Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2009 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:

 1. Návrh zákona o ovzduší
  Predkladá: MŽP SR

 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR

 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR

 4. Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh Predkladá: MP SR Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009 a predikcia vývoja do konca roka
  Predkladá: MF SR

 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. Z.
  Predkladá: ÚV SR

 6. Návrh poslancov NR SR Jozefa Valockého a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MZ SR

 7. Rôzne