20.06.2007

Poštová banka sa pripojila k etickému kódexu pre zavedenie eura


Poštová banka sa dnes ako jedna z prvých finančných inštitúcií na Slovensku stala signatárom Etického kódexu pre zavedenie eura vypracovaného Úradom splnomocnenca Vlády SR pre zavedenie eura. „Cieľom tohto kódexu je predovšetkým posilnenie vzájomnej dôvery medzi širokou verejnosťou a podnikateľským sektorom na Slovensku v otázkach týkajúcich sa prechodu na novú menu. Naša banka chce k tomuto procesu aktívne prispieť a pripojenie sa k Etickému kódexu je len jedným z krokov, ktoré plánujeme v tejto súvislosti zrealizovať,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Roman Fečík.

Na dnešnom spoločnom pracovnom stretnutí s vládnym splnomocnencom pre zavedenie eura Igorom Barátom prediskutoval otázky týkajúce sa záväzkov vyplývajúcich z Etického kódexu ako aj celkovú pripravenosť banky na zavedenie spoločnej európskej meny. I. Barát ocenil existenciu projektového tímu v banke, ktorého úlohou je hladká implementácia všetkých procesov smerujúcich k výmene korunovej hotovosti. „Prioritou projektového tímu je okrem technického zabezpečenia prechodu vrátane úpravy informačného systému aj vypracovanie komunikačnej stratégie banky s cieľom poskytnúť klientom prostredníctvom siete svojich obchodných miest potrebné informácie v správny čas,“ uviedol R. Fečík.

„Poštová banka je špecifickou bankou na slovenskom trhu. Tým, že svoje služby poskytuje aj prostredníctvom siete pôšt, je v priamom kontakte s ľuďmi v odľahlejších regiónoch, či seniormi. Práve tieto skupiny ľudí reagujú na zmeny najcitlivejšie a treba k nim pristupovať so špeciálnou pozornosťou. Oceňujem, že banka, tieto potreby zohľadňuje a svoju prípravu na euro prispôsobuje aj tomuto špecifiku,“ povedal I. Barát.

Podľa I. Baráta bude v záujme čo najhladšieho prechodu na novú menu pre ľudí najpraktickejšie uložiť si prípadnú voľnú hotovosť do banky ešte pred termínom zavedenia eura. „V deň zavedenia eura, banky všetky korunové účty bezplatne a automaticky zmenia na eurové, pričom použijú na tento účel stanovený jednotný oficiálny konverzný kurz, ktorým sa budú prepočítavať nie len úspory či príjmy, ale aj všetky ceny a ostatné výdavky,“ vysvetlil Barát.