl. 11 ods. 9 sa za slovo „ministerstvá“ vkladajú slová „a ostatné ústredné orgány štátnej správy“.

Čl. 2

Tieto zmeny a doplnenia štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky nadobúdajú účinnosť 12. januára 2000.