Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča: Diskrimináciu môže pokoriť len aktívna podpora rozmanitosti


Vláda Slovenskej republiky na svojom ostatnom zasadnutí dňa 3. júna 2009 prerokovala informáciu o programe PROGRESS pre oblasť antidiskriminácia a rozmanitosť v Slovenskej republike na obdobie 2009 – 2010. Materiál na rokovanie vlády predkladal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Program je podľa neho strategickým krokom k tomu, aby sa postupne štartovali úspešné ľudsko-právne projekty. Podľa podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča rámcový dokument vytvára na Slovensku základný legislatívny a inštitucionálny rámec v oblasti nekompromisnej antidiskrimináčnej politiky. Vicepremiér SR Dušan Čaplovič ďalej uvádza: „Ide o vecný podklad pre potenciálnych žiadateľov v rámci výziev zverejňovaných na národnej úrovni. Takýmto spôsobom bolo docielené, aby predložené žiadosti pokrývali v čo najväčšej miere oblasti a priority definované rámcovým dokumentom.“

Na Slovensku je v súčasnosti realizovaných viacero programov, ktorých cieľom je podpora aktivít zameraných na boj proti diskriminácii. Jedným z pilierov vlády SR v tejto oblasti je Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Základným cieľom Akčného plánu je podporiť tvorbu antidiskriminačných politík zo strany ministerstiev a ostatných relevantných aktérov – verejnej správy, neziskového sektora. Na realizáciu projektových aktivít sú pre rok 2009 vyčlenené prostriedky vo výške takmer 316 tisíc eur. Slovensko, okrem toho v rámci európskych nástrojov boja s diskrimináciou a aktívnou podporou šírenia rozmanitosti, predložilo Európskej komisii prostredníctvom Slovenského národného strediska pre ľudské práva projekt „Rovnosť šancí sa oplatí“ v objeme viac ako 352 tisíc eur. V prípade schválenia projektu bude zabezpečené jeho financovanie zo strany Komisie a Slovenského národného strediska v pomere 80% (cca. 282 tisíc eur) k 20% (cca. 70 tisíc eur). Proces schvaľovania projektov rozmanitosti ešte nie je zo strany Európskej komisie definitívne ukončený.

Podpredseda vlády SR považuje program PROGRESS za otvorený a priamy útok na všetky formy, prejavy diskriminácie prostredníctvom aktívnej podpory rozmanitostí. „Verím, že sa tento program na Slovensku dobre udomácni, získa si svojich priaznivcov v občianskej spoločnosti a veľmi rýchlo sa stane reálnym nástrojom v boji s tými, ktorí ustavične hľadajú medzi ľuďmi rozdiely a vlastnú nadradenosť,“ vyjadril presvedčenie vicepremiér SR Dušan Čaplovič.Vyhlásenie poskytla Kancelária podpredsedu vlády SR.