07.07.2008

Vyhláška MPSVR č. 251/2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo vyhlášku č. 251/2008 o duálnom zobrazovaní pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi
a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.