19.09.2011

Tlačová správa - Do druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011 sa prihlásilo 634 obcí

Do druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011 sa prihlásilo 634 obcí. Z tohto počtu bolo do projektu zaradených 350 obcí, ktoré splnili kritériá pre zaradenie. Prihlasovanie obcí bolo ukončené 16. septembra 2011. Kompletný zoznam obcí, ktoré boli zaradené do druhého realizačného projektu, je uverejnený na internetovej stránke splnomocnenca: www.krajina.gov.sk.

Dôraz a kritériá druhého realizačného projektu boli zamerané najmä na horné časti povodí, pričom sa zohľadnil: počet drobných vodných tokov prameniacich v katastri obce, povodňová ohrozenosť, výška verifikovaných povodňových škôd na majetku obce, ako aj miera evidovanej nezamestnanosti v okrese. Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR umožní obciam, aby sa zapojili do projektov prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny na svojom území v období od októbra 2011 do marca 2012. Počas realizácie projektu je naplánované vytvorenie 4 200 sezónnych pracovných príležitostí. Každá obec vytvorí v ucelených poškodených častiach katastra minimálne 10 000 m3 týchto vodozádržných opatrení a zamestná pritom v nasledujúcich šiestich mesiacoch minimálne 10 uchádzačov o zamestnanie na základe §50j zákona o službách zamestnanosti.

Na financovanie projektov obcí v rámci druhého realizačného projektu je určená suma 8,161 mil. eur pričom ďalšie prostriedky budú zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto finančné prostriedky umožnia vytvoriť viac ako 3,5 mil. m3 vodozádržných prvkov, systémov a opatrení v poškodených častiach krajiny.

Martin Kováč, splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny

Michal Kravčík, výkonný manažér Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR


* * * * *
KONTAKT: Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, tel. 02/5729 5248
www.vlada.gov.sk
tlacovyodbor@vlada.gov.sk
http://www.krajina.gov.sk