Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 26. apríla 2010 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:

1. Nové znenie Správy o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
Predkladá: MH SR

2. Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z .............2010 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
Predkladá: MŽP SR

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá: MP SR

4. Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013
Predkladá: MPSVR SR

5. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti
Predkladá: MPSVR SR

6. Návrh zákona o založení Slovenskej železničnej spoločnosti a.s.
Predkladá: MDPT SR

7. Informácia o podmienkach poskytnutia pôžičiek Slovenskou republikou Grécku a MMF a pokračovanie programu infraštruktúrnych projektov a programu zatepľovania
Predkladá: MF SR – materiál nebude predložený

8. Informácia o vymenovaní zástupcov zamestnávateľov do ECOSOC-u
Predkladá: Predsedníčka HSR SR

9. Rôzne