Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Zmena a doplnenie Štatútu Úradu vlády SR


Zmena a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

(schválené uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. novembra 2010 č. 794/2010)

Čl. I

Štatút Úradu vlády Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. mája 2010 č. 319, sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

2. V čl. 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.

3. V čl. 3 odsek 4 znie:
„(4) Úrad organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh podpredsedu vlády.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 1 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 403/2010 Z. z.“.

4. V čl. 3 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

5. V čl. 4 ods. 1 sa vypúšťajú písmená k) až o).
Doterajšie písmená p) až y) sa označujú ako písmená k) až t).

6. V čl. 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až t) sa označujú ako písmená l) až s).

7. V čl. 4 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „a Operačný program Technickej pomoci“.

8. V čl. 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená m) až r).


Čl. II

Táto zmena a doplnenie štatútu nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou okrem čl. 3 ods. 5 v štvrtom bode, čl. 4 ods. 1 písm. l), m), o) v piatom bode a bodov šesť až osem, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.