Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 29. júna 2009 (pondelok) o 8,30 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:
  1. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na podnikateľské prostredie a obyvateľstvo

Predkladá: MH SR, MF SR

  1. Návrh zákona z .... 2009 o ochranných známkach a o zmene a doplnení zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z.

Predkladá: ÚPV SR

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: MK SR    
  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladá: MŽP SR

  1. Návrh Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2010 až 2012
Predkladá: MVRR SR          
  1. Návrh zákona z ... 2009 o doprave na dráhach

Predkladá: MDPT SR           

  1. Návrh zákona z ... 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: MDPT SR

  1. Informácia o súlade vnútroštátnych právnych predpisov so smernicou Rady č. 1997/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC a so smernicou Rady č. 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE CEEP

Predkladá: MPSVR SR

  1. Rôzne
Materiály na informáciu

Správa o plnení akčného programu SR na postupné vylúčenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v rokoch 2001 – 2008

Predkladá: MŽP SR  

Informatívna správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2008

Predkladá: MPSVR SR

Návrh súhrnnej správy o realizácii Národného programu ochrany starších ľudí za roky 2007 – 2008

Predkladá: MPSVR SR

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2008

Predkladá: MPSVR SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2009 a prognóza vývoja na rok 2009

Predkladá: ŠÚ SR