Domov Mapa stránky

FRA


Základné informácie:                                      

Dňa 1. marca 2007 bola vo Viedni otvorená novozaložená Agentúra EÚ pre základné práva, ktorá nadväzuje na činnosť Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC).

Úlohou agentúry je pri vykonávaní práva Spoločenstva poskytovať príslušným inštitúciám a orgánom Spoločenstva a jeho členských štátov informácie, odbornú a inú pomoc v oblasti základných práv. Jej činnosť sa vzťahuje na otázky rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, ochranu práv osôb patriacich k menšinám, ako aj rodovú rovnosť. Zhromažďuje informácie o vývoji situácie v oblasti základných práv, analyzuje ich a skúma príklady osvedčených postupov pri riešení uvedených otázok. Každoročne predkladá výročnú správu o základných právach, ktoré patria do oblasti jej činnosti. Má za cieľ prijímať opatrenia na zlepšenie povedomia širokej verejnosti o základných právach a o možnostiach a rôznych mechanizmoch ich presadzovania bez toho, aby sa zaoberala individuálnymi sťažnosťami.

 
Agentúru tvoria štyri orgány:
  1. Riaditeľ, zodpovedný za každodenný chod agentúry, prípravu a vykonávanie ročného pracovného programu;
  2. Správna rada, zodpovedná za zabezpečenie efektívneho fungovania agentúry, zostavovanie návrhu rozpočtu a pracovných programov a za dohliadanie nad ich následnou implementáciou;
  3. Výkonná rada, poskytujúca pomoc Správnej rade;
  4. Vedecký výbor zodpovedný za zabezpečenie vysokej úrovne vedeckej činnosti agentúry.

Dňa 1. júna 2008 sa postu riaditeľa agentúry ujme pán Morten Kjaerum, ktorý doposiaľ viedol Dánsky inštitút pre ľudské práva.

Prostredníctvom svojich orgánov agentúra úzko spolupracuje s členskými štátmi a na tento účel členské štáty vymenovali národných styčných úradníkov ako hlavné kontaktné osoby. Za Slovenskú republiku je národným styčným úradníkom zástupca sekcie ľudských práv a menšín.
 
Agentúra plánuje pri výkone svojich činností úzko spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami aktívnymi v oblasti základných práv, so zástupcami odborov, zamestnaneckých zväzov, cirkví, univerzít a s ďalšími expertmi európskych a medzinárodných orgánov a organizácií prostredníctvom „Fóra pre základné práva“.
© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom