Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR a predsedu Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím Dušana Čaploviča pri príležitosti 20. výročia založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska


Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič pri príležitosti 20. výročia založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska deklaruje maximálnu podporu všetkým aktivitám, iniciatívam a politikám zameraným na zlepšovanie životných podmienok našich spoluobčanov, ktorí by mali požívať najväčšiu úctu, záujem a pomoc. Tým, ktorí nemajú možnosť s nami ostatnými zdieľať plnohodnotný život tak, ako by si zaslúžili.

V súvislosti s presadzovaním a podporovaním práv a záujmov osôb so zdravotným postihnutím, s osobitým zreteľom upriameným na potreby nevidiacich a slabozrakých, podpredsedu vlády Slovenskej republiky nesmierne teší skutočnosť, že aj Slovenská republika sa pridala k ostatným vyspelým štátom sveta a pristúpila k ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a je jedným z mála štátov, ktorí súhlasili s ratifikáciou Opčného protokolu k Dohovoru. V tejto súvislosti vyzdvihuje význam a potrebu predmetného dokumentu, ktorý predstavuje širokú paletu garancií práv aj občanom nevidiacim a slabozrakým a zaväzuje jednotlivé vlády dbať o úroveň životných podmienok najviac postihnutých skupín obyvateľstva.
Ako je všeobecne známe, boj proti diskriminácii najzraniteľnejších je zložitý proces a úspešnosť boja proti tomuto negatívnemu javu taktiež odzrkadľuje dosiahnutý stupeň vývoja toho ktorého národa a jeho občianskej spoločnosti. Preto nie je dostatočné uspokojiť sa len formálnymi deklaráciami, ale predovšetkým pokračovať v realizácii konkrétnych opatrení zo strany štátu a v šírení osvety v spoločnosti aj prostredníctvom zástupcov osôb so zdravotným postihnutím, aby rozmanitosť nebola jej rozdeľujúcim prvkom, ale naopak, stala sa prirodzeným spojivom založeným na tolerancii a solidarite.
Z tohto dôvodu a pri tejto príležitosti, podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda Rady vlády pre zdravotne postihnutých vysoko oceňuje prínos Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za jej nenahraditeľnú úlohu, ako občianskeho aktéra pri presadzovaní práv nevidiacich a slabozrakých a dúfa, že aj naďalej bude svojou činnosťou a aktivitami prispievať k pokroku v zlepšovaní kvality životných podmienok občanov so zrakovým postihnutím na Slovensku.

Michal Kaliňák,
hovorca podpredsedu vlády SR