Inštitucionálne zabezpečenie


Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura

Splnomocnenec sa profesionálne zaoberá koordináciou prípravných prác na zavedenie eura v SR. Jeho úlohou je hlavne viesť pravidelné spoločné stretnutia vedúcich pracovných výborov, aktívne komunikovať s domácimi aj zahraničnými inštitúciami, koordinovať a stimulovať práce na zavedení eura, pripravovať pre NKV správy o postupe prác, upozorňovať na možné problémy a vytvárať široké povedomie o zavedení eura. Tiež môže dávať zodpovedným inštitúciám odporúčania na zlepšenie postupu, konečná zodpovednosť a rozhodovacia právomoc však zostáva na kompetentných orgánoch.

Národný koordinačný výbor

Národný koordinačný výbor zavedenia eura v Slovenskej republike bude najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave zavedenia eura na Slovensku. Národný koordinačný výbor (NKV alebo Výbor) bude mať nasledovné zloženie:
• predseda NKV – minister financií, tiež ako Národný koordinátor zavedenia eura v SR,
• podpredseda NKV – guvernér NBS,
• podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny,
• podpredseda vlády a minister hospodárstva,
• podpredseda vlády a minister spravodlivosti,
• minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
• minister vnútra,
• prezident(ka) Asociácie bánk,
• predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
• prezident Republikovej únie zamestnávateľov,
• prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
• predseda Štatistického úradu SR,
• predseda Združenia miest a obcí Slovenska,
• prezident Únie miest Slovenska,
• zástupca predsedov VÚC,
• zástupca združení a organizácií na ochranu spotrebiteľov (SOI, ďalší na návrh MH SR).

NKV koordinuje a dohliada na plnenie Národného plánu zavedenia eura. O postupe prác bude v rámci aktualizácie Národného plánu od roku 2007 dvakrát ročne informovať vládu SR. Národnú radu SR bude NKV informovať podľa potreby. Z vlastnej iniciatívy môže NKV podávať mimoriadne správy. Výbor je oprávnený dávať odporúčania ústredným orgánom štátnej správy (ÚOŠS), ktoré je nevyhnutné realizovať pre potreby zavedenia eura v SR. Takisto môže odporúčať realizáciu výborom schválených úloh aj ďalším inštitúciám zastúpeným v NKV, pokiaľ s tým ich zástupcovia vo Výbore súhlasia. Ostatným organizáciám bude NKV plnenie úloh odporúčať.

Pracovné výbory

Odborné podklady k jednotlivým otázkam prechodu slovenského hospodárstva na euro budú pripravovať pracovné výbory. Ich zloženie bude obdobné ako pri pracovných skupinách, ktoré sa osvedčili pri príprave tohto Národného plánu. Národný koordinátor v spolupráci s príslušnými ministrami, resp. s guvernérom NBS, zriadia tieto pracovné výbory pre zavedenie eura:
• Pracovný výbor pre banky a finančný sektor,
• Pracovný výbor pre verejnú správu,
• Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa,
• Pracovný výbor pre legislatívu,
• Pracovný výbor pre komunikáciu,
• Pracovný výbor pre informatiku a štatistiku.

Vedúcich a členov pracovných výborov vymenúva príslušný člen NKV (minister resp. guvernér NBS) na základe nominácie jednotlivých inštitúcií.

Pracovné výbory sú zodpovedné najmä za:
• riešenie otvorených otázok v ich odbornej oblasti a predkladanie návrhov Výboru alebo Národnému koordinátorovi,
• štvrťročné predkladanie čiastkových správ o plnení Národného plánu NKV,
• špecifikovanie riešenia jednotlivých úloh, ktoré sú stanovené v Národnom pláne a metodické usmerňovanie jednotlivých orgánov štátnej správy a ostatných inštitúcií pri ich plnení,
• koordinácia plnenia tých úloh, ktoré sú na sebe navzájom závislé alebo upozornenie NKV, aby navzájom súvisiace úlohy v kompetencií viacerých pracovných výborov koordinoval sám.

Ústredné orgány štátnej správy poskytnú pracovným výborom potrebnú súčinnosť.

Jednotlivé pracovné výbory majú nasledovné zloženie:
• Banky a finančný sektor pod vedením NBS, členovia: Úrad pre finančný trh, Asociácia bánk, MF SR, zástupcovia komerčných bánk (nominovaní Asociáciou bánk).
• Verejná správa pod vedením MF SR, členovia: MPSVaR SR, MV SR, ZMOS, Únia miest Slovenska, zástupcovia VÚC, Sociálna poisťovňa, Štátna pokladnica.
• Nefinančný sektor a ochrana spotrebiteľa pod vedením MH SR, členovia: MF SR, MS SR, NBS, SOPK, Protimonopolný úrad, SOI, združenia a organizácie na ochranu spotrebiteľa, Republiková únia zamestnávateľov.
• Legislatíva pod vedením MS SR, členovia: Úrad vlády SR, MF SR, MH SR, MPSVaR SR, NBS, Asociácia bánk, SOPK.
• Komunikácia pod vedením NBS, členovia: MF SR, MH SR, MS SR, MPSVaR SR, MŠ SR, Úrad vlády SR, Asociácia bánk, ZMOS, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia.
• Informatika a štatistika pod vedením MF SR, členovia: MDPaT, NBS, Štatistický úrad SR, Asociácia bánk, SOPK.
Vedúci pracovných výborov alebo NKV môžu členstvo v jednotlivých výboroch podľa potreby rozšíriť. Na rokovania výborov môže ich predseda podľa potreby pozvať aj odborníkov z iných organizácií. Pracovné výbory podľa potreby zriadia podvýbory, ktoré sa budú venovať užšej skupine problémov.

Pracovné skupiny v každej organizácii


Národný koordinátor odporúča vyšším územným celkom, mestám, obciam, všetkým podnikom a organizáciám, aby si zriadili pracovné skupiny pre zavedenie eura. Ich úlohou bude pripraviť svoju organizáciu na bezpečný a plynulý prechod na používanie eura pre interné potreby organizácie. Medzi najdôležitejšie oblasti patrí adaptácia informačných systémov, vzťahy so zamestnancami, zákazníkmi, občanmi, dodávateľmi, svojou bankou, vzťahy so štátom (dane a súlad so zmenami v právnych predpisoch) a komunikačné aktivity.
Národný koordinátor odporúča obzvlášť veľkým podnikom, organizáciám, VÚC a mestám, aby pracovné výbory pre euro zriadili do konca roku 2005. Vychádzajúc z tohto Národného plánu by následne mali pripraviť svoje vlastné (podnikové) plány a začať ich implementovať do konca roku 2006. Menšie podniky a obce by mali svoje pracovné výbory zriadiť najneskôr po vstupe SR do ERM II.
Každé ministerstvo a NBS určia koordinačné osoby, ktoré budú ako navonok, tak aj smerom do vnútra inštitúcie koordinovať organizačno-technické otázky pri zavádzaní eura a spolupracovať s Národným koordinátorom.