Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


Druhé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave v pondelok 27. júna 2011 o 14. hodine v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády SR.
Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schvaľovanie štatútov výborov:
a) Výboru pre mimovládne neziskové organizácie,
b) Výboru pre seniorov,
c) Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,
d) Výboru pre rodovú rovnosť,
e) Výboru pre deti a mládež,
f) Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania,
g) Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

3. Informácia o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, verejný ochranca práv, centrá právnej pomoci).

4. Informácia o návrhu na prijatie komplexnej vládnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv v SR za účelom sprehľadnenia existujúcich akčných plánov a stratégií v predmetnej oblasti a ich implementácie v praxi.

5. Návrh na riešenie implementácie čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

6. Informácia o záveroch rokovaní pracovnej skupiny rady pre oblasť inkluzívneho vzdelávania.

7. Informácia o záveroch rokovania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

8. Informácia o stave prípravy Stratégie rozvoja rómskych marginalizovaných komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do roku 2020 a o návrhu na vytvorenie multidisciplinárnej pracovnej skupiny k vypracovaniu metodológie zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej skupine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách.

9. Revidovaný návrh plánu činnosti rady na rok 2011.

10. Rôzne.

11. Záver.