Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR


Názov: Telefón: Fax:
KANCELÁRIA PREDSEDNÍČKY VLÁDY (KPV)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Katarína Vajdová - riaditeľka kancelárie
katarina.vajdova@vlada.gov.sk
57295400
52495584
57295111
57295337
54415484
KANCELÁRIA PODPREDSEDU VLÁDY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY (KPPV)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
podpredseda@vlada.gov.sk
Júlia Špotáková - riaditeľka kancelárie
julia.spotakova@vlada.gov.sk
57295455
57295318
57295241
52491647
VEDÚCI ÚRADU VLÁDY (VÚV)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Viktor Nižňanský - vedúci ÚV SR
veduciuradu@vlada.gov.sk
57295131
57295196
52492603
KANCELÁRIA VEDÚCEHO ÚRADU VLÁDY SR (KVUV)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Jaroslav Pilát - zástupca vedúceho Úradu vlády
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
57295131
57295196
52492603
SLUŽOBNÝ ÚRAD (SÚ)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Július Fekiač - vedúci služobného úradu
julius.fekiac@vlada.gov.sk
57295477
57295473
57295181
52497121
KANCELÁRIA VEDÚCEHO SLUŽOBNÉHO ÚRADU
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ľubica Škorvaneková
- riaditeľka kancelarie
lubica.skorvanekova@vlada.gov.sk
57295181 52497121
OSOBNÝ ÚRAD (OÚ)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Anna Jamborová - riaditeľka odboru
anna.jamborova@vlada.gov.sk
57295450
57295331
57295150
52492823
KANCELÁRIA ZBORU PORADCOV (KZP)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Marián Balázs - riaditeľ kancelárie Zboru poradcov
marian.balazs@vlada.gov.sk
57295193 52442311
KANCELÁRIA BEZPEČNOSTNEJ RADY SR (KBR)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
kancbrsr@vlada.gov.sk
Pavel Zajac - riaditeľ kancelárie
pavel.zajac@vlada.gov.sk
57295184
57295188
52496759
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ (ÚSVIS)
Nám. slobody 29, 81370 Bratislava
Roland Sill - splnomocnenec vlády SR
roland.sill@vlada.gov.sk
57295625
57295638
57295296
SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU, INTEGROVANÝ MANAŽMENT POVODÍ A KRAJINY
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Martin Kováč - splnomocnenec vlády SR
martin.kovac@vlada.gov.sk
57295163  52497090
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY (ÚSVRK)
Cukrová 14, 81101 Bratislava
Miroslav Pollák - splnomocnenec vlády SR
miroslav.pollak@vlada.gov.sk
57295671 57295816

KANCELÁRIA ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY PRE RÓMSKE KOMUNITY (KÚSVRK)
Cukrová 14, 81108 Bratislava
Mária Milková - riaditeľka kancelárie
maria.milkova@vlada.gov.sk

57295672 57295816

ODBOR KOORDINÁCIE HORIZONTÁLNEJ PRIORITY MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY (OKHPMRK)
Cukrová 14, 81108 Bratislava
Jana Minarovičová - riaditeľka odboru
jana.minarovicova@vlada.gov.sk

57295833
57295800
57295816
ODBOR KONCEPCIÍ, ANALÝZ A REGIONÁLNEJ KOORDINÁCIE (OKARK)
Cukrová 14, 813 39, Bratislava
Zuzana Kumanová - riaditeľka odboru
zuzana.kumanova@vlada.gov.sk
57295677
57295816
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
Štefánikova 2, 813 70 Bratislava
Filip Vagač - splnomocnenec vlády SR
filip.vagac@vlada.gov.sk
   
ODBOR KOORDINÁCIE PROTIDROGOVEJ STRATÉGIE
Cukrová 14, 81108 Bratislava
Alojz Nociar - riaditeľ odboru
alojz.nociar@vlada.gov.sk
57295730
57295746
57295759
SEKCIA VLÁDNEJ LEGISLATÍVY (SVL)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Peter Rohaľ - poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie
peter.rohal@vlada.gov.sk
57295460
52494151
52492305
ODBOR VLÁDNEJ LEGISLATÍVY (OVL)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Pavel Kanka- riaditeľ odboru
pavel.kanka@vlada.gov.sk
52494151
57295462
57295213
52492305
ODBOR APROXIMÁCIE PRÁVA (OAP)
Nám. slobody 29, 81370 Bratislava
Peter Rohaľ - riaditeľ odboru
peter.rohal@vlada.gov.sk
57295613
54433016
54430029
57295614
54413909
SEKCIA KONTROLY A BOJA PROTI KORUPCII (SKBPK)
Štefánikova 2, 811 07 Bratislava
Mária Kompišová - generálny riaditeľ sekcie
sekretariat.skbpk@vlada.gov.sk
57295544
57295701
57295530
ODBOR KONTROLY(OK)
Štefánikova 2, 811 07 Bratislava
Ladislav Šuba - riaditeľ odboru
sekretariat.skbpk@vlada.gov.sk
57295589
57295712
57295530
ODBOR PETÍCIÍ A SŤAŽNOSTÍ (OPS)
Štefánikova 2, 811 07 Bratislava
Jarmila Trnovská - riaditeľka odboru
sekretariat.skbpk@vlada.gov.sk
57295561 57295530
ODBOR CENTRÁLNY KONTAKTNÝ ÚTVAR OLAF PRE SR A BOJ PROTI KORUPCI (OCKUOLAF)
Štefánikova 2, 811 07 Bratislava
Ľubomíra Bernáthová - riaditeľka odboru
sekretariat.skbpk@vlada.gov.sk
57295562

57295530
ODBOR KOORDINÁCIE PRIEREZOVÝCH STRATÉGIÍ A PRIORÍT
Štefánikova 2, 81370 Bratislava
Pavel Holík - riaditeľ odboru
pavel.holik@vlada.gov.sk
57295596
57295503
54433838
SEKCIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA (SĽPaRZ)
Nám. slobody 29, 81370 Bratislava
slpm@vlada.gov.sk
Kálmán Petőcz - generálny riaditeľ sekcie
kalman.petocz@vlada.gov.sk
57295167
57295269
57295424
ODBOR VŠEOBECNÝCH PRÁV A IMPLEMENTÁCIE MEDZINÁRODNÝCH ĽUDSKOPRÁVNYCH DOHOVOROV (OVPIMĽD)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Dagmar Horná - vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru
dagmar.horna@vlada.gov.sk
57295183 57295424
ODBOR ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA A RODOVEJ ROVNOSTI (ORZRR)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Daniel Milo - riaditeľ odboru
daniel.milo@vlada.gov.sk
57295165 57295424
SEKCIA NÁRODNOSTÝCH MENŠÍN (SNM)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
László Juhász - generálny riaditeľ sekcie
laszlo.juhasz@vlada.gov.sk
57295288
ODBOR POSTAVENIA A PRÁV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN (OPPNM)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Ladislav Bukovszky - riaditeľ odboru
ladislav.bukovszky@vlada.gov.sk
57295636  
ODBOR NÁRODNOSTNÉHO ŠKOLSTVA (ONŠ)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Ildikó Mičúchová - riaditeľka odboru
ildiko.micuchova@vlada.gov.sk
57295641  
ODBOR KULTÚRY NÁROSDNOSTNÝCH MENŠÍN (OKNM)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Ján Lajos - riaditeľ odboru
jan.lajos@vlada.gov.sk
57295642  
RIADIACI ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI (RO OPIS)
Radlinského 13, 81107 Bratislava
Erna Dohnáliková - generálna riaditeľka sekcie
erna.dohnalikova@vlada.gov.sk
57295982 54434730
ODBOR KOORDINÁCIE A RIADENIA OPERAČNÉHO PROGRAMU INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI (OKROPIS)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Kornélia Čajková - riaditeľka odboru
kornelia.cajkova@vlada.gov.sk
57295946
57295919
54434730
ODBOR MONITOROVANIA A HODNOTENIA OPIS (OMH OPIS)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Ivan Zemko - riaditeľ odboru
ivan.zemko@vlada.gov.sk
57295946
57295641
54434730
ODBOR REGIONÁLNYCH EXPOZITÚR OPIS (ORE OPIS)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Marek Čanecký - riaditeľ odboru
marek.canecky@vlada.gov.sk
57295946 54434730
ODBOR RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE TECHNICKEJ POMOCI OP IS (ORI TP OPIS)
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Marcela Jarošincová - riaditeľka odboru
marcela.jarosincova@vlada.gov.sk
57295946
57295979
54434730
EKONOMICKÝ ODBOR (EO)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Viera Fischerová - riaditeľka odboru
viera.fischerova@vlada.gov.sk
52496967
57295171
57295222
52494158
ODBOR INFORMATIKY A ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB (OIES)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Alexander Kutka - riaditeľ odboru
alexander.kutka@vlada.gov.sk
57295251 57295296
ODBOR KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A BEZPEČNOSTI ŠTÁTU (OKMBŠ)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Pavel Turek - riaditeľ odboru
pavel.turek@vlada.gov.sk
57295116
57295189
57295107
ODBOR VLÁDNEJ AGENDY (OVA)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Jana Izakovičová - riaditeľka odboru
jana.izakovicova@vlada.gov.sk
57295130
57295170
57295128
ODBOR PROTOKOLU (OP)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Viera Teťáková - riaditeľka odboru
viera.tetakova@vlada.gov.sk
57295191
52495207
52492795
TLAČOVÝ A INFORMAČNÝ ODBOR (TIO)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ľubica Pilzová - riaditeľka odboru
lubica.pilzova@vlada.gov.sk
57295248
57295352
52497625
ODBOR RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE FINANČNÉHO MECHANIZMU EHP A NFM (ORIFMEHPNFM)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Martina Szaboóva - riaditeľka odboru
martina.szaboova@vlada.gov.sk
57295515
57295516
54430056
ODBOR RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (ORISFM)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ivan Ivančin - riaditeľ odboru
ivan.ivancin@vlada.gov.sk
57295920
57295517
57295568
     
SPRÁVA ZARIADENÍ ÚV SR (SZ)
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ivan Petrík - poverený riadením
ivan.petrik@vlada.gov.sk
57295185 52492662