Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie


Slovenská republika, tak ako celý demokratický svet, si v nedeľu 21. marca 2010 pripomína Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie. Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič využíva aj túto významnú príležitosť, aby vo svojom mene, ako aj v mene vlády Slovenskej republiky, potvrdil rozhodné stanovisko vlády SR o nulovej tolerancii k takým hnutiam, myšlienkam, názorom, či jednotlivcom na území Slovenskej republiky, ktoré sú založené na ideológii etnickej nadradenosti, rasovej menejcennosti, neonacizmu a neofašizmu. Zároveň pri tejto príležitosti vyzýva na jasné a jednoznačné odmietnutie a potlačenie týchto extrémnych javov v našom stredoeurópskom regióne.

Extrémizmus či extrémistické počínanie je nielen hrozbou zdravej a rozvíjajúcej sa spoločnosti, demokratických princípov či ústavných hodnôt, ale narúša aj primárnu autoritu ľudských práv a základných slobôd a prináša so sebou napätie založené na znevažovaní rozdielnosti. Zároveň má veľmi negatívny vplyv na spoločnosť, v ktorej následne silnejú xenofóbne nálady a netolerantné postoje. Je preukázané, že so stúpajúcou intenzitou takéhoto počínania stúpa aj počet násilných trestných činov. Tieto skutočnosti nemožno prehliadať a je potrebné sa voči nim aktívne postaviť.

Našou povinnosťou je voči extrémistickým prejavom nielen účinne represívne bojovať a potierať ich, ale predovšetkým je potrebné hľadať preventívne riešenia v podobe širokej pozitívnej osvety, vzdelávania a výchovy k úcte k princípom právneho štátu, ústavným hodnotám, k pozitívam multikultúrnej a tolerantnej spoločnosti, rovnosti pred zákonom a pod.

Základným systematickým nástrojom vlády Slovenskej republiky v oblasti prevencie a redukcie negatívnych javov v spoločnosti, akými sú diskriminácia, rasizmus, xenofóbia či intolerancia akéhokoľvek druhu je Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Akčný plán na obdobie rokov 2009-2011 je už piatym akčným plánom od roku 2000. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky predchádzajúcich období a zároveň reflektuje súčasné aktuálne potreby spoločnosti. Naďalej sa zameriava na prevenciu a redukciu negatívnych javov v spoločnosti, akými sú rasizmus, xenofóbia a iné prejavy intolerancie ako aj na všetky dôvody diskriminácie. Napriek dosiahnutému pokroku je naďalej potrebné vyvíjať systematickú činnosť v tejto oblasti v súčinnosti s plnením medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky ako aj reálnych potrieb spoločnosti.

V dňoch 23. a 24. marca 2010 sa v Bratislave uskutoční Konferencia o boji proti extrémizmu za medzinárodnej účasti, ako ďalšia z aktivít Slovenskej republiky v rámci jej predsedníctva v programe Dekáda začleňovania rómskej populácie na roky 2005 – 2015.

Vicepremiér SR Dušan Čaplovič verí, že aj táto dvojdňová konferencia prispeje k prehlbovaniu rešpektovania odlišností jednotlivcov či skupín a posunie nás o krok vpred v snahe minimalizovať rôzne prejavy intolerancie v našej krajine a vo svete.

Michal Kaliňák,
hovorca podpredsedu vlády SR