Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím


Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím deklaruje maximálnu podporu všetkým aktivitám, iniciatívam a politikám zameraným na zlepšovanie životných podmienok tých, ktorých ochrana by mala byť najväčšia. Vláda Slovenskej republiky si v plnej miere uvedomuje akútnosť riešenia problémov súvisiacich s podmienkami životnej úrovne osôb so zdravotným postihnutím, dodržiavania a presadzovania ich práv. V zmysle tohto, účinne komunikuje a spolupracuje so všetkými potencionálnymi partnermi pôsobiacimi v tejto oblasti. Pri prejavovaní sa stále väčšej potreby systematického a komplexného riešenia uvedenej problematiky vo všetkých oblastiach ich života sa pristúpilo k príprave komplexného programu riešenia problémov života občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike - Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím. V súvislosti s ochranou osôb so zdravotným postihnutím pred diskriminačnými praktikami sa už niekoľko rokov úspešne realizuje Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, ktorého cieľom je v čo najväčšej miere presadzovať princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie ohrozených skupín obyvateľstva. V zmysle iniciovania a presadzovania návrhov, ktoré by boli adresné v riešení problémov našich zdravotne postihnutých spoluobčanov, sa úspešne modifikoval už existujúci nástroj vytvorený za týmto účelom, a to Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá je iniciatívnym, poradným a koordinačným orgánom vlády SR v tejto problematike. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím je dôležité deklarovať záujem Slovenskej republiky o zaradenie sa medzi tie krajiny sveta, ktoré už ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a tým pádom aj formálne zdôvodniť eminentný záujem o riešenie problémov a presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím.
Vicepremiér Dušan Čaplovič je presvedčený, že zásady nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s touto zraniteľnou skupinou obyvateľstva, snahy o podporovanie ich integrácie do celospoločenského diania a presadzovanie ich práv, by nemali byť vynucované výlučne legislatívnymi normami, ale práve naopak, úroveň vyspelosti občianskej spoločnosti by v tomto kontexte mala byť merateľná prirodzenou solidaritou, toleranciou a záujmom vitálnej a flexibilnej časti obyvateľstva o tú, ktorá si to zaslúži azda najviac.


Kancelária vicepremiéra SR