Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov


Slovenská republika, tak ako celý demokratický svet, si dnes – 8. apríla – pripomína Medzinárodný deň Rómov. Vláda Slovenskej republiky si je plne vedomá všetkých záväzkov vyplývajúcich z európskych a medzinárodných dokumentov v oblasti ochrany práv príslušníkov národnostných menšín a presadzujúc systém hodnôt vyspelej občianskej spoločnosti je otvorená všetkým témam smerujúcim k skvalitneniu menšinovej politiky. Pri napĺňaní týchto cieľov vláda SR, podobne ako aj odborná verejnosť na Slovensku i v zahraničí vníma osobitý charakter problematiky realizácie práv príslušníkov rómskej národnostnej menšiny, ktorá je druhou najpočetnejšou národnostnou minoritou na našom území.

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič využíva túto príležitosť, aby jednoznačne deklaroval, že systémové riešenia problémov rómskych komunít považuje za jednu zo svojich osobných priorít. Preto podporuje všetky komplexné rozvojové programy v oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, infraštruktúry a bývania, implementované a to s cieľom zlepšovať kvalitu života Rómov a zvyšovať ich plnohodnotnú participáciu na živote celej spoločnosti. Naplnenie tohto cieľa považuje vláda SR za dlhodobú a strategickú výzvu pre našu spoločnosť, ktorému je pripravená naďalej venovať mimoriadnu pozornosť.
V prioritnej oblasti vzdelávanie bola pod záštitou podpredsedu vlády SR a v gescii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňa 29. júna 2008 slávnostne vyhlásená štandardizácia rómskeho jazyka, ktorou boli položené základy k vytvoreniu podmienok na výchovu a vzdelávanie v rómskom jazyku – zavedeniu vyučovania rómskeho jazyka podľa požiadaviek zákonných zástupcov žiaka a potrieb ako nepovinného predmetu, povinne voliteľného predmetu alebo v rámci mimoškolských aktivít. V roku 2009 bola ukončená, od roku 2003 prebiehajúca experimentálna verifikácia efektívnosti kurikula rómskeho jazyka a rómskej literatúry a kurikula rómskych reálií na vybraných základných a stredných školách. V rámci projektu boli vydané viaceré učebnice, príručky a lexikóny, ktoré sa v praxi overujú vo výchovno-vzdelávacom procese vybraných škôl. Ústav romologických štúdií na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vytvára možnosť pripravovať kvalifikovanú rómsku inteligenciu, ako aj uchádzačov o štúdium z radov majoritnej spoločnosti, s cieľom optimalizovať sociálno-kultúrne pomery Rómov v Slovenskej republike. V tomto duchu spolupracuje aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, ktorá vytvorila podmienky pre vzdelávanie Rómov formou bakalárskeho štúdia v Košiciach.
Vicepremiér SR Dušan Čaplovič považuje podporu vzdelávacích aktivít za svoju prioritu, pretože vzdelávanie a odborná príprava vytvárajú lepšie podmienky pre uplatnenie príslušníkov národnostnej menšiny v spoločnosti.
Slovenská republika má tu česť, že po Srbskej republike je od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 predsedajúcou krajinou v programe Dekáda začleňovania rómskej populácie na obdobie rokov 2005 – 2015, ktorá predstavuje prvé spoločné úsilie zamerané na zmenu života Rómov v Európe v oblasti vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti v troch prierezových témach - chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. Aj v tejto súvislosti podpredseda vlády SR víta snahu štátnych orgánov, samospráv, mimovládneho sektora a nevyhnutne aj samotných Rómov o spoluprácu pri riešení tejto dlhodobej a veľmi náročnej úlohy. Podľa neho spolunažívanie v spoločnosti závisí aj od rovnováhy medzi uplatňovaním práv na jednej strane a dodržiavania povinností a zodpovednosti. Platí to pre všetkých, tak občanov väčšinového národa, ako aj u jednotlivých minorít, pričom v dnešnej dobe je mimoriadne dôležité vyvarovať sa konfliktom a nedať šancu ani najmenším prejavom extrémizmu.

Michal Kaliňák,
hovorca podpredsedu vlády SR