ERM II


Pred zavedením eura musí Slovenská republika, ako každý iný štát EÚ mimo eurozóny, splniť štyri konvergenčné kritériá – takzvané Maastrichtské kritériá. Jedno z týchto kritérií sa týka stability výmenného kurzu. Podľa neho slovenská koruna musí byť dva roky pred hodnotením zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie Slovensko centrálnu paritu koruny jednostranne devalvovať, koruna nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, musí sa pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia.

Cieľom ERM II je podporiť stabilitu kurzov krajín EÚ, ktoré zatiaľ nie sú členmi eurozóny. V rámci ERM II sú určené centrálna parita meny krajiny voči euru na šesť platných číslic a fluktuačné pásmo, ktoré je štandardne +/-15%. O parite rozhodujú konsenzom Európska centrálna banka (ECB), ministri a guvernéri centrálnych bánk krajín v ERM II a ministri financií krajín eurozóny. Žiadosť o zmenu parity môže podať ktorákoľvek zúčastnená strana. O fluktuačnom pásme rozhodujú ECB a zúčastnená krajina. Celá procedúra je prísne dôverná.

Po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta ECB a ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk Cypru, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty, Slovinska a Slovenska vstúpila slovenská koruna dňa 28. novembra 2005 do Mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Slovensko navrhlo, aby centrálna parita bola určená na aktuálnej trhovej úrovni kurzu. Tento návrh bol ostatnými stranami akceptovaný.
Centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 38,4550 Sk.

Dňa 19.3.2007 na žiadosť Slovenskej republiky zmenili Európske štruktúry centrálnu paritu pre prijatie eura. Centrálna parita bola stanovená na úrovni
1 euro = 35,4424 Sk.

29.5.2008 sa centrálna parita zmenila druhýkrát, keď revalvovala o 17,6472% a nová centrálna parita bola stanovená na úrovni 1 euro = 30,1260 Sk.
Koruna bude v ERM II využívať štandardné fluktuačné pásmo ±15% okolo centrálnej parity. Spodná hranica pre povinné intervencie je 25,6071 SKK/EUR a horná hranica je 34,6449 SKK/EUR.

Pri vstupe do ERM II sa Slovensko zaviazalo:
- podporovať taký vývoj miezd, ktorý bude v súlade s rastom produktivity práce,
- naďalej uskutočňovať zdravú fiškálnu politiku, ktorá podporí hospodársku stabilitu, nízku infláciu a konvergenčný proces,
- k rozpočtovej disciplíne, ktorá bude založená na opatreniach trvalého charakteru,
- k sprísneniu fiškálnej pozície v prípade, že to bude nevyhnutné,
- k štrukturálnym reformám na ďalšie posilnenie flexibility hospodárstva a zníženie nezamestnanosti,
- k ostražitosti voči rizikám príliš rýchleho rastu úverov v ekonomike.
Táto politika je plne v súlade s Konvergenčným programom Slovenskej republiky a Menovým programom NBS.

Vstup do ERM II je zo strany európskych partnerov potvrdením, že hospodárska politika na Slovensku vytvára stabilné prostredie. Kurzová stabilita jednotlivých štátov Európskej únie je spoločným záujmom všetkých členov.
Členstvo v ERM II a stanovená centrálna parita by mali prispieť k relatívne stabilnému vývoju slovenskej koruny a nominálnej konvergencii. Zároveň podporia aj stabilný rozvoj slovenského hospodárstva. Udržanie kurzovej stability bude spoločnou zodpovednosťou vlády SR a Národnej banky Slovenska. Pri napĺňaní tohto cieľa má NBS k dispozícii verbálne a devízové intervencie, úrokové sadzby a v hraničných prípadoch je možné využiť aj spoločné intervencie eurosystému. Úlohou vlády SR v tomto ohľade je nevytvárať v ekonomike nerovnováhy a zachovávať zdravé rozpočtové hospodárenie.
Úspešným naplnením aj kurzového kritéria krajina sa preukáže, že hospodárstvo vie flexibilne reagovať na šoky. Pri dlhodobo stabilnom kurze bude navyše jednoduchšie určiť optimálny konverzný kurz pri zavedení eura.

Vstupom do ERM II sa začína druhá etapa procesu zavedenia eura. Táto etapa by sa mala skončiť splnením maastrichtských konvergenčných kritérií. Zavŕšením celého procesu bude prijatie eura ako zákonného platidla v Slovenskej republike.