Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Bratislavská deklarácia predsedov vlád Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny


Bratislavská deklarácia predsedov vlád Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny (15. február 2011, Bratislava)Predsedovia vlád Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky súc si vedomí, že


založenie Vyšehradskej skupiny predstavuje dôležitú udalosť v novodobej histórii našich národov a krajín, ktorá sa významným podielom pričinila o prekonanie rozdelenia Európy, nanúteného po 2. svetovej vojne, a tiež o uľahčenie integrácie našich krajín do európskych a euroatlantických štruktúr; „Deklarácia o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie“, podpísaná vo Vyšehrade 15. februára 1991, teda pred 20 rokmi, položila základy a vytvorila dlhodobý rámec moderných foriem politickej, ekonomickej a kultúrnej spolupráce. Historickú príležitosť, ktorá sa otvorila pádom komunizmu v roku 1989, využili krajiny Vyšehradskej skupiny na podporu rozvoja úspešnej spolupráce a budovania vzťahov založených na priateľstve, dobrom susedstve a spoločných hodnotách. Vyšehradská spolupráca naďalej posilňuje a rozvíja demokraciu a občiansku spoločnosť v strednej Európe;


Vyšehradská skupina je dnes uznávaným symbolom úspešnej politickej a hospodárskej transformácie a v mnohých oblastiach aj vzorom regionálnej spolupráce. Krajiny Vyšehradskej skupiny (V4) sa stali konštruktívnymi, zodpovednými a rešpektovanými partnermi v Európe pri realizácii kľúčových priorít a programov EÚ, pričom svojím vkladom prispievajú a hodlajú aj naďalej prispievať k procesom politickej a ekonomickej integrácie v Európe vrátane rozširovania EÚ a NATO, s cieľom podporiť prosperitu, bezpečnosť a stabilitu kontinentu;


desaťročné úspešné pôsobenie Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) je hmatateľným príkladom podpory rozličných občianskych, kultúrnych, vedeckých, vzdelávacích a inovatívnych projektov. Krajiny V4 majú preto záujem na tom, aby MVF aj v budúcnosti prispieval k ešte výraznejšiemu upevňovaniu občianskeho rozmeru spolupráce V4, ako aj k prehlbovaniu vzájomnej dôvery a poznania aj za hranicami V4.


Potvrdzujúc svoje odhodlanie pokračovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu, ktorej cieľom je prispievať k silnej, stabilnej a demokratickej Európe a posilňovať jej postavenie na globálnej scéne v záujme mieru a trvalo udržateľného rozvoja, hodlajú


aktívne prispievať k silnej Európe a podporovať a realizovať projekty zamerané na upevňovanie súdržnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti V4 a EÚ v globálnom kontexte s cieľom prekonať dopady finančnej a hospodárskej krízy. V rokovaniach o budúcom viacročnom finančnom rámci, ktorého neoddeliteľnou súčasťou musí zostať adresná kohézna politika a reformovaná spoločná poľnohospodárska politika, budú krajiny V4 presadzovať rešpektovanie princípov posilňujúcich vnútornú konvergenciu a vonkajšiu konkurencieschopnosť EÚ. Politiku súdržnosti, ktorá by mala byť základom rozpočtu EÚ v záujme konsolidácie dôsledkov jej rozšírenia z rokov 2004 a 2007, považujeme za jeden z hlavných faktorov, ktorý prispieva k prekonávaniu existujúcich regionálnych rozdielov/nerovností v jednotlivých členských štátoch EÚ. Spoločne s podporou rozvoja vedy, výskumu a vzdelania, politika súdržnosti stavia Úniu ako celok do silnejšej konkurenčnej pozície na svetovej scéne;


klásť silný dôraz na potrebu posilňovania európskej energetickej bezpečnosti rozširovaním a prehlbovaním vnútorného energetického trhu a rozširovaním regionálnej spolupráce V4 v rámci EÚ, diverzifikácie trás, zdrojov a dodávateľov energonosičov a rozvoja energetickej infraštruktúry, najmä realizáciou projektov severojužných plynárenských prepojení a modernizáciou ropovodných a elektroenergetických sietí;


podporovať urýchlené dobudovanie dopravnej infraštruktúry krajín V4 (cestnej, železničnej a vodnej) a tým posilniť ich rastový potenciál, zlepšiť dostupnosť pre občanov a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu;


rozvíjať princípy vyjadrené v hodnotách štyroch slobôd, ktoré otvorili nové možnosti pracovného uplatnenia, ekonomickej spolupráce, obchodu a občianskych kontaktov. Krajiny V4 vítajú úplné otvorenie pracovného trhu v celej EÚ, ktoré bude zavŕšené v roku 2011, pričom budú naďalej podporovať sociálnu a vzdelávaciu inklúziu, so zvláštnym zreteľom na integráciu rómskych komunít, založenú na vzájomnej zodpovednosti;


posilňovať viditeľnosť Vyšehradskej skupiny v tretích krajinách prostredníctvom hlbšej spolupráce V4 v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a aktivít mimo rámca Únie. Krajiny V4 budú s väčším odhodlaním vnášať svoje jedinečné skúsenosti z procesu transformácie, ako aj svoje politické náhľady, do vonkajších politík EÚ;


podporovať proces rozširovania priestoru stability a demokracie v susedstve EÚ, aktívne prispievať k napĺňaniu európskych a euroatlantických ambícií krajín Východného partnerstva a pokračovať v podpore krajín západného Balkánu v ich integrácii do EÚ a NATO. Pridaná hodnota unikátnych skúseností V4 a spojené zdroje MVF môžu efektívne pomôcť partnerským susedským krajinám v úspešnom zavŕšení ich integračného a demokratizačného úsilia;


podporovať a presadzovať posilňovanie euroatlantických väzieb vrátane rozvoja úzkych strategických komplementarít medzi NATO a Európskou úniou, ktoré sú považované za rozhodujúce pre dlhodobú bezpečnosť našich krajín a celého euroatlantického priestoru. Súčasné medzinárodné prostredie nastoľuje čoraz zložitejšie výzvy univerzálneho charakteru, ktoré ďaleko presahujú možnosti jednotlivých krajín. Vyšehradská skupina bude aktívne prispievať k medzinárodným snahám boja proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi a omamnými látkami, nelegálnej migrácii, extrémizmu a iným bezpečnostným hrozbám a výzvam vrátane hrozieb v oblasti bezpečnosti informačných technológií, ktoré ohrozujú naše hodnoty a slobodu našich občanov; venovať významnú pozornosť úsiliu EÚ a jej členských štátov, ako aj celého medzinárodného spoločenstva, v riešení výziev, ktoré prinášajú klimatické zmeny, podporovať boj proti chudobe a napomáhať efektívne poskytovanie rozvojovej pomoci.


Vyšehradská skupina sa stala etablovanou značkou a rešpektovaným partnerom. Zostáva naďalej otvorená spolupráci založenej na spoločných hodnotách s inými krajinami a regionálnymi zoskupeniami prostredníctvom formátu V4+. Sme presvedčení, že Vyšehradská skupina, riadiac sa princípmi spolupráce a solidarity zakotvenými v Lisabonskej zmluve, bude naďalej plniť svoje dôležité regionálne poslanie.Petr Nečas

predseda vlády Českej republikyViktor Orbán

predseda vlády Maďarskej republikyDonald Tusk

predseda vlády Poľskej republikyIveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky* * * * *

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR