Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 18. apríla 2011 (pondelok) o 8,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:
 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVaR SR
 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MPSVaR SR
 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MS SR
 4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MZ SR  
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MZ SR                                            
 6. Návrh zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
  Predkladá: MDVaRR SR      
 7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MPSVaR SR
 8. Program stability SR na roky 2011 až 2014
  Predkladá: MF SR
 9. Národný program reforiem SR 2011 - 2014
  Predkladá: MF SR
 10. Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až  2014
  Predkladá: MF SR
 11. Návrh koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti dane z práce
  Predkladá: MF SR
 12. Návrh koncepcie boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach
  Predkladá: MF SR
 13. Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty
  Predkladá: MF SR
 14. Rôzne