Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 28. marca 2011 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:
 1. Informácia o postupnosti krokov a riešení problematiky vymožiteľnosti práva
  Predkladá: MS SR

 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDVaRR SR

 3. Poštová politika do roku 2014
  Predkladá: MDVaRR SR

 4. Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013
  Predkladá: MPaRV SR

 5. Analýza činnosti Recyklačného fondu
  Predkladá: MŽP SR  

 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MŽP SR 

 7. Analýza vývoja zaťaženosti podnikateľských subjektov miestnymi daňami a poplatkami
  Predkladá : MH SR

 8. Národný program reforiem SR
  Predkladá: MF SR

 9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MPSVaR SR

 10. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2010
  Predkladá: MPSVaR SR

 11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MH SR    
       
 12. Rôzne